Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Het Friesch Grondbezit (HFG)

Het Friesch Grondbezit (HFG) behartigt de belangen van particuliere grondeigenaren in Friesland. Het HFG maakt deel uit van de Federatie Particulier Grondbezit.

Meer over HFG...

HFG Nieuws

Grondeigenaren niet betrokken bij plannen voor wisselpolder in Westhoek, HFG wijst op respect voor eigendom

In het kader van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer wordt naast dijkversterking ook gekeken naar koppelkansen voor natuur. Eén van deze koppelkansen is de aanleg van een zogenaamde wisselpolder in Westhoek. De betreffende grondeigenaren zijn echter niet betrokken bij de plannen voor de wisselpolder. HFG vindt dat niet zomaar voorbij kan worden gegaan aan het belang van de grondeigenaren en wijst op respect voor eigendom.

()

Lees meer...

Veenweiden: Schouten wil compensatie bij waardedaling grond

Minister Schouten geeft via een Kamerbrief afgelopen vrijdag aan dat waardedaling van landbouwgrond moet worden gecompenseerd bij veenweide-ambities. FPG ziet hiermee de erkenning van haar positie en inzet. Schouten onderschrijft hiermee de noodzaak voor een faire beloning voor grondeigenaren bij de veenweide-agenda. Schouten stuurde de brief in reactie op het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur(RLI) 'Stop bodemdaling in veengebieden: het Groene Hart als voorbeeld' en in navolging  van een nadere toelichting door de RLI op ‘waardedaling en nadeelcompensatie’. Die toelichting was gevraagd door de Tweede Kamercommissie. Eerder zei het kabinet al toe geen doel ten aanzien van vermindering van de bodemdaling te willen vastleggen in dit stadium.

()

Lees meer...

Hoger grondwaterpeil in veenweidegebied

Vandaag hebben de dagelijks besturen van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ingestemd met het veenweideprogramma voor de komende 10 jaar. Ze leggen dit besluit voor aan het algemeen bestuur en Provinciale Staten in mei. Als zij ook instemmen, is deze aanpak van peilverhoging een feit en zal dit vooral gevolgen hebben voor de bedrijven die boeren op veengrond met meer dan 80 cm veen en minder dan 40 cm kleidek. 

()

Lees meer...

Nadeelcompensatie centraal in zienswijze HFG op het Veenweideprogramma 2021-2030

Gedurende de totstandkoming van het Veenweideprogramma 2021-2030 heeft HFG doorgaand aandacht gevraagd voor de vermogenswaardedaling als gevolg van de voorgenomen maatregelen en het belang van een schaderegeling voordat maatregelen worden genomen. Compensatie voor de nadelige effecten op de waarde van de grond moet aan de voorkant geregeld worden, zodat een grondeigenaar dit kan meenemen in zijn toekomstplannen. 
In een zienswijze van HFG op het Veenweideprogramma wordt dan ook een uitgebreide toelichting gegeven op hoe dient te worden omgegaan met nadeelcompensatie bij vernatting van landbouwgronden. Ook vragen wij nogmaals aandacht voor het respect voor eigendom, de relatie verpachter-pachter en het landgoedmodel als samenwerkingsvorm.

()

Lees meer...

Georganiseerde landbouw Friesland op scherp voor discussie over Veenweideplan 2030

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân presenteerden op 4 november 2020 hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar.

()

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!