Wat denken de partijen die meedoen aan PS verkiezingen 2019?

Boerderij in Diepenheim
Boerderij in Diepenheim

De vereniging Overijssels Particulier Grondbezit (OPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Overijssel. Onze leden en hun achterban zijn meestal ook bewoners van Overijssel. Om op 20 maart een gefundeerde keuze te kunnen maken in het stemhokje, is het voor onze leden interessant om te weten hoe de verschillende partijen denken over de thema's die spelen in het buitengebied.

OPG heeft in de afgelopen maanden enkele speerpunten benoemd:

 • Veelzijdig boerenland en traditionele landschappen
 • Klimaatbos
 • Toezicht in het buitengebied.

In bijgaand document (PDF) leest u meer over deze thema's en over het OPG in het algemeen.

De concrete vraag van het bestuur van OPG aan alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten was een korte tekst (maximaal 250 woorden) aan te leveren, waarin de partij ingaat op deze thema's en de visie van de partij op het buitengebied, landbouw, bos, natuur en landgoederen.

De volgende partijen zijn gevraagd:

Onderstaand de reacties van de partijen op volgorde van binnenkomst.

CDA

Veelzijdig boerenland en traditionele landschappen
Het CDA staat voor een natuurlijk, beleefbaar en vitaal agrarisch platteland’. Boeren, land(goed)eigenaren hebben daar in een grote plaats.Veelzijdig boerenland creëert de basis waarop zij naast een rendabele bedrijfsvoering, de mogelijkheid hebben op verantwoorde wijze natuur en landschap te ontwikkelen en te beheren. Maatschappelijke betrokkenheid en interactie met de samenleving zijn daarbij het uitgangspunt. Zo wordt een duurzame bijdrage geleverd aan de totale kwaliteit van de leefomgeving.
Het CDA staat voor het behoud van agrarisch cultuurlandschap en de bijbehorende biodiversiteit met landbouw en natuur als belangrijkste dragers. Er moet een verantwoorde balans zijn tussen rood, groen, grijs en blauw.

Klimaatbos
De aanleg van klimaatbossen ziet het CDA niet als een definitieve oplossing voor de klimaatproblemen. Een klimaatbos kan echter wel functioneel zijn totdat er een definitieve oplossing is gevonden voor de opwarming van de aarde. Met betrekking tot het gebruik van agrarische gronden voor klimaatbossen is het CDA terughoudend.

Toezicht in het buitengebied
Het CDA sluit aan bij het landelijk plan van aanpak “toezicht en handhaving buitengebied”
Met dit plan van aanpak kunnen toezicht en de handhaving in het buitengebied versterkt worden, de illegale activiteiten in het buitengebied teruggedrongen en de veiligheid van de groene boa’s vergroten. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is van groot belang: ministeries, de politie, het Openbaar Ministerie, de provincie, gemeenten, omgevingsdiensten, landelijke inspecties, terrein beherende organisaties, wildbeheerseenheden, landgoedeigenaren, jagers(verenigingen). Het CDA vindt dat grondeigenaren niet opgezadeld mogen worden met de kosten van het opruimen van bijvoorbeeld drugsafval.

Kim Verweij

> www.cdaoverijssel.nl

D66

Particuliere grondeigenaren verbonden via OPG, zijn van onschatbare waarde voor Overijssel. Door uw inzet blijft Overijssel de ‘Tuin van Nederland’. En daar hoort een passend verdienmodel bij.

Natuur en landschap zijn ook cultuurerfgoed. OPG is partner bij vele natuurversterkende programma’s. U werkt met anderen samen om boerenland én natuur te behouden en te versterken. D66 hecht aan uw expertise en behoud van uw krachtige inzet daarvoor. Landbouw is wat D66 betreft: duurzaam, natuurinclusief. Met focus op wat de bodem aankan en daarbij willen we komen tot het sluiten van kringlopen. Overijssel loopt qua experimenteren daarin voorop en implementatie vergt ieders inzet.

