Federatie Particulier Grondbezit

EU biodiversiteitsstrategie streeft naar meer beschermde natuur in Europa

July 27, 2020 by FPG

De Europese Commissie streeft in haar biodiversiteitsstrategie

De Europese Commissie streeft in haar biodiversiteitsstrategie naar het verhogen van de biodiversiteit door meer en beter beschermde natuur aan te wijzen. FPG steunt het streven naar de verbetering van de biodiversiteit. Wel is FPG kritisch op de aanpak van de Commissie. Bovendien valt het op dat het een document is geworden met veel ambitie maar zonder voldoende inzicht in de financiële gevolgen hiervan. Dit laatste was ook het geval bij de Farm to Fork-strategie (klik hier).

Commissie wil meer en beter beschermde natuur

Tegelijkertijd met de Farm to Fork-strategie presenteerde de Europese Commissie de biodiversiteitsstrategie. Deze strategie vormt een belangrijke pijler onder de Europese Green new deal. Het doel van de biodiversiteitsstrategie is om de biodiversiteit in Europa uiterlijk in 2030 ‘’op het pad naar herstel te zetten’’. Om dit te bereiken streeft de Commissie ernaar 30% van het Europese grondgebied als beschermd aan te wijzen. Hiervan moet vervolgens een derde onder strikte bescherming komen. Wat deze strikte bescherming precies inhoudt is nog onduidelijk, de definitie hiervan wordt nog bepaald.

FPG ziet het versterken van de biodiversiteit als een belangrijke opgave maar is kritisch op de verregaande beschermingsdrang waarmee de Europese Commissie dit wil bereiken. In een dichtbevolkte delta als Nederland moet slim omgegaan worden met de beschikbare ruimte. Een eendimensionale focus op strikte bescherming zet gebieden volledig op slot voor toekomstige ontwikkelingen. Ook belemmert dit het maken van slimme functiecombinaties, ook wel landgoedmodel. Juist nu vrijwel alle grote opgaven beslag leggen op de beschikbare grond vormen deze functiecombinaties de sleutel voor een toekomstbestendig buitengebied.

FPG pleit bij de formulering van beleidsdoelen voor meer stimulerend beleid met vertrouwen in de eigenaar. Er wordt in Brussel te snel naar de stok gegrepen. Wanneer beleid zich richt op het faciliteren, stimuleren en financieren van ontwikkelingen kan er meer bereikt worden dan met dwingende regelgeving. Het is dan ook jammer dat de Europese Commissie de biodiversiteitsstrategie niet heeft aangegrepen om kaders te stellen met bruikbare handvatten waarmee eigenaren zelf aan de slag kunnen. Met onze Europese organisatie ELO zullen wij ons daar wel voor inzetten.

Kabinet niet voor uitbreiding Natura 2000 in Nederland

FPG is positief over de reactie van het kabinet op de plannen (klik hier). Ook het kabinet wijst op de veelheid aan ruimtelijke opgaven die spelen. Hierbij is volgens het kabinet de samenhang met andere ruimtelijke functies en opgaven van groot belang. ''Het kabinet ziet het verder vergroten van het areaal Natura 2000-gebieden op land in Nederland niet als de gewenste oplossing voor het herstel van de biodiversiteit''.

Daarnaast stelt het kabinet dat de uitbreiding van de beschermde gebieden tot 30% van het grondgebied niet automatisch voor elke lidstaat kan gelden. Hier is FPG het roerend mee eens. Een dergelijke doelstelling zou voor Nederland compleet irreëel zijn. Op dit moment is ongeveer 14% van het grondgebied onderdeel van Natura 2000 en de stikstofproblematiek maakt de impact hiervan pijnlijk duidelijk.

Opvallend is dat de Nederlandse overheid met bovenstaande stelling erkent dat Natura 2000 de realisatie van de belangrijke opgaven in de weg staat. FPG vindt het in dat geval onbegrijpelijk dat er ondanks dit besef nog steeds geen fundamentele discussie wordt gevoerd over de wenselijkheid en houdbaarheid van de huidige EU-richtlijnen. FPG vindt dat er meer ruimte moet zijn voor lokale invulling.

Weinig aandacht voor realiseerbaarheid

Evenals de ruimtelijk realiseerbaarheid wordt er ook steevast onvoldoende aandacht geschonken aan de financiële gevolgen van de plannen. Dit is een terugkerend probleem bij de plannenmakerij, zowel in Den Haag als Brussel. Voor de biodiversiteitsstrategie wordt gesproken over een jaarlijks bedrag van 20 miljard euro maar er wordt nauwelijks ingegaan op de financiering hiervan. FPG blijft hameren op het belang van een realistisch inzicht in de kosten van beleidsdoelen en duidelijkheid over wie deze kosten zal dragen.

Wat FPG vaak vraagt aan het kabinet, vraagt het kabinet nu aan Brussel. Het kabinet vraagt terecht om een precieze indicatie van het financiële beslag van de toekomstige plannen. Wel vraagt FPG het kabinet om dit vanaf nu ook bij haar plannen, zoals de bossenstrategie, beter inzichtelijk te maken.