Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Het Friesch Grondbezit (HFG)

Het Friesch Grondbezit (HFG) behartigt de belangen van particuliere grondeigenaren in Friesland. Het HFG maakt deel uit van de Federatie Particulier Grondbezit.

Meer over HFG...

HFG Nieuws

Hoger grondwaterpeil in veenweidegebied

Vandaag hebben de dagelijks besturen van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ingestemd met het veenweideprogramma voor de komende 10 jaar. Ze leggen dit besluit voor aan het algemeen bestuur en Provinciale Staten in mei. Als zij ook instemmen, is deze aanpak van peilverhoging een feit en zal dit vooral gevolgen hebben voor de bedrijven die boeren op veengrond met meer dan 80 cm veen en minder dan 40 cm kleidek. 

()

Lees meer...

Nadeelcompensatie centraal in zienswijze HFG op het Veenweideprogramma 2021-2030

Gedurende de totstandkoming van het Veenweideprogramma 2021-2030 heeft HFG doorgaand aandacht gevraagd voor de vermogenswaardedaling als gevolg van de voorgenomen maatregelen en het belang van een schaderegeling voordat maatregelen worden genomen. Compensatie voor de nadelige effecten op de waarde van de grond moet aan de voorkant geregeld worden, zodat een grondeigenaar dit kan meenemen in zijn toekomstplannen. 
In een zienswijze van HFG op het Veenweideprogramma wordt dan ook een uitgebreide toelichting gegeven op hoe dient te worden omgegaan met nadeelcompensatie bij vernatting van landbouwgronden. Ook vragen wij nogmaals aandacht voor het respect voor eigendom, de relatie verpachter-pachter en het landgoedmodel als samenwerkingsvorm.

()

Lees meer...

Georganiseerde landbouw Friesland op scherp voor discussie over Veenweideplan 2030

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân presenteerden op 4 november 2020 hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar.

()

Lees meer...

Dijkversterking Koehool - Lauwersmeer

Op 26 augustus 2020 hielden het Wetterskip Fryslân, de provincie Friesland en Rijkswaterstaat een online informatieavond over de dijkversterking Koehool – Lauwersmeer. Over een traject van 47 kilometer zal de dijk versterkt worden, zodat de bewoners droge voeten houden. De informatieavond is hier terug te kijken. De voorbereidingen worden op dit moment getroffen, de uitvoering zal naar verwachting in 2023 beginnen en duren tot 2028. Door middel van het digitale platform kan u meedenken over het dijklandschap.

Zienswijze HFG
In het kader van de voorbereidingen van het project is een startdocument opgesteld door het Wetterskip Fryslân. Het bestuur van HFG heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Deze vindt u hier.

()

Lees meer...

Zorgvuldigheid en terughoudendheid bij onteigening

Op 13 mei 2020 heeft Het Friesch Grondbezit zich stevig uitgesproken tegen onteigening tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten. Ondanks dit verzet hebben Provinciale Staten op 27 mei besloten dat onteigenen mogelijk wordt voor terreinen die volgens Europese richtlijnen natuur moeten worden.

Het besluit van de Provincie Fryslân betekent dat onteigening niet voor het gehele Natuurnetwerk Nederland (NNN) ingezet kan worden, maar alleen voor de opgaves voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water, samen circa 900 hectare. Provinciale Staten hebben uiteindelijk het laatste woord en besluiten over de onteigeningsplannen.

Criteria
HFG is teleurgesteld met het besluit van de provincie, maar ziet wel dat de discussie heeft geleid tot meer besef van zorgvuldigheid en terughoudendheid bij inzet van het onteigeningsinstrument. 
Gedeputeerde Staten werken de komend tijd in een nota uit hoe, waar en wanneer het college denkt het instrument van onteigening in te zetten.  

Lees hier ons ingezonden artikel in de Leeuwarder Courant (25 mei 2020).

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

HFG en FPG Kalender

Online bijeenkomst Bosbranden

26 mei 2021, 11:00–12:15 | Online

FPG organiseert samen met VBNE en de Brandweer de informatiebijeenkomst 'Bosbranden en Natuurbrandbeheersing' voor bos- en natuurterreineigenaren. 

Lees meer...

Themabijeenkomst 'Bezoekersmanagement'

28 mei 2021, 10:00–11:30 | online

FPG organiseert een workshop Bezoekersmanagement in samenwerking met NBTC. Deze praktische workshop volgt op de online Landgoeddag met thema Toerisme en Recreatie. Inspiratie, tips en uitwisseling staan centraal.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering FPG

5 juni 2021, 10:00

Tijdens de voorjaars-ALV staat het thema: klimaatoplossingen en marktkansen voor grondeigenaren 

Lees meer...

Informatiebijeenkomst Omgevingswet

10 juni 2021, 19:15–21:00 | Online

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving, van 26 terug naar 1 wet. U hoort meer over de belangrijkste wijzigingen en wat dit betekent voor grondeigenaren.

Lees meer...

Landgoeddag

18 september 2021, 10:00–15:30 | Landgoed Beekzicht

Op 18 september organiseert FPG weer een Landgoeddag op locatie. We zijn te gast op landgoed Beekzicht. Het programma publiceren we binnenkort. 

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!