Federatie Particulier Grondbezit

Verkiezingen 2021 - VVD: “We denken niet in krimp en gedwongen snijden in sectoren”

February 25, 2021 by FPG

In de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart 

2021 02 25 Aukje de VriesIn de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart publiceert FPG individuele interviews met 5 Kamerleden en Minister Schouten. Het derde interview is met VVD Kamerlid Aukje de Vries. Zij staat nummer 8 op de kandidatenlijst. De interviews zijn verwerkt in een verkiezingsspecial in de volgende editie van De Landeigenaar.

Belangrijke thema’s voor grondeigenaren en beheerders passeren de revue in de interviews. Zo kunt u 17 maart een geïnformeerde keuze maken! Deze interviewreeks volgt op eerdere inspanningen van FPG in het kader van de verkiezingen met het FPG verkiezingspamflet.

Terugblik

We kijken kort terug naar de afgelopen regeerperiode op het gebied van landbouw en natuur. Wat heeft u bereikt ?

De Vries: De afgelopen kamerperiode is er veel geld gereserveerd om te kunnen blijven investeren in het landelijk gebied. Namelijk 3 miljard in de komende 10 jaar voor natuurherstel en 2 miljard in de komende 10 jaar voor bronmaatregelen in verschillende sectoren om te innoveren. Daarnaast biedt de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering een oplossing voor de PAS-melders en -vrijgestelden. Wij staan de komende periode pal voor de uitvoering hiervan. Ook komt er een Landbouwakkoord, gericht op de hele keten, innovatie, én duurzaam lange termijn verdienvermogen voor agrarische bedrijven.

Ruimtedruk en onteigening

In 2020 legde de stikstofcrisis opnieuw de grootste spanning in Nederland bloot, ruimtegebrek. Deze crisis heeft de natuur-, klimaat-, en woningbouwopgave verzwaard voor Nederland en komt bovenop de nodige energietransitie. Dit is een enorme verantwoordelijkheid voor particuliere eigenaren in het buitengebied die 2/3e van de grond beheren. Hoe kijkt u aan tegen deze uitdagingen?

De Vries: In een dichtbevolkt land als Nederland is het vaak passen en meten om aan alle claims op de ruimte tegemoet te komen. We denken als VVD niet in krimp en gedwongen snijden in sectoren, maar zijn juist optimistisch over ontwikkelingen in de samenleving en economie en over de mogelijkheden die nieuwe technieken ons bieden. Daarbij zien we al talloze veelbelovende trends. Voor de landbouw stimuleren we innovatieve methoden die ruimte efficiënt gebruiken en emissies bij de productie omlaag brengen. Zo kan Nederland met trots een florerende agrarische sector behouden en wereldleider blijven op het gebied van efficiënte productie. Als CO2-neutrale energiebron is kernenergie cruciaal, ook omdat het voorkomt dat windmolens en zonneweides een disproportioneel beslag op de schaarse ruimte leggen.

Voor het bouwen van zonneparken en windmolens op land is draagvlak onder de lokale bevolking voor ons een voorwaarde. We zijn dan ook tegen onteigening om het doel van minder emissies te bereiken. Tegelijkertijd zien we wel dat ieder jaar een flink aantal boeren uit zichzelf stopt. De VVD vindt het belangrijk dat er voor hen goede regelingen zijn. Zo kunnen boeren verder zonder met een schuld achter te blijven en ontstaat er ruimte voor  boeren die verder willen en andere zaken die we ook belangrijk vinden. Deze ontwikkeling is al langer gaande en dat moeten we financieel steunen.

Investering in natuurbeheer en de grondeigenaar

Het programma Natuur is in 2020 vastgesteld tussen provincies en het Rijk met een substantiële impuls voor in natuurbeheer voor de komende 10 jaar. Wat zijn de prioriteiten voor uw partij bij natuurbeheer? En wat verwacht u van grondeigenaren en beheerders?

De Vries: Er wordt de komende jaren veel geld geïnvesteerd in natuurherstel. Hierbij is het belangrijk dat de verschillende relevante partijen goed samen werken om de gestelde doelen te realiseren. Daarnaast hebben we tijdens de stikstofcrisis gezien dat het van groot belang is om te zien welk effect bepaalde maatregelen hebben om te zien wat de meest efficiënte en kosteneffectieve beheermethode is. Hiervoor is meer transparantie in de kosten van beheer en onderhoud van onze natuur noodzakelijk.

Pacht en fiscaliteit

Pacht is een belangrijk hulpmiddel voor bedrijfsontwikkeling van boerenbedrijven en het kan verduurzaming bevorderen. In Nederland wordt 480.000 hectare verpacht, dat is meer dan een kwart van de landbouwgrond. Het aandeel langdurige pacht daalt daarbij al jaren. Dit is een gevolg van een onrendabele prijs (door pachtnormen) voor verpachters, teveel rechtsbescherming voor zittende pachters, en beperkte mogelijkheden om afspraken te maken over duurzaam grondgebruik. Dit is een probleem voor startende ondernemers die grond nodig hebben en het vertraagt de transitie in de landbouw . Daarbij wordt door de stijgende vermogensrendementsheffing voor particulieren het financieel steeds onaantrekkelijker. Hoe denkt u pacht weer aantrekkelijk te maken? Hoe wilt u rentmeesterschap en groen ondernemen (fiscaal) stimuleren?

De Vries: Er wordt de komende jaren veel geld geïnvesteerd in natuurherstel. Hierbij is het belangrijk dat de verschillende relevante partijen goed samen werken om de gestelde doelen te realiseren. Daarnaast hebben we tijdens de stikstofcrisis gezien dat het van groot belang is om te zien welk effect bepaalde maatregelen hebben om te zien wat de meest efficiënte en kosteneffectieve beheermethode is. Hiervoor is meer transparantie in de kosten van beheer en onderhoud van onze natuur noodzakelijk.

De VVD vindt dat sparen beloond zou moeten worden en vindt het dus oneerlijk wanneer mensen meer belasting betalen over hun spaargeld of vermogen dan dat zij echt ermee verdiend hebben. De VVD wil daarom de zogenaamde ‘vermogensrendementsheffing’ (of box 3) hervormen, waardoor mensen alleen nog maar belasting betalen over wat zij echt verdiend hebben. Dat maakt de belasting eerlijk, rechtvaardiger en beloond mensen die hard sparen of voor hun (agrarisch) bedrijf zorgen.

De toekomst

Tot slot een vraag over de toekomst. In 2030 willen we allemaal duurzamer en groener produceren terwijl we de natuurbescherming in Nederland naar een hoger niveau willen tillen. Hoe onderscheidt uw partij zich van de anderen richting 2030 bij deze ambitie?

De Vries: We zetten in op innovatie en de mogelijkheden die deze nieuwe technieken ons bieden. De VVD wil verrommeling van het landschap voorkomen. Daarom pleiten we voor zonnepanelen op daken en windmolens op zee. Bij het plaatsen hiervan is draagvlak een belangrijke voorwaarde. Daarnaast zet de VVD in op kernenergie. Dit neemt weinig ruimte in en biedt energie als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Door efficiënt met onze ruimte om te gaan en ruimte te geven aan innovatie, kunnen we aan de claims op de (schaarse) ruimte tegemoet te komen.