D66 zet in op versterking en vergroting van de biodiversiteit. De achteruitgang moet gestopt worden door condities te verbeteren. Dat kan niet zonder de inzet van de leden van OPG. Daar hoort ook een redelijke vergoeding voor geboden te worden. Want samen maken we zo natuur sterker en geven we flora en fauna meer kans. De inspanningen vanuit het verleden verdienen waardering en doorzettingskracht van alle betrokken partijen.

D66 wil meer bosaanplant. De motie van D66 voor 1.1 miljoen extra bomen in Overijssel krijgt nu haar ambtelijke uitwerking. Samen met de eigenaren en overige partners van Overijssel is extra aanplant van bomen noodzakelijk. Het vergroot ons groene karakter en draagt bij aan CO2-reductie.

Toezicht in gebieden en handhavend optreden: het is en blijft nodig. In nauw overleg met OPG heeft D66 daarvoor aandacht gevraagd. Daardoor zijn verbeteringen door ruimere bepalingen voor boa’s tot stand gebracht. De lasten van dumpingen in het buitengebied eenzijdig bij eigenaren neerleggen is ongewenst en behoeft bijstelling.

Wybren Bakker

> overijssel.d66.nl

ChristenUnie

Bij een veelzijdig buitengebied en traditionele landschappen hoort biodiversiteit.
De boer of grondeigenaar moet als natuurbeheerder alle ruimte krijgen om de flora en de fauna goed te beheren zodat deze zullen toenemen. Een rijk landschap draagt bij aan goede oogsten en historisch robuuste natuur. De ChristenUnie vindt dan ook dat boeren of landeigenaren daar best extra in ondersteund mogen worden door de provincie! Om dit op bredere schaal mogelijk te maken moet het relatief eenvoudig zijn om middels kavelruil te voorkomen dat we alsnog een postzegeleffect gaan krijgen. De provincie zal dit moeten faciliteren. Om een gezonde flora en faunabalans te behouden of terug te laten komen sluit de ChristenUnie niet uit dat er aan predatoren bestrijding moet worden gedaan.

Oxidatie (CO2) van bijvoorbeeld veen is het gevolg van een lage waterstand en levert een enorme bijdrage aan klimaatopwarming. Grote hoeveelheden koolstof komen zo in de atmosfeer. Dit zal fundamenteel aangepakt moeten worden. Je kunt hierbij denken aan drainage van polders en veenweidegebieden. Of kritisch kijken naar een andere vorm van teelt. Het is aan de provincie om hier ingrijpende keuzes in te maken.

Hoewel de provincie niet in alle gevallen gaat over handhaving in het buitengebied, is de ChristenUnie groot voorstander van het provinciaal faciliteren ervan. De CU vindt dan ook dat er gekeken moet worden naar het adequaat en effectief tegen gaan van criminaliteit. Gemeenten moeten daarvoor een beroep kunnen doen op de provincie. De kosten van opruimen van drugsafval of daaruit voortkomende schade kan wat de ChristenUnie betreft niet verhaald worden op de grondeigenaar.

Arjan Hof

> overijssel.christenunie.nl

PVV

Overijssels landschap
Het Overijsselse landschap is een landschap dat gekenmerkt wordt door zijn kleinschaligheid. Helaas zien we de groene elite steeds verder oprukken en weten soms door te dringen tot op beleidsniveau. Ook bij de voorbereiding voor de N2000 doelen zien we maar al te vaak dat de indien en suggesties van mensen uit het gebied aan de kant geschoven worden. Men streeft liever onhaalbare doelen na dan erkennen dat iemand aan zijn keukentafel een betere maatregel heeft bedacht. De criminaliteit in het buitengebied neemt sterk toe: de productie van drugs, maar ook het illegaal dumpen van huisafval en chemisch afval met grote gevolgen voor de leefbaarheid en natuur. Ondertussen is het politietoezicht in het buitengebied aanzienlijk afgenomen. De PVV vindt dat de Provincie mogelijk moet maken dat bosbezitters het onderdeel voor toezicht kunnen uitvoeren, zoals is afgesproken in IPO verband . Ook speelde overlast van de eikenprocessierups deze periode een belangrijke rol. De PVV nam hierin het voortouw om tot een provinciaalbrede aanpak te komen, onder andere door een breed gedragen informatieavond over dit probleem te organiseren.

