Geachte bezoeker

Uw internet browser (Microsoft Internet Explorer) is verouderd. U kan de website bezoeken, maar niet alle functies gebruiken. Zo zal u waarschijnlijk niet kunnen inloggen en geen formulieren kunnen invullen. Wij raden u van harte aan een actuele browser te (laten) installeren op uw computer, ook voor uw eigen veiligheid. Deze site werkt met Safari, Firefox, Google Chrome en Explorer (vanaf versie 8).

Gelders Particulier Grondbezit (GPG)

Het Gelders Particulier Grondbezit (GPG) verenigt de particuliere eigenaren van het buitengebied van Gelderland. Het gaat om eigenaren van landbouwgronden, bossen en natuur, vaak in een rijke schakering: een verweven landschap met een hoge biodiversiteit, gepositioneerd tussen de grootschalige landbouw en de grootschalige 'wilde' natuur. Het GPG is, naast de georganiseerde landbouw en de natuurbescherming, een belangrijke speler in het buitengebied.

Samen sterk: nationaal en internationaal opereren
De provinciale verenigingen zijn onderdeel van de Federatie Particulier Grondbezit. Deze landelijke organisatie is dé spreekbuis van particuliere landeigenaren in Nederland en gesprekspartner van de centrale overheid in Den Haag en van Europese organisaties in Brussel. Onderwerpen die het regionale of provinciale niveau overstijgen kunnen zo nationaal en internationaal worden opgepakt.

Meer over GPG...

GPG Nieuws

Oproep pilot-locaties natuurinclusieve landbouw

In de tweede fase van het project gaan we van theorie naar praktijk. Dit willen we doen door het uitvoeren van een aantal pilots. Op de pilotlocaties wordt gekeken naar het huidige landgoedbeheer en de huidige agrarische bedrijfsvoering op de (verpachte) landbouwpachtgronden / boerderijen. Vervolgens wordt in overleg met de eigenaar en pachter(s) de gewenste transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw besproken.

()

Lees meer...

Subsidies voor natuurkwaliteit en -herstel in en rond Natura 2000

Provincie Gelderland investeert op korte termijn 160 miljoen in natuurherstel in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Daarvoor opent de provincie in januari 2022 de Subsidieregeling uitvoering specifieke uitkering programma natuur Gelderland – kortwerk Spuk. 29 september organiseerden GPG en Bosgroep Midden Nederland hier een informatiebijeenkomst over.

()

Lees meer...

Terugblik bijeenkomst stikstof Gelderland (SPUK)

Woensdag 29 september organiseerde GPG samen met Bosgroep Midden Nederland een digitale informatiebijeenkomst over de aankomende Gelderse subsidieregeling voor natuurherstel in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Sprekers van de provincie lichtten de regeling toe en beantwoorden vragen van de deelnemers. 

()

Lees meer...

Subsidieregeling Versneld natuurherstel in de praktijk (2)

DOOR JET VAN DEN TOORN  Ons landgoed heeft zoals ik in een vorig nummer schreef, aangehaakt bij de Subsidieregeling versneld natuurherstel die in het leven is geroepen om stikstofgevoelige natuur te ondersteunen. We laten de aanvraag verzorgen door de Bosgroep Midden-Nederland. In juli hebben zij ons laten weten dat de (gecombineerde) aanvraag in zijn totaliteit is afgewezen door de RVO. De Bosgroep overweegt drie opties: bezwaar aantekenen tegen de beslissing, meedoen met de tweede tranche, of de subsidie aanvragen onder het Programma Natuur (van de provincie, maar gefinancierd met geld van het Rijk, de zogenaamde SPUK-gelden). Ik houd u op de hoogte.

()

Het Natura 2000-beheerplan Veluwe – een avontuur in veel delen (2)

DOOR JET VAN DEN TOORN  Volgens de Stand van zaken uitvoering N2000-beheerplan Veluwe van de provincie Gelderland moeten bijzondere planten en dieren van de Veluwe beschermd worden en moeten habitats en leefgebieden van bepaalde soorten worden verbeterd en uitgebreid. In het beheerplan staat welke maatregelen nodig zijn en of daar al dan niet vergunning voor moet worden aangevraagd. In de eerste planperiode van zes jaar probeert de provincie hiermee vooral achteruitgang te voorkomen. De provincie is ervoor verantwoordelijk dat de maatregelen worden uitgevoerd en de doelen behaald. Zoals ik in het vorige nummer al aangaf, kunnen die maatregelen dwingend worden opgelegd.

Let op: voor het volledige artikel dient u ingelogd te zijn.

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

GPG Nieuwsbrief

De GPG Nieuwsbrieven kunt u lezen als u bent ingelogd als lid bij Mijn FPG (linker kolom). Hebt u nog geen inloggegevens? Vraag ze op via fpg@grondbezit.nl.

GPG en FPG Kalender

Kennisnetwerk Verdienmodellen: Pacht

26 januari 2022

Voorlopige datum Zijn er innovatieve methodes om de pachtopbrengst op peil te houden? We laten leden aan het woord bij deze bijeenkomst.

Kennisnetwerk Verdienmodellen: Nieuwe Landgoederen

23 februari 2022

Voorlopige datum Bouwen of niet bouwen? Wij bieden een doorkijk in de ingewikkelde regelgeving. 

Kennisnetwerk Verdienmodellen: Voedselbossen

23 maart 2022

Voorlopige datum Bij deze bijeenkomst van het project komen voedselbossen aan bod: een vernieuwende manier om landbouw en bosbouw te combineren.

Slotbijeenkomst Kennisnetwerk verdienmodellen

10 mei 2022

Voorlopige datum We sluiten de eerste fase van het project af met een bijeenkomst over recreatie en horeca.

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!