Federatie Particulier Grondbezit

Stikstofwet aangenomen: grondeigenaren betrekken bij aanwijzing stikstofgevoelige natuur

December 17, 2020 by FPG
Tags:

Op 17 december is de nieuwe stikstofwet door de Tweede Kamer aangenomen. Met de wet worden – strengere – de streefwaarden juridisch vastgelegd voor stikstofemissiereductie.

Tijdens de behandeling in de Kamer deed minister Schouten de toezegging dat particuliere grondeigenaren actief betrokken moeten worden bij aanwijzing van stikstofgevoelige natuur. Ook was er een succes voor Netwerk Grondig, waar FPG onderdeel van is. Hun inzet zorgde voor een aangenomen motie van VVD-kamerlid Mark Harbers. Daarmee krijgen grondgebonden melkveebedrijven met geborde emissiearme bedrijfsvoering geen verplichte stalaanpassingen opgelegd. Hiermee wordt een tweesporenbeleid ingezet dat grondgebondenheid stimuleert. Voor het volledige bericht hierover van Netwerk Grondig, klik hier.

Betrek particuliere grondeigenaar bij aanwijzing stikstofgevoelige grond

In aanloop naar het Kamerdebat van 10 december was ophef over de heimelijke aanwijzing van nieuwe percelen landbouwgrond als stikstofgevoelig. Tijdens de wetsbehandeling gaf minister Schouten aan dat gronden in regulier agrarisch gebruik niet aangewezen kunnen worden als stikstofgevoelig. Daar waar dit wel gebeurd is, zal dit teruggedraaid worden, zo zei ze toe.

Voor de aanwijzing van stikstofgevoelige gronden pleitten Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD) voor een verandering van procedure. Grondeigenaren moeten actief worden benaderd wanneer gronden als stikstofgevoelig worden aangemerkt. Minister Schouten gaf aan dat ze hierover in gesprek gaat met de provincies. FPG is het er roerend mee eens dat eigenaren aan de voorkant actief betrokken worden bij deze procedures.

Aangenomen stikstofwet stelt hogere ambities

In aanloop naar de behandeling in de Kamer sloot de minister een akkoord met oppositiepartijen over het wetsvoorstel. Hiermee zien we een verhoging van de ambities in vergelijking met de doelen van de oorspronkelijke stikstofwet (klik hier). Met dit akkoord moet de stikstofemissie nu in 2035 met 50% verminderd zijn. Eerder werd nog uitgegaan van een vermindering van 26% van de uitstoot in 2030. De nieuwe ambitie zorgt dan ook voor een aanzienlijk verhoging van de ambities in de vijf jaar na 2030. Hiermee komt het akkoord dichter in de buurt van de aanbevelingen van het Adviescollege Remkes (klik hier).

FPG bracht tijdens de consultatie in huiverig te zijn voor een wettelijke verankering van onrealistische doelstellingen. Hierover schreef FPG dat het verstandiger is om de Kritische Depositie Waarde eerst op hun realiteitszin te beoordelen. Het PBL concludeerde immers al dat zelfs wanneer er in Nederland géén stikstof meer uitgestoten wordt, de kritische depositiewaarde in veel gebieden nog steeds wordt overschreden.

Tijdens het Kamerdebat hielden Geurts en Harbers een pleidooi dat objectief naar de doelstellingen gekeken wordt. Hierbij stellen zij dat gebieden waar het realiseren van de doelstellingen onhaalbaar of extreem duur is niet langer als Natura 2000 moeten worden aangemerkt.

Netwerk Grondig behaald succes voor grondgebonden landbouw

In het oorspronkelijke stikstofwetsvoorstel staat een verplichting voor technische stalsystemen voor alle veehouders bij nieuw- of verbouw vanaf 2025. Netwerk Grondig heeft hier bezwaren tegen en vraagt om een uitzondering voor grondgebonden melkveehouderij.

Dit pleidooi leidde tot de motie van VVD-kamerlid Mark Harbers die hier een oplossing voor biedt. Met de aangenomen motie wordt een wijziging voorgesteld die grondgebonden melkveehouders vrijstelt van de verplichting tot technische stalaanpassingen wanneer zij een binnen de bedrijfsvoering aantoonbaar emissie reduceren. FPG is blij het met het werk van Netwerk Grondig hierin en steunt het Netwerk als donateur