Federatie Particulier Grondbezit

Prinsjesdag: Nederland loopt achter de feiten aan

September 21, 2021 by FPG

Vandaag presenteerde het Kabinet een beleidsarme begroting aan de Tweede Kamer.

Vandaag presenteerde het Kabinet een beleidsarme begroting aan de Tweede Kamer. Of zoals de Koning Willem-Alexander het omschreef in zijn troonrede: “De begroting die de regering vandaag aan u voorlegt, staat in het teken van uitvoering van lopend beleid.” Dit is een logisch gevolg van de demissionaire staat van dit Kabinet en de stroef lopende formatie. FPG vindt dit erg jammer. Hiermee loopt Nederland achter de feiten aan in een roerige tijd.

Investeringen worden gedaan, maar ontoereikend

In de Miljoenennota ziet FPG een voortzetting van de reeds ingezette koers op het gebied van natuur en het stikstofbeleid. Voor de komende de komende 10 jaar staat bijna 500 miljoen euro per jaar ingepland voor stikstofreductiemaatregelen en extra natuurbeheersmaatregelen. “Daarmee worden ook volgend jaar investeringen in natuurontwikkeling, schonere stallen en opkoopregelingen gedaan”, aldus de Koning. Hij prijst daarbij het belang van grondeigenaren als hoeders van ons platteland en degenen die onze bevolking voorzien van voedsel. FPG blijft hameren op een gebiedsgerichte en integrale aanpak met als uitgangspunt zelfrealisatie door ondernemers en voldoende financiële armslag om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Eerder is al voorgerekend dat de huidige financiële middelen ontoereikend zijn om alle gebiedsprocessen van de grond te trekken en de snelheid te maken die nodig is.

Belastingplan 2022: fiscale druk blijft

Het belastingplan 2022 laat vrijwel geen veranderingen zien ten opzichte van 2021. Dit is eveneens een gevolg van de demissionaire status van dit Kabinet. Voor 2022 blijft het tarief van de algemene vermogensrendementsheffing op 31% staan. Daarbij wordt gerekend met een fictief rendement van 5,53%. Dat valt iets lager uit dan vorig jaar. De vermogensrendementsheffing voor verpachte grond en opstallen bij NSW-landgoederen blijft daardoor hoog. Eerder dit jaar werd een onderzoek naar oplossingen voor het forfaitaire heffingssysteem in Box 3 gepresenteerd door Staatssecretaris Vijlbrief. Dit biedt echter momenteel geen soelaas omdat aanpassing aan het volgende Kabinet wordt overgelaten.

De concrete voorstellen die FPG heeft ingediend (zie hier) om de vermogensrendementsheffing in Box 3 voor verpachters te verlagen en vrij te stellen voor eigenaren van NSW-opstallen blijven op tafel door aanhoudende inspanningen richting ministerie en Tweede Kamer. FPG heeft contact met het ministerie van Financiën hierover en gaat in aanloop naar de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2022 in gesprek met de fiscale woordvoerders in de Tweede Kamer.

Geen verrassingen landbouwbegroting

Uit een eerste snelle beoordeling bevat de landbouwbegroting weinig nieuws. FPG ziet aanknopingspunten in het onderdeel Agenda Natuurinclusief, waar LNV streeft naar ‘het verduurzamen en natuurinclusief maken van pacht’. De nadruk lijkt daar vooral op pachtgronden van overheden te liggen, maar de opgave is net zo groot bij particulieren. Daarover gaat FPG dan ook in gesprek met het ministerie.

Verder is de evaluatie van de landbouwvrijstelling in 2022 opgenomen. Voor FPG moet, gezien de gemiddeld genomen slechte inkomenssituatie op boerenbedrijven, niet getornd worden aan de vrijstelling. Eerder fiscale verlichting moet gezocht worden voor grondeigenaren om de duurzaamheidsambities waar te kunnen maken.

Extra investeringen klimaat, infrastructuur en veiligheid

Het kabinet investeert ruim 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen, bovenop het bestaande klimaatbeleid. Dit is een reactie op het Urgenda-vonnis. Bijna de helft daarvan gaat naar een ophoging van de SDE++. Dit moet vooral ten goede komen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving op het gebied van mobiliteit, glastuinbouw en industrie.

Het kabinet trekt ook 1,3 miljard euro uit voor subsidies voor infrastructuurprojecten op het terrein van waterstof en warmte. Bij die benodigde infrastructuur zullen grondeigenaren een faciliterende rol spelen. FPG wil daarover in overleg met het ministerie en partijen als Gasunie. Zo kan het klimaatbeleid worden gerealiseerd en versneld waar nodig.

Tenslotte trekt het Kabinet extra middelen uit voor veiligheid. FPG drukt het Kabinet op het hart om deze impuls ook ten goede te laten komen voor het buitengebied en meer specifiek ter versterking van de BOA-capaciteit. Ondernemers en grondeigenaren hebben vergelijkbare bescherming nodig bij de terugdringing en beheersing van onder andere drugscriminaliteit.