Federatie Particulier Grondbezit

Stijging normwaarden verhoogt fiscale druk verpachters

January 26, 2022 by FPG

De belastingdienst heeft woensdag 26 januari de normwaarden verpacht bezit in box 3 voor het belastingjaar 2021

De belastingdienst heeft woensdag 26 januari de normwaarden verpacht bezit in box 3 voor het belastingjaar 2021 gepresenteerd. In 43 van 65 landbouwgebieden zijn deze normwaarden verhoogd (klik hier voor publicatie). De belastingdruk voor particuliere verpachters wordt hierdoor wederom verzwaard. FPG is in gesprek met de belastingdienst over de normwaarde-systematiek. Daarbij is aangegeven dat er eigenlijk geen markt is voor verpachte grond die de 60% rechtvaardigt of kan onderbouwen. Daarover wordt doorgepraat in de komende maanden. Een nieuw Kabinet met een nieuw regeerakkoord biedt daarvoor kansen.

De systematiek voor de vermogensrendementsheffing is al jaren een doorn in het oog. De combinatie van een betwistbare waardering van verpachte landbouwgronden, het gebruik van een fictief heffingspercentage en een pachtnorm gebaseerd op gemiddelde bedrijfsresultaten in de agrarische sector leidt tot een onrealistische en zwaar nadelige situatie voor een grote groep particuliere eigenaren.

De normwaarden worden gebaseerd op de actuele grondprijs. Terwijl de pachtnormen en daarmee de hoogte van het directe rendement zijn gebaseerd op de gemiddelde bedrijfsresultaten van de agrarische sector. De waardering van landbouwgrond wordt voor de meeste gebieden jaarlijks verhoogd in lijn met de grondwaarde, maar de pachtnormen zitten al jaren in een dalende trend. Het pachtinstrument wordt hiermee steeds minder aantrekkelijk voor particuliere eigenaren. Vorig jaar becijferde FPG al dat het verpachten onder een regulier pachtcontract de verpachter netto 120 euro per hectare kost, waarbij waterschapslasten en andere verplichtingen nog niet zijn meegerekend. Een absurde situatie. Tegelijkertijd hebben boeren meer pachtgronden nodig om te extensiveren rond natuurgebieden en de steeds moeilijker wordende financiering rond te krijgen.

Nieuwe kabinetsronde, nieuwe kansen?

FPG ziet een opening in het nieuwe regeerakkoord en de aangestelde staatssecretaris Fiscaliteit. Het nieuwe kabinet geeft in het akkoord aan dat per 2025 een nieuw box 3 stelsel op basis van reëel rendement wordt ingevoerd, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van werkelijk rendement. Een uitnodiging voor een gesprek over het nieuw te bouwen belastingstelsel met de nieuwe bewindspersoon is reeds in behandeling.

Concrete oplossing voor box 3 heeft FPG reeds uitgewerkt en zal deze in gesprekken met het ministerie toelichten. De recente hoge raad uitspraak over de spaartaks en het oneigenlijke gebruik van een forfaitaire heffing door de overheid geeft grondeigenaren hopelijk ook extra wind in de zeilen. FPG sluit in navolging van de uitspraak door de Hoge Raad in december tevens juridische stappen niet uit om eveneens haar recht te halen.

Bij belastingaangifte afwijken van normen

FPG wijst erop dat door een goede onderbouwing kan worden afgeweken van de normwaarden. De Belastingdienst moet immers de waarde vaststellen op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden. Een door een deskundige opgesteld taxatierapport helpt daarbij. Mocht de Belastingdienst niet akkoord gaan met de aangifte, dan kan een bezwaarschrift worden ingediend. Zie daarover ook ons eerdere bericht 'Geef lagere normwaarden op'.