Federatie Particulier Grondbezit

Regeling Natuurherstel en Programma Natuur komen tot leven

November 27, 2020 by FPG

Nog net voor het einde van het jaar worden de regeling natuurherstel 2020-2021 gepresenteerd Hiermee wordt de eerste €125 miljoen voor natuurherstel verdeeld die extra beschikbaar komt vanwege het stikstofbeleid

Nog net voor het einde van het jaar worden de regeling natuurherstel 2020-2021 gepresenteerd Hiermee wordt de eerste €125 miljoen voor natuurherstel verdeeld die extra beschikbaar komt vanwege het stikstofbeleid. Het is daarmee ook een voorportaal voor de in totaal €3 miljard die hiervoor de komende tien jaar is gereserveerd. Met de regeling natuurherstel 2020-21 komt er na meer dan een jaar bijna aaneengesloten overleg concreet beweging op het natuurfront. FPG heeft zich steeds ingezet voor goede kansen voor particuliere terreineigenaren bij de regeling. In vervolg daarop organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst over de regeling.

Regeling natuurherstel stelt eerste €125 miljoen open 

In oktober 2019 besloot het Kabinet een eerste €150 miljoen uit te trekken om een regeling natuurherstel zo snel mogelijk van de grond te trekken in het kader van de stikstofcrisis. Voor de jaren daarna gaat het om ca. €3 mld. Momenteel wordt volop nagedacht over de regelingen die daarvoor worden ingezet.

De afgelopen maanden is er uitgebreid gesproken over de openstelling van de eerste €150 miljoen van de regeling natuurherstel. FPG was hier nadrukkelijk bij betrokken en heeft daarbij het belang van particuliere eigenaren volop naar voren gebracht bij het ministerie van LNV en in de Tweede Kamer. Met het oog op deze regeling heeft FPG ook deelgenomen aan de uitvraag van het ministerie LNV naar mogelijke voorstellen voor de eerste €125 miljoen. Bovendien organiseerde FPG, om het belang van deze regeling voor onze leden duidelijk te maken, op 29 juli een werkbezoek van de directeur Natuur van het ministerie LNV in Frederiksoord, bij Stichting Maatschappij van Weldadigheid.  

De regeling die het eindresultaat vormt van deze gesprekken wordt naar verwachten nog eind november of begin december gepresenteerd. Zodra de regeling officieel is, zal FPG haar leden hier direct van op te hoogte brengen. Ook zal er op zeer korte termijn een ledenbijeenkomst worden georganiseerd waarin dieper ingegaan wordt op de werking van de regeling en de maatregelen die hierbij in aanmerking komen voor financiering.

Programma Natuur: akkoord en provinciale uitwerking 

Met het overleg over de besteding van de eerste €125 miljoen voor extra natuurherstel werden ook piketpalen geslagen voor de besteding van het volledige budget van €3 mld, voor de komende 10 jaar. Dit wordt uitgewerkt in het gezamenlijke Programma Natuur van Rijk en Provincies.

Na veel overleg hebben Rijk en Provincies in juli overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het Programma Natuur. Het Programma Natuur geeft voor de komende tien jaar de kaders voor de besteding van de extra Rijksmiddelen om de stikstofcrisis in natuurgebieden en zogenaamde overgangszones te lijf te gaan.. FPG heeft het nodige ambtelijk overleg gevoerd in de aanloop naar dit akkoord en daarna. Daarbij hebben we ingezet op kansen voor particuliere eigenaren. Gelijkberechtiging was daarbij niet onze enige zorg, maar ook een evenwichtige verdeling van de middelen tussen spoor 1a (binnen NNN en N2000) en spoor 1b (daarbuiten) uit de hoofdlijnen van Programma Natuur. Volgens FPG is het belangrijk dat er in het Programma daadwerkelijk budgettaire armslag is voor natuurinclusieve landbouw en bosbouw. 

Overgangszones = Landgoedmodel

Voor besteding van het budget buiten NNN en N2000 is het met het stikstofbeleid gelanceerde concept van overgangszones van belang. Deze zijn niet nader gedefinieerd, wel wordt daar veel over gesproken, landelijk en provinciaal. Daarbij gaat het vooral over gebiedsgericht beleid, hydrologische herstel, natuurinclusieve landbouw en klimaatslimme bossen. Wij wijzen daarbij consequent op het Landgoedmodel, als voorbeeld van de gewenste integrale benadering die meer navolging verdient. Het volledige FPG standpunt over het Programma Natuur en overgangszones vindt u hier

Gelijkberechtiging bij de provinciale landing van Programma Natuur  

Hoe de €3 miljard voor Programma Natuur over de provincies worden verdeeld en wat hier concreet mee gefinancierd kan worden, wordt op dit moment uitgewerkt door Rijk en provincies. Op 7 december proberen minister Schouten en de gedeputeerden voor het landelijk gebied hierover richtinggevende knopen door te hakken.

Voor de verdeling van het budget  inventariseren Provincies momenteel mogelijke voorstellen voor de besteding van de €300 miljoen jaarlijks uit het Programma Natuur. FPG heeft IPO en LNV te kennen gegeven dat in het kader de provinciale inventarisaties geen enkel voorschot mag worden genomen op de uiteindelijke toekenning van de middelen. Die toekenning zal namelijk in het kader van gelijkberechtiging middels een open, objectief en transparant proces moeten worden vormgegeven. Dit met gelijke kansen voor terreinbeherende organisaties en particulieren, bovendien is het recht op zelfrealisatie daarbij van wezenlijk belang, zo heeft FPG benadrukt.  


Verhoging SNL-vergoeding naar 84% lijkt zekerheid

In het kader van het Programma Natuur drukken FPG en de terreinbeherende organisatie  in nauwe samenwerking al ruim een jaar op een verhoging van de Subsidieregeling Natuurbeheer. Momenteel voorziet die regeling in een vergoeding van 75% van de kosten voor natuurbeheer in NNN. Samen bepleiten wij  een verhoging van de huidige 75% naar 84% van de standaard kostprijs.  Het is dan ook mooi om te zien het kabinet in het kader van het Programma Natuur inmiddels heeft toegezegd dat de beheervergoeding verhoogd zal worden. (klik hier). Binnenkort wordt duidelijk welke budget daarvoor beschikbaar is en per wanneer dit in kan gaan. FPG en de TBOs maken zich er hard voor dat dit zo spoedig mogelijk in werking treedt.