Federatie Particulier Grondbezit

FPG: handhaaf geborgde zetels in waterschappen!

July 9, 2021 by FPG

Op de laatste dag voor het zomerreces dienden GroenLinks en D66 een initiatiefnota

Op de laatste dag voor het zomerreces dienden GroenLinks en D66 een initiatiefnota in bij de Tweede  Kamer om de geborgde zetels in waterschapsbesturen af te schaffen. De Raad van State gaf een positief advies af over het eerder ingediende initiatiefvoorstel. In september wordt het wetsvoorstel besproken door de gehele Tweede Kamer. FPG is tegen de afschaffing.

Functionele democratie die al eeuwen werkt

Als vertegenwoordiger van een breed scala aan eigenaren van landbouw-, natuur- en bosgrondeigenaren is FPG voor handhaving van de geborgde zetels in de Waterschappen. Het is een vorm van een functionele democratie die al eeuwenlang goed werkt voor zowel natuurbeheerders als landbouwers als burgers. Het zorgt voor draagvlak, lokale kennis en slagkracht bij de wateropgaven in het buitengebied.

Stop de politisering

Grondeigenaren, zoals natuurterreineigenaren en agrariërs zijn hard nodig om alle uitdagingen in het waterbeheer te kunnen realiseren. Hun stem moet daarom geborgd blijven. De wens voor afschaffing lijkt een puur politieke aangelegenheid. De kracht van de waterschappen is ook te zien in de grote internationale waardering en kennisvraag vanuit het buitenland over deze bestuursvorm. FPG is dan ook tegen de verdere politisering van het systeem zoals wordt voorgestaan met de initiatiefnota.

Initiatief negeert onderzoek demissionair Kabinet

Met de initiatiefnota willen de indieners de wijziging van de Waterschapswet al invoeren bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen in 2023. Dat gaat tegen het advies in van het in januari verschenen onderzoek door de Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) in opdracht van het nu demissionaire Kabinet. Die pleit voor eerst een bredere afstemming met gemeenten en provincies, om goede inbedding in de politiek-bestuurlijke context te borgen. En een eventuele wetswijziging pas op een later tijdstip in te laten gaan, om te kunnen zorg dragen voor een deugdelijke juridische en wettelijke afhandeling. FPG betreurt dan ook de onnodige versnelling die de initiatiefnemers hiermee inzetten en wil een zorgvuldig traject.