Federatie Particulier Grondbezit

Kritisch op wetsvoorstel stikstofreductie

June 4, 2020 by FPG
Tags:

FPG is kritisch op het vorige week gelanceerde wetsvoorstel 'stikstofreductie en natuurverbetering'. Het wetsvoorstel introduceert in de Wet Natuurbescherming een streefwaarde om de depositie van stikstof op gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen. Daarbij wordt ook een programma met maatregelen wettelijk verankerd.

De Rijksoverheid heeft vorige week een internetconsultatie over het voorstel opengesteld. Vanwege de korte reactietermijn koos FPG voor een korte en snelle reactie. FPG was daarmee de eerste organisatie met een openlijke reactie in de consultatie. Inmiddels loopt het aantal reacties snel op.

Korte reactietermijn

Vanuit diverse hoeken is er stevige kritiek geuit op de korte reactietermijn bij de consultatie. Daarover werden zelfs Kamervragen gesteld. Deze blijft nu open tot en met 10 juni.

FPG benadrukt respect voor eigendom

FPG hekelt het gebrek aan een integrale benadering bij het stikstofbeleid (zie ook hier). Dit vraagt in principe dan ook een uitgebreide reactie. Voor de korte reactie in de consultatie over de wettelijke introductie van streefwaarden koos FPG evenwel voor focus op ons uitgangspunt van respect voor eigendom. Respect voor eigendom is volgens FPG ook essentieel voor succesvol omgevingsbeleid.

Wie draait op voor de kosten?

Volgens FPG is het daarom wezenlijk dat aan de voorkant, dus voordat wetgeving tot stand komt, duidelijk is wie voor de kosten opdraait van programma’s die uit die wetgeving voortvloeien. Bij onderhavig wetsvoorstel gaat dat onder andere om vergoedingen voor vermogensdaling en voor beperkingen in grondgebruik. De maatschappelijke kosten daarvan kunnen niet afgewenteld worden op de grondeigenaar.

Onrealistische doelen aanpassen

Het wetsvoorstel bepaalt dat het programma wordt gewijzigd als niet aan de streefwaarde wordt voldaan. FPG vind dat dan ook een evaluatie van de streefwaarde moet plaatsvinden. Volgens FPG voorziet het wetsvoorstel daarin onvoldoende. Zeker in het geval van bescherming van gevoelige habitats in Natura 2000 lijkt dit gepast. Algemeen is namelijk nu al bekend dat een aantal van deze streefwaarden lastig, zo niet onmogelijk zijn te behalen.

De volledige reactie van FPG vindt u hier.