Federatie Particulier Grondbezit

Subsidieregeling 'versneld natuurherstel' gepubliceerd

November 30, 2020 by FPG
Tags:

Op 30 november is de subsidieregeling voor versneld natuurherstel gepubliceerd (klik hier). Hiermee wordt een eerste bedrag van €125 begin 2021 opengesteld voor korte termijn natuurherstel. Van deze €125 miljoen gaat €43.4 miljoen direct naar Staatsbosbeheer en wordt de overige €81.6 miljoen via deze regeling opengesteld. De regeling is onderdeel van het Programma Natuur, daarvan gaven we afgelopen week een update over op onze website (zie hier). De openstelling betreft een eerste tranche. Voor de volgende regelingen zullen aangepaste voorwaarden gelden en breder opgesteld worden. Voor de huidige regeling komen alleen eigenaren in aanmerking die nu al bezit hebben in Natura 2000.

Bepaling subsidiebedrag

In de regeling wordt gewerkt met een zogenoemde referentie. De referentie wordt opgebouwd naar rato van het aantal hectares stikstofgevoelige natuur in Natura 2000 in eigendom. De betreffende terreineigenaren krijgen een maximaal subsidiebedrag van €716 per hectare Natura 2000-gebied. Hierbij is het bovendien goed om op te merken dat het subsidiebedrag weliswaar wordt berekend over alle hectarestikstofgevoelige natuur maar dat de middelen locatiespecifiek ingezet kunnen worden en dus niet over het hele areaal.

Minimaal subsidiebedrag

Bij de regeling wordt gewerkt met een minimaal subsidiebedrag van €25.000. Dit houdt in dat eigenaren met een areaal vanaf 34,9 ha. aan stikstofgevoelige natuur eigenstandig een subsidieaanvraag kunnen doen. Eigenaren met een kleiner areaal kunnen toch in aanmerking komen voor de regeling door een  samenwerkingsverband met andere eigenaren aan te gaan.

Subsidiabele activiteiten

Voor wat betreft de subsidiabele activiteiten richt de regeling zich voornamelijk op natuurherstelmaatregelen die voldoen aan de PAS-herstelstrategieën (klik hier voor informatie). Voorbeelden die hiervan zijn het gebruik van steenmeel, het inrichten van braakliggend terrein, plaggen en maaien, en hydrologische maatregelen. De maatregelen moeten de kwaliteit van stikstofgevoelige habitats, of habitats van soorten, aantoonbaar verbeteren of de oppervlakte daarvan uitbreiden. Voor dit laatste is het echter van belang te weten dat er binnen deze regeling geen ruimte is voor verwerving van gronden.

Openstellingstermijn

De openstellingstermijn van deze regeling bedraagt zes weken. Op het moment dat de regeling begin 2021 opengesteld wordt, zal FPG hierover berichten. Wanneer de openstellingstermijn is verstreken verwacht FPG in het tweede kwartaal al meer nieuws over de openstelling van de tweede €125 miljoen. Bij het opstellen van deze tweede tranche pleit FPG voor een minder strakke focus op Natura 2000.

Over de nadere werking van deze regeling zal FPG op korte termijn nog een ledenbijeenkomst organiseren. Hierover krijgt u nader bericht.

Achtergrond

De afgelopen maanden is er uitgebreid gesproken over de openstelling van de eerste €125 miljoen van de regeling natuurherstel. FPG was hier nadrukkelijk bij betrokken en heeft daarbij het belang van particuliere eigenaren volop naar voren gebracht bij het ministerie van LNV en in de Tweede Kamer. Met het oog op deze regeling heeft FPG ook deelgenomen aan de uitvraag van het ministerie LNV naar mogelijke voorstellen voor de eerste €125 miljoen. Bovendien organiseerde FPG, om het belang van deze regeling voor onze leden duidelijk te maken, op 29 juli een werkbezoek van de directeur Natuur van het ministerie LNV in Frederiksoord, bij Stichting Maatschappij van