Federatie Particulier Grondbezit

Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) van start gegaan.

November 30, 2020 by FPG
Tags:

De evaluatie van de SIM is in volle gang. Daarbij wordt onder andere gekeken naar structurele oplossingen voor de  blijvende overvraag op de SIM-regeling. De Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) is daarbij namens FPG en VPHB nauw betrokken. FPMe wil de SIM graag handhaven, maar vraagt wel om aanpassingen, waarvan een noodzakelijke ophoging van het subsidiebudget de belangrijkste is.

Evaluatiebureau

De Minister van OCW heeft de opdracht voor de evaluatie opgedragen aan de bureaus Hylkema Erfgoed en Dialogic, beiden gevestigd in Utrecht. Doel van deze evaluatie is een gedragen beeld te verkrijgen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de SIM. Daarbij worden ervaringsdeskundigen uit de praktijk actief betrokken. Daarnaast zullen aan 3000 eigenaren van rijksmonumenten enquêteformulieren worden toegestuurd.

Klankbordgroepen

De FPMe is gevraagd deel te nemen aan een drietal klankbordgroepen. Twee van deze klankbordgroepen hebben betrekking op het gebouwde erfgoed en één klankbordgroep richt zich specifiek op het groene erfgoed (tuinen, parken etc.). In de eerste klankbordgroep gebouwd zit namens de FPMe Michiel van der Burght, in de tweede klankbordgroep gebouwd zit Albert Schimmelpenninck) en in de klankbordgroep groen heeft Henrick van Asch van Wijck plaatsgenomen.

Budget, voorrangsregeling, clustering en meer

De belangrijkste thema’s zoals die In de eerste ronde gesprekken van de klankbordgroepen aan de orde zijn gekomen waren de budgetproblematiek (afwijzingen van subsidieaanvragen als gevolg van te weinig budget), de voorrangsregeling voor Werelderfgoed en Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud -POM’s-, de clustering van subsidieaanvragen door eigenaren van meerdere monumenten, de kleine monumenten met geringe herbouwwaarde, de kwaliteit van de instandhouding van monumenten en de vele afwijzingen van aanvragen voor groene monumenten. Het grote voordeel van de SIM, continuïteit en zekerheid, wil de FPMe graag handhaven, maar daarvoor zullen er maatregelen moeten worden genomen, waarbij een ophoging van het subsidiebudget de belangrijkste maatregel lijkt te zijn.

De verwachting is, dat het eindrapport met aanbevelingen in januari 2021 kan worden besproken.

Achtergrond

SIM

De huidige Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) is een regeling waarop eigenaren van niet-woonhuismonumenten een beroep kunnen doen voor een subsidie in de kosten van onderhoud van hun rijksmonument(en). Deze regeling bestaat al sinds 2006 (toen nog Brim) en is eerder in 2011 geëvalueerd.

FPMe

De Federatie Particuliere Monumenteneigenaren is een samenwerkingsverband van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB), de vereniging Bewoond Bewaard,  Stadsherstel Amsterdam en de landelijke Federatie het Behouden Huis.

Voorzitter van de FPMe is Eduard Haaksman.

Zie ook ons eerdere bericht hier.