Landgoederen
Particuliere landgoederen voor het in stand houden van historische landschappen en cultureel erfgoed. Voor landgoederen steeds moeilijker om het voortbestaan hiervan te waarborgen. De PVV vind dat de provincie de landgoederen meer zou moeten ondersteunen en kijken hoe de landgoederen een grotere rol in het landelijk gebied kunnen vervullen die bijdraagt aan het behoud van ons cultureel erfgoed.

Minder regels
Minder regels, minder administratieve rompslomp. De PVV is van mening dat de provincie een ondersteunende faciliterende rol heeft. Laten we stoppen met de enorme berg papierrompslomp en leges die eerder belemmerend dan ondersteunend werkt voor de ondernemer en mensen die ervoor kiezen een bestaan in het landelijk gebied in Overijssel op te bouwen. Nu maken we het de burger zo lastig maken dat een vergunning aanvragen onbegonnen werk is. Een boer moet kunnen ondernemen en daarom moeten er zo min mogelijk belemmeringen zijn via onzinregels of doorgeslagen natuurregelgeving. De PVV wil inzetten op het ruimhartig faciliteren van alternatieve inkomensbronnen voor landbouwers.

Jeanet Nijhof

> pvv.nl

Partij voor de dieren

Veelzijdig boerenland en traditionele landschappen
De Partij voor Dieren wil een Overijsselse landbouw met wisselteelt en bloeiende akkerranden, met bomen en hagen die de velden omlijsten, in evenwicht met de omgeving. Schaalvergroting van landbouwpercelen zorgt er echter maar al te vaak voor dat natuur en landschapselementen verdwijnen. Het kappen van houtwallen en dempen van sloten moet worden gestopt. Voor waardevolle Overijsselse landschappen, zoals heide, Twentse coulissen en rietland in de Kop, moet bestaand beleid en regelgeving worden uitgebreid. Ook moet het niet-bebouwde gebied daadwerkelijk open blijven.
Overijsselse natuurgebieden vormen eilandjes in de groene woestijn van de intensieve landbouw en verstedelijkt gebied. Dit is een belangrijke oorzaak van de afname van de biodiversiteit. Het is dus belangrijk dat natuurgebieden met elkaar worden verbonden, voor een sterkere natuur en grotere biodiversiteit.

Klimaatbos
Bomen zijn erg belangrijk voor mensen en dieren. Zo zorgen zij voor zuurstof, geven beschutting, helpen tegen oververhitting en geven voedsel. De Partij voor de Dieren wil meer ruimte voor bossen en aanplant van nieuwe bomen. Wij zijn dan ook voorstander van de aanplant van klimaatbossen voor het vastleggen van CO2. Daarnaast zijn de Overijsselse oude bossen onvervangbaar en dienen daarom beter beschermd te worden.

Toezicht in het buitengebied
Om de bepalingen over jacht en de bescherming van natuurgebieden te controleren en handhaven zijn meer provinciale opsporingsambtenaren nodig. Deze opsporingsambtenaren mogen zelf geen jager zijn en geen persoonlijke banden hebben met faunabeheereenheden of andere jagersverenigingen. Ook de Overijsselse omgevingsdiensten moeten – kwantitatief en kwalitatief – over meer capaciteit beschikken om hun wettelijke taken op gebied van milieu- en natuurbescherming beter te kunnen uitvoeren.

