Federatie Particulier Grondbezit

Verkenning subsidiemaatregelen voor klimaatgericht bos- en natuurbeheer

October 1, 2020 by FPG

Federatie Particulier Grondbezit en de Bosgroepen hebben samen een verkenning uitgevoerd of klimaatgerichte maatregelen ingepast kunnen worden in natuursubsidies.

Federatie Particulier Grondbezit en de Bosgroepen hebben samen een verkenning uitgevoerd of klimaatgerichte maatregelen ingepast kunnen worden in natuursubsidies. Uit de verkenning blijkt dat de bestaande SKNL-regeling een geschikt instrument is om klimaatgericht natuurbeheer te stimuleren. Deze regeling sluit het beste aan bij het projectmatige karakter van veel klimaatmaatregelen.

Type maatregelen

Veel klimaatmaatregelen in bos en natuur vergen een eenmalige investering. Dit geldt zowel bij maatregelen gericht op minder broeikasgassen als bij maatregelen gericht op klimaatadaptatie. In de verkenning van FPG en de Bosgroepen zijn deze maatregelen in beeld gebracht. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bosverjonging, waterbuffering, grotere heterogeniteit of het aanvoeren van steenmeel om effecten van verzuring teniet te doen.

SKNL of SNL?

Uit de verkenning komt naar voren dat de klimaatgerichte maatregelen vooral afgebakende, eenmalige investeringsprojecten betreffen.

Zulke projectmatige activiteiten zijn erg lastig in te passen in subsidies voor doorlopend natuurbeheer (SNL), en passen juist prima bij subsidies voor natuurherstel en inrichting (SKNL).

Vervolg

FPG en de Bosgroepen hebben de verkenning voorgelegd aan deskundigen, grondeigenaren, terreinbeherende organisaties en provincies. Zij bevestigden de bevindingen. De verkenning werd uitgevoerd op initiatief van de Stuurgroep Natuurterrein, bos, landschap en houtketen onder het Agroconvenant, en gefinancierd door RVO. FPG en de Bosgroepen stellen voor om volgende stappen te nemen en een concreet SKNL-pakket te ontwerpen dat is gericht op klimaatmaatregelen.

FPG en de Bosgroepen willen nog een ledenbijeenkomst over de verkenning, in combinatie met een veldbezoek, organiseren. Vanwege de corona-maatregelen wordt nu gekeken naar de mogelijkheden van een digitale presentatie voor de leden van FPG en de Bosgroepen.

Hier vindt u een samenvatting van de verkenning.
Hier vindt u het volledige rapport.