Federatie Particulier Grondbezit

Pilot investeringsfonds van start – omschakelprogramma Duurzame Landbouw

July 15, 2021 by FPG

Op dinsdag 13 juli is de start van het Pilot-Investeringsfonds Duurzame

Op dinsdag 13 juli is de start van het Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw bekend gemaakt door een Kamerbrief. Het Investeringsfonds is de kern van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw dat eerder werd aangekondigd.  Het Nationaal Groenfonds voert de pilot uit. FPG is positief dat het fonds bijdraagt aan het doel om naar een grondgebonden landbouw te bewegen.

Het pilot-fonds start met een fondsvermogen van 9 miljoen euro met een plafond van 400.000 euro per aanvraag. Het ministerie verwacht zo’n 35 ondernemers tegemoet te kunnen komen. De pilot staat in principe tot en met juni 2022 open, maar zal eerder aflopen indien het fondsvermogen reeds eerder is uitgeput. Met het investeringsfonds wil het ministerie agrarische ondernemers ondersteunen bij de financiering van de omschakeling naar een stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering, zoals biologische, natuur- en landschapsinclusieve landbouw. Ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen. Een vorm van cofinanciering is wel vereist.

Bij de beoordeling van de ingediende bedrijfsplannen wordt gekeken in hoeverre de investering bijdraagt aan de volgende doelen: reductie van stikstofemissie, reductie van gebruik gewasbeschermingsmiddelen, emissiereductie van broeikasgassen, emissiereductie nitraat, vergroting biodiversiteit, versterking duurzaam bodembeheer, circulair veevoergebruik en verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid. Met het bedrijfsplan moet in ieder geval bijgedragen worden aan minder stikstofemissie en daarnaast 4 andere doelen worden nagestreefd. FPG is positief dat het fonds bijdraagt aan het doel om naar een grondgebonden landbouw te bewegen.

Aangezien het een pilotfase betreft zal het gebruik en de impact van de regeling leiden tot de definitieve toekomstige vormgeving van het fonds.

Werkkapitaalregeling

Naast het investeringsfonds bestaat het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ook uit een werkkapitaalregeling en twee subsidieregelingen. De werkkapitaalregeling is gericht op leniging van een liquiditeitstekort dat vaak optreedt bij de omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering. De regeling wordt verder uitgewerkt in de vorm van een specifieke borgstelling onder de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. Openstelling wordt per 1 september 2021 verwacht.

Tenslotte worden als onderdeel van het omschakelprogramma twee subsidieregelingen voorbereid die naar verwachting op 1 november worden opengesteld. De eerste subsidieregeling bedrijfsplannen ondersteunt ondernemers bij het opstellen van een bedrijfsplan voor omschakeling naar een meer duurzame bedrijfsvoering. De tweede subsidieregeling betreft ondersteuning van inspirerende praktijkvoorbeelden van reeds omgeschakelde agrariërs om hun kennis en ervaring uit te wisselen met collega agrariërs om verdere verduurzaming te stimuleren.

Voor het overkoepelende Omschakelprogramma Duurzame landbouw wordt €175 miljoen beschikbaar gesteld via diverse regelingen. Voor het investeringsfonds is totaal €70 miljoen uitgetrokken. Deze zal verder worden ingevuld op basis van de pilotresultaten.