Federatie Particulier Grondbezit

Onderzoek naar reguliere pacht overbodig

April 7, 2020 by FPG

De Bond van Landpachters en Hypotheekboeren

De Bond van Landpachters en Hypotheekboeren (BLHB) blijft inzetten op verlichting van de belastingdruk op particulier verpacht bezit. FPG is ingenomen met de steun van de Bond hiervoor. Daarnaast wenst BLHB onderzoek naar het verdwijnen van reguliere pachtconstructies, zoals we lezen in het maartnummer van De Landpachter. FPG vindt dat volledig overbodig. Dat het pachtbeleid failliet is, is voor iedereen duidelijk zichtbaar.

In De Landpachter constateert BLHB dat verpachters soms kiezen voor zwarte en grijze pacht. Het gaat daarbij om pachtcontracten die mondeling zijn overeengekomen of die schriftelijk zijn overeengekomen maar niet door de Grondkamer zijn goedgekeurd. Naar het waarom zou onderzoek noodzakelijk zijn, aldus de BLHB. De oorzaak is echter iedereen bekend: het huidige pachtsysteem is volstrekt achterhaald. Vooral de box 3-heffing zorgt voor problemen, omdat deze in geen verhouding staat tot het werkelijk rendement. Dit geldt niet alleen voor particulieren maar voor alle verpachters. 

Bovendien wordt ook door alle beperkende voorwaarden reguliere pacht  als uiterst onaantrekkelijk voor verpachters beschouwd. Het gaat daarbij om een stapeling van zaken uit de vorige eeuw, zoals continuatierecht, voorkeursrecht, pachtprijstoets en recht op indeplaatsstelling. Zolang daaraan niets wordt gedaan, is het dweilen met de kraan open. De pachtbrief van de Minister van LNV (hier) geeft hier en daar oplossingsrichtingen, maar gaat lang niet ver genoeg. FPG blijft pleiten voor flexibiliteit, waarbij verpachter en pachter zelf de duur, de prijs en het bodembeheer kunnen bepalen.

Eerder uitte BLHB haar zorgen over het pachtbeleid bij de staatssecretaris, na eerdere protesten van FPG (hier).