Federatie Particulier Grondbezit

Voortgangsrapportage Natuur maakt opgelopen achterstand helder

December 20, 2021 by FPG

Op 26 november werd de zevende voortgangsrapportage Natuur door demissionaire minister Schouten naar de

Op 26 november werd de zevende voortgangsrapportage Natuur door demissionaire minister Schouten naar de Tweede Kamer gestuurd. In het Natuurpact zijn afspraken gemaakt om tot 2027 80.000 extra hectare natuur op land aan te leggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Deze extra nieuwe natuur zorgt voor versterking en behoud van (kwetsbare) natuur en biodiversiteit.  In de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur, wordt informatie verzameld over de staat van de Natuur. FPG ziet in de rapportage wederom de opgelopen achterstand bij de verwerving van nieuwe gronden en het versterken van de natuurkwaliteit. Het is bittere noodzaak meer te investeren in het beheer en de verwerving van grond voor natuur.

Halverwege Natuurpact nog niet op de helft nieuwe natuurgrond

Sinds 2013 is bijna 45.000 hectare natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland ingericht. Dat betekent dat een restant van 35.000 hectare moet worden ingevuld. In 2020 is er 2.850 hectare nieuwe natuur bijgekomen, terwijl nu jaarlijks zo’n 5.000 hectare erbij moet komen. Er is dus sprake van een achterstand.

Taskforce voor versnelling

Het Natuurpact staat los van het coalitieakkoord waar extra geld is uitgetrokken voor verwerving, inrichting en beheer van natuur. Dit draag bij aan het sneller behalen van de doelen in het Natuurpact. Provincies willen ook versnellen. Dit pakken zij op in een speciale taskforce, waar FPG ook bij betrokken is.

Grondmobiliteit vraagt ook ander pachtbeleid

Bij de verwerving en inrichting van nieuwe natuur zijn er vertragende factoren volgens de voortgangsrapportage. Stijgende grondprijzen, een te lage grondmobiliteit en een tekort aan ruilgronden maken het moeilijk om snelheid te maken. FPG ziet dan ook dat extra middelen die nu vrijgesteld worden via het coalitieakkoord een impuls geven. Aanpassing van het pachtbeleid zou ook helpen om grondmobiliteit en beschikbare ruilgronden te vergroten.

Kijkend naar de doelen van de VHR is de natuurkwaliteit nog onvoldoende blijkt uit de voortgangsrapportage. Ongeveer driekwart van de habitatrichtlijnsoorten en 90% van de habitattypen verkeren in een ongunstige staat van instandhouding (SvI). Daarentegen is de trend voor de VHR-soorten ongeveer gelijk gebleven of duidt op een lichte verbetering. Vergeleken met andere Europese landen scoort Nederland laag als het gaat om de toestand van VHR-soorten en habitattypen. FPG blijkt benadrukken dat de overheid integraal naar de natuur moet kijken en ons niet teveel blind te staren op individuele soorten.

Uitvoering via Programma Natuur van start

Via het Programma Natuur is door het demissionaire kabinet in 2020 besloten om tot en met 2030 €3 miljard te investeren in extra natuurherstel en -ontwikkeling, vooral in en rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het gezamenlijk uitvoeringsprogramma natuur is eind vorig jaar ingesteld en provinciaal wordt gewerkt aan invulling en de uitvoering is of gaat spoedig van start.