Federatie Particulier Grondbezit

Aanpassing Sim: kerkgebouwen en gediversifieerd subsidiepercentage

December 23, 2021 by FPG

Op 22 december 2021 maakte de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed(RCE) bekend dat de Subsidieregeling

Op 22 december 2021 maakte de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed(RCE) bekend dat de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) in 2022 op een aantal punten wordt gewijzigd. De aanpassingen zijn bedoeld om de financiële druk op de regeling te verlagen en kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik toegang te geven tot de subsidie.

Wijziging percentage

In de regeling wordt het subsidiepercentage voor eigenaren, die het rijksmonument bedrijfsmatig gebruiken, verlaagd van 60% naar 40%. Het gaat dan met name om eigenaren die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting en diegenen die kosten kunnen aftrekken van de winst uit de onderneming of het resultaat uit overige werkzaamheden voor de inkomstenbelasting.

De redenatie van het Rijk bij de verlaging van het percentage is dat eigenaren met bedrijfsmatig gebruik de onderhoudskosten in mindering brengen op de winst, waardoor zij in de regel minder belasting betalen. Voor professionele organisaties voor monumentenbehoud (POMs) blijft het subsidiepercentage 60%.

Kerkelijke dienstwoningen

Voor kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik die niet in aanmerking kwamen voor instandhoudingssubsidies of voor de woonhuissubsidie, zoals pastorieën en kosterswoningen, komen nu ook in aanmerking voor de SIM. Het blijkt voor de eigenaren van deze gebouwen namelijk moeilijk om het geld voor goed onderhoud op te brengen.

Met name de wijziging van het subsidiepercentage voor bepaalde categorieën eigenaren en de uitzondering voor POMs is voor FPG aanleiding om binnen de FPMe zich nader te beraden.

Extra impuls verduurzaming Rijksmonumenten

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan extra middelen beschikbaar te stellen voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te realiseren. Als onderdeel van dat pakket wordt een bedrag van € 8,8 miljoen uitgetrokken voor de stimulering van de verduurzaming van rijksmonumenten. FPG berichtte daar al eerder over.

De helft van het bedrag wordt gebruikt om de SIM  drie jaar te verhogen voor het laten uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek. De eigenaar kan deze subsidie aanvragen aanvullend op een subsidie voor het normale onderhoud van het desbetreffende rijksmonument. De subsidie wordt verstrekt over een vast bedrag van € 4.000,- aan subsidiabele kosten en het subsidiepercentage is 40% of 60%. De andere helft van het bedrag is bestemd voor de inzet van gespecialiseerde adviseurs om monumenteneigenaren te ondersteunen.