Luuk Folkerts

> overijssel.partijvoordedieren.nl

VVD

Particuliere landgoederen zijn de goedkoopste vorm van natuurbeheer en behoren tot meest waardevolle natuurgebieden van Nederland. Dat komt omdat de eigenaren met grote liefde voor hun bezit zorgen en kosten noch moeite sparen om hun historische buitenplaats of de biodiversiteit in hun bossen in stand te houden. We moeten ervoor blijven waken dat de semi-overheidsorganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel bij provinciale regelingen of subsidies voorgetrokken worden boven particuliere landgoederen, zoals in het verleden stelselmatig gebeurd is.

Vroeger was het boerenland rijk aan soorten, maar die zijn door de intensivering van de landbouw helaas steeds meer verdwenen. Het is hoog tijd dat het natuurbeleid van de provincie op de schop gaat en dat er fors meer geld beschikbaar komt voor agrarisch natuurbeheer, ten behoeve van natte weiden voor weidevogels, graanakkers, houtwallen en bloemenstroken voor insecten en de patrijs.

Landgoederen hebben overigens lang niet altijd behoefte aan meer subsidies, maar willen vooral graag meer ontwikkelruimte krijgen voor nieuwe economische dragers, zodat ze zichzelf kunnen bedruipen.

Het toezicht in het buitengebied is sterk afgenomen. De provincie Overijssel keert in tegenstelling tot andere provincies niet het deel uit van de SAN regeling dat bedoeld is voor toezicht. Dat onrecht moet worden hersteld.

Het ziet ernaar uit dat in het kader van de klimaatdiscussie de douglasspar gerehabiliteerd gaat worden. Bossen met snelgroeiende bomen die kwaliteitshout leveren, zoals de douglas, leveren een bovengemiddelde opname van CO2 uit de lucht. Dit klimaatbos zou met een provinciale subsidieregeling beloond moeten worden voor zijn diensten.

Arnold Enklaar

> overijssel.vvd.nl

Forum voor Democratie

Thema 1: Veelzijdig boerenland en traditionele landschappen
FvD hecht waarde aan traditionele landschappen. Echter willen wij dat agrariërs de mogelijkheid krijgen om hun bedrijf te ontwikkelen zonder dat ze verder belemmerd worden in wet- en regelgeving door aanleg en uitbereiding van natuur. Dus alleen herstel en aanleg met een goed plan, in goed overleg met betrokken partijen (geen onteigeningen!) en met voldoende financiële middelen ter compensatie. Ook moet er naast landbouwgronden worden gekeken naar alternatieve locaties voor natuurherstel/aanleg van traditionele landschappen. Denk hierbij aan braakliggende stukken grond.

Thema 2: Klimaatbos

Ieder bos is een “klimaatbos”. Wij zien in relatie tot het onderwerp CO2 uitstoot geen definitieve oplossing in zogenoemde klimaatbossen. FvD wil een duurzaam maar vooral toekomst gericht beleid t.a.v. bossen en landgoederen in het algemeen. Wij zijn tegen ontbossing om ruimte te bieden aan andere vormen van natuur, zoals heidecorridors en zandverstuivingen. Ook deze omvorming (boskap) tast ons landschap aan. Dus in het kader van thema 1 zouden zien wij ook hierin een vorm van behoud van traditioneel landschap. Het thema klimaatbos/CO2 is derhalve voor ons te smal. FvD opteert dus voor een bredere scope; bossen (bomen) vervullen een uitermate belangrijke functie in ons bestaan en zijn geliefd bij een breed publiek, van natuurliefhebber tot recreant.

Thema 3: Toezicht in het buitengebied
Als FvD zijn wij groot voorstander van het intensiveren van toezicht in het buitengebied en willen daadkrachtig optreden zien tegen alle vormen van overlast. Daarom willen wij dat er voldoende gelden beschikbaar komen (niet alleen vanuit de SNL bijdrage) van zowel de provincie als de desbetreffende gemeente om het buitengebied veilig en leefbaar te houden! Ook wil FvD dat er een fonds komt voor het opruimen van illegaal gestort chemisch (drugs-) afval.

