Federatie Particulier Grondbezit

Juridische onzekerheid over natuurvergunningen veehouderij blijft

September 22, 2021 by FPG

Veehouders die hun stallen vergroten om meer dieren te kunnen houden door een emissiearm huisvestingssysteem

Veehouders die hun stallen vergroten om meer dieren te kunnen houden door een emissiearm huisvestingssysteem toe te passen kunnen er niet vanuit gaan dat zij geen nieuwe vergunning Wet natuurbeheer nodig hebben, ook al neemt de ammoniakemissie niet toe. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak van Rechtbank Midden Nederland. Dit zogenoemd intern salderen was sinds een wetswijziging per 1 januari jl. mogelijk zonder dat een nieuwe vergunningprocedure doorlopen behoeft te worden. FPG vindt dat het nieuwe Kabinet moet komen met beleid dat deze voortdurende onzekerheid doorbreekt.

Rechtbank: minder emissie nieuwe stal niet onomstotelijk bewezen

MOB en de Vereniging Leefmilieu vechten intern salderen met emissiearme stallen aan. De rechtbank Noord Nederland, en nu in navolging, de rechtbank Midden Nederland overwegen echter dat uit onderzoek niet onomstotelijk is vast komen te staan dat de emissiearme stallen ook daadwerkelijk minder emissie veroorzaken.  Dit ondanks andere onderzoeken die zijn gedaan op basis waarvan de stallen zijn erkend. Volgens de rechtbanken zijn er in de praktijk grote verschillen in emissies omdat zaken als management en onderhoud per ondernemer verschillen. Omdat dit niet kan worden gecontroleerd is er geen zekerheid dat de emissies niet toenemen.

Ook sprak de rechtbank zich opnieuw uit over het beweiden en bemesten zonder natuurvergunning. De rechtbank Midden Nederland gaat niet zondermeer mee met het standpunt van Gedeputeerde Staten van Utrecht dat geen vergunning nodig is. Daarvoor moet volgens de rechtbank eerst worden nagegaan of in het verleden, op de zogenoemde referentiedata in 1996 respectievelijk 2004, de betreffende gras- en akkerlanden ook al werden beweid en bemest en daarin veranderingen zijn opgetreden. Duidelijk moet zijn dat de emissie niet toe neemt.

Hoger beroep

Het ligt in de verwachting dat er beroepen bij de Raad van State worden ingesteld. Het kan dus nog wel even duren voordat duidelijk is of intern salderen met emissie-arme stalsytememen mogelijk is en in welke situaties voor beweiden en bemesten een vergunningplicht geldt. Minister Schouten heeft eerder aangegeven voor beweiden geen vergunningplicht te willen.