Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Het Friesch Grondbezit (HFG)

Het Friesch Grondbezit (HFG) behartigt de belangen van particuliere grondeigenaren in Friesland. Het HFG maakt deel uit van de Federatie Particulier Grondbezit.

Meer over HFG...

HFG Nieuws

Zorgvuldigheid en terughoudendheid bij onteigening

Op 13 mei 2020 heeft Het Friesch Grondbezit zich stevig uitgesproken tegen onteigening tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten. Ondanks dit verzet hebben Provinciale Staten op 27 mei besloten dat onteigenen mogelijk wordt voor terreinen die volgens Europese richtlijnen natuur moeten worden.

Het besluit van de Provincie Fryslân betekent dat onteigening niet voor het gehele Natuurnetwerk Nederland (NNN) ingezet kan worden, maar alleen voor de opgaves voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water, samen circa 900 hectare. Provinciale Staten hebben uiteindelijk het laatste woord en besluiten over de onteigeningsplannen.

Criteria
HFG is teleurgesteld met het besluit van de provincie, maar ziet wel dat de discussie heeft geleid tot meer besef van zorgvuldigheid en terughoudendheid bij inzet van het onteigeningsinstrument. 
Gedeputeerde Staten werken de komend tijd in een nota uit hoe, waar en wanneer het college denkt het instrument van onteigening in te zetten.  

Lees hier ons ingezonden artikel in de Leeuwarder Courant (25 mei 2020).

()

2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor Friese monumenten 

Eigenaren van Friese monumenten kunnen in september 2020 subsidie aanvragen bij de provincie via de Subsidieregeling Monumenten (SUMO). Dit jaar is in totaal 2,5 miljoen euro aan Rijks - en provinciaal geld beschikbaar voor:

- Restauratie van rijksmonumenten
- Herbestemming van rijksmonumenten
- Onderhoud van rijksmonumentale molens
- Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden
- Plankosten

U kunt subsidie aanvragen van 14 tot en met 18 september 2020.

()

Lees meer...

Natuer mei de Mienskip in NOS-reportage

Kijktip! Reportage van de NOS over het uitdaagrecht. Onder het motto 'Wij kunnen het beter' dagen burgers en organisaties overheden uit. In het item veel aandacht voor het Friese initiatief Natuer mei de Mienskip. Natuer mei de Mienskip is een eerste en unieke stap op weg naar een nieuwe manier van grondverwerving, inrichting en beheer van de Friese natuur. Het doel is een rijkere biodiversiteit in 2027, met een grotere mate van maatschappelijke betrokkenheid én continuïteit in de agrarische bedrijfsvoering. Het Friesch Grondbezit is één van de deelnemende organisaties aan deze unieke challenge. 

Bekijk hier de reportage. 

()

Onteigenen van grond voor natuur geen goed idee

Het Friesch Grondbezit is tegen het onteigenen van grond voor natuur. Provincie Fryslân wil het instrument onteigening opnemen in het nieuwe grondbeleid om zo de laatste stukjes in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Het Friesch Grondbezit waarschuwde na de presentatie van het coalitieakkoord in juni 2019 al voor het instrument onteigening en riep op om er zeer terughoudend mee om te gaan (hier).

Onteigening druist in tegen de basisprincipes van het eigendomsrecht en kan alleen worden ingezet bij uiterste noodzaak en onder strikte voorwaarden. Onteigening van grond en opstallen is zeer ingrijpend voor de particuliere eigenaren wiens familie vaak al generaties lang aan dat (landelijk) onroerend goed verbonden zijn. Particulier bezit waarop wordt gewerkt, geproduceerd, geleefd en gewoond. De provincie moet daarom met de grootste terughoudendheid het onteigeningsinstrument inzetten; alleen bij grote noodzaak, urgentie en algemeen belang.

()

Lees meer...

Subsidie woonhuismonumenten

Van 1 maart tot en met 30 april kunnen particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie de woonhuissubsidie aanvragen over kosten gemaakt in het voorgaande  jaar.  Na 30 april vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen over kosten gemaakt in 2019. Kosten die gemaakt worden in 2020 kunnen meegenomen worden in de subsidieaanvraag van volgend jaar.

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. In tegenstelling tot de fiscale regeling, is de woonhuissubsidie alléén bedoeld voor kosten van reguliere onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

Op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed leest u over de regeling en hoe u de subsidie aanvraagt. Onder het kopje publicaties vindt u ook een aantal middelen die u kunt gebruiken bij het aanvragen van de subsidie. Ook kunt u zich hier inschrijven voor een nieuwsbrief over de regeling.

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

HFG en FPG Kalender

Algemene Ledenvergadering FPG

28 november 2020

Het programma voor de dag, waarin naast de ALV een actueel thema wordt belicht, volgt binnenkort. 

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!