Federatie Particulier Grondbezit

Voorwaarden hergebruik leidingen onderzocht

May 27, 2020 by FPG
Tags:

FPG wil graag samen met haar leden en met Gasunie onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden hergebruik van bestaande gasleidingen mogelijk is. Gasunie staat open voor een verkennend gesprek daarover met FPG. FPG ziet graag dat bestaande overeenkomsten van leidingleggers met grondeigenaren worden aangepast. FPG brengt daarvoor haar eigen modelovereenkomst zakelijk recht in. Deze dient bovendien als basis voor onze inbreng bij het ministerie van EZK over een regeling gebruiksvergoeding voor commerciële leidingen. Een voorstel voor deze regeling is op 27 mei in consultatie gegaan.

Hergebruik ligt voor de hand, na afspraken

Voor de aanleg, instandhouding en verwijdering van leidingen door de Gasunie zijn veelal oudere zakelijkrecht-overeenkomsten afgesloten of gedoogbeschikkingen opgelegd. Daarin is het gebruik van de leidingen nadrukkelijk beperkt tot het transport van aardgas. Ook is bepaald dat de leiding wordt verwijderd als deze niet meer nodig is voor het transport van aardgas. Vanuit maatschappelijk oogpunt ligt het voor de hand om deze bestaande leidingen in de toekomst te benutten voor transport van andere gassen zoals bijvoorbeeld waterstof. Dergelijk hergebruik zal leiden tot minder drukte in de ondergrond van Nederland en grote kostenbesparingen.

FPG wil graag samen met haar leden en met Gasunie onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden hergebruik mogelijk is. Ons uitgangspunt is een evenwichtige regeling waarin zaken als beperkte duur, retributie en toekomstschade op een verantwoorde wijze worden vastgelegd.

In cassatie gaan?

Ter ondersteuning van gesprekken met leidingleggers heeft FPG in 2018 een modelovereenkomst voor zakelijk recht opgesteld (zie hier). In praktijk blijkt dat leidingleggers hier niet erg happig op zijn. De leidingbeheerder wil uitsluitend het eigen - voor de eigenaar onevenwichtig - model zakelijkrecht-overeenkomst gebruiken. Het gebruik van het FPG-model leidt volgens de leidingbeheerder tot ongewenste precedentwerking. In een zaak tussen een grondeigenaar en een leidingbeheerder over de rechtspositie van de grondeigenaar onderzoekt de eigenaar of een 'cassatie in het belang der wet' kansrijk is. FPG steunt dit vooronderzoek en is daarbij nauw betrokken.

Regeling voor gebruiksvergoeding commerciële leidingen in de maak

Op 27 mei is een ministeriële regeling in consultatie gegaan die de hoogte van een gebruiksvergoeding voor commerciële leidingen bepaalt. De regeling wordt opgenomen in de Omgevingswet en is het gevolg van het amendement Ronnes/Bisschop dat mede door FPG werd gesteund. Het amendement voorziet, naast een schadevergoeding, in een gebruiksvergoeding bij gedoogplicht voor andere dan werken van algemeen belang. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om commerciële leidingen. FPG heeft input geleverd voor deze regeling. 

In de consultatieversie wordt de gebruiksvergoeding vastgesteld aan de hand van de waarde van de grondoppervlakte waarop de gedoogplicht rust, vermenigvuldigd met een rendementsfactor van 2%. FPG beraadt zich op een kritische reactie. Het concept ligt tot 24 juni 2020 voor ter consultatie. Lees meer hier.