Johan Almekinders

> forumvoordemocratie.nl/provincies/overijssel

GroenLinks

Op uw verzoek hierbij onze standpunten over het buitengebied, de landbouw, het bos, de natuur en de landgoederen:

 • het buitengebied dient van meer toezicht en handhaving te kunnen genieten door meer prioriteit (en dus ook geld!) bij de Omgevingsdiensten, gemeenten en waterschappen;
 • ook zet de provincie zich in voor het behoud van waardevol erfgoed en stimuleert ze het opknappen, in stand houden en hergebruik van Overijssels erfgoed, beeldbepalende gebouwen en (leegstaande) boerderijen.

 • t.a.v. de landbouw stimuleert de provincie beschermende maatregelen om schade aan landbouwhuisdieren door wilde dieren te voorkomen;
 • wij willen een landschapsfonds (waarin de huidige Groene en Blauwe Diensten worden opgenomen) voor de landbouw, waardoor de aanleg en het beheer van bossen, hagen, houtsingels en bloemenstroken worden ondersteund;
 • extra inzet op kennisoverdracht voor vakmanschap in het landschapsonderhoud;
 • de (intensieve) landbouw wordt gestimuleerd om minder fijnstof uit te stoten;
 • grondgebonden veehouderij wordt nagestreefd en de biologische landbouw groeit door naar 15 % van de agrarische oppervlak;
 • er wordt door de provincie meer gecontroleerd op brandveiligheid in veestallen en bijgebouwen;
 • er wordt geexperimenteerd met landbouw voor meer biodiversiteit, zoals via voedselbossen en agroforestry (voedselbosbouw).

 • Het bos van de provincie wordt zo onderhouden dat de soortenrijkdom vergroot en het openbaar groen gehandhaafd aantrekkelijker wordt voor bijen en andere insecten;
 • stilte en duisternis worden waar mogelijk en beschermd.

 • De landgoederen worden ondersteund om ook hun gebouwen te kunnen isoleren, te ontdoen van asbest en te verduurzamen.

Kees Slingerland

> overijssel.groenlinks.nl

SGP

Benut de kennis en ervaring van landgoedeigenaren en agrariërs bij landschapsbeheer

De natuur is noodzakelijk voor het in stand houden van de soortenrijkdom aan flora en fauna. Tevens is de natuur van belang voor het welzijn van mensen. De agrarische sector en eigenaren van landgoederen hebben ons cultuurlandschap in al zijn diversiteit al eeuwenlang vormgegeven en onderhouden. Juist de eigenaren van de gronden hebben veel kennis en ervaring met onderhoud en beheer van het landschap. De SGP is voorstander van een passende vergoeding voor de bijdragen die agrarische ondernemers en landgoedeigenaren leveren aan in stand houden en verbeteren van ons landschap.

Bij de aanleg van nieuwe natuur en natuurbeheer moet kwaliteit vooropstaan; niet kwantiteit. Soms is het daarom vaak verstandiger om bestaande natuurgebieden op te waarderen en eventueel uit te breiden in plaats van nieuwe natuur aan te leggen. Bossen leveren een bijdrage aan de biodiversiteit, de kwaliteit van het landschap, de reductie van fijnstof en bieden recreatieruimte voor inwoners van Overijssel en toeristen. Als met gericht bosbeheer mogelijk is om een bijdrage te leveren aan klimaatdoelstellingen of klimaatadaptatie, dan willen vanuit de provincie daarvoor ruimte bieden.

Veiligheid is voor de SGP een belangrijk aandachtspunt. Helaas wordt regelmatig afval gedumpt in buitengebieden of worden illegale activiteiten uitgevoerd. De kosten hiervan komen dan (vaak) voor rekening van de landeigenaar. Groene BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren, zoals boswachters) kunnen een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid van het buitengebied. Deze BOA’s zijn er vanwege een maatschappelijk probleem en daarom horen de kosten daarvan niet alleen bij de terreineigenaren te liggen. De provincie moet in onze optiek daarin ook een verantwoordelijkheid nemen.

Gert Harm ten Bolscher

> overijssel.sgp.nl

PvdA

Een mooi landschap is meer dan een fraai decor. Het landschap is onderdeel van onze identiteit en onze cultuurhistorie. Dat moeten we koesteren en dat vraagt om onze inzet. De PvdA zet in op het verder verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap. Wij beschermen en ontwikkelen de elementen die ons landschap zo uniek maken, zoals houtwallen, meidoornhagen en solitaire bomen. De provincie maakt jaarlijks een budget vrij voor beheer van deze landschapselementen en voor de bescherming van ons landschap in het algemeen.

Bij die bescherming hoort ook handhaving. Regels zijn er niet voor niets. Het naleven ervan moeten we controleren, ook in het buitengebied.

De PvdA zet ook in op versterking van onze biodiversiteit. Met veel dier- en plantensoorten gaat het slecht. Het aantal insecten neemt schrikbarend af. Voor de biodiversiteit is het belangrijk dat we een robuust vlechtwerk van natuur realiseren in ons landschap. In Overijssel werken de verschillende organisaties in het landelijk gebied gezamenlijk aan deze opgave onder de naam ‘Samen Werkt Beter’. De PvdA ondersteunt deze aanpak.

De PvdA wil toe naar een minder intensieve landbouw en betere condities voor de flora en fauna van Overijssel, zodat de Overijsselse natuur zich kan herstellen en versterken. Daarnaast zetten we in op het vergroenen van het gebied dat primair agrarisch gebruikt wordt en stimuleren we natuurinclusieve landbouw. Deze vergroening kan hand in hand gaan met de landschappelijke versterking en behoud van het cultureel erfgoed.

Lennart Rietman

> overijssel.pvda.nl

50PLUS

Overijssel is een prachtige provincie. En 50PLUS Overijssel is van mening dat dat ook zo moet blijven. De Weerribben-Wieden in de Kop, de Sallandse heuvelrug en het coulisselandschap in het Oosten, het is allemaal de moeite waard. Toch staat de natuur steeds verder onder druk. De klimaatverandering eist zijn tol. Dat uit zich in extremen. Hevige stormen, extreme regenbuien, maar ook extreme droogte zoals afgelopen zomer. Moeten we vernatten of juist verdrogen? Vragen die we ons als politiek stellen, maar waarvan het antwoord juist beter door de beheerders kan worden gegeven. 50PLUS Overijssel is van mening dat m.n. agrariërs en landgoedbeheerders degene zijn die het dichtst bij de natuur staan. Zij signaleren problemen vaak het eerste. En toch wordt er vaak niet naar hen geluisterd. Ik herinner me nog de levendige discussies omtrent de waterstand in de Veenwieken. Wij zijn van mening dat er een goede balans dient te zijn tussen landbouw enerzijds en natuur anderzijds. En dat benoemen we dan ook in ons verkiezingsprogramma. Bijv. punt 3 op pagina 12: 50PLUS Overijssel vindt KWALITEIT van het landschap van belang. De Provincie moet dan ook inzetten op kennisoverdracht voor vakmanschap in landschapsonderhoud. Geef boeren waardering voor een landschap inclusieve aanpak. Maar er staat uiteraard meer in ons verkiezingsprogramma over het buitengebied. Ook leefbaarheid in het buitengebied heeft onze aandacht. Leegstaande erven verdienen meer. Er zijn zo veel mogelijkheden die nu nog onbenut zijn. Te veel om in slechts 250 woorden te kunnen vatten.

Fred Kerkhof

> www.50pluspartij.nl/overijssel