Federatie Particulier Grondbezit

Staat Nederlandse natuur is "ronduit slecht"

March 24, 2022 by FPG

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) constateert in het recente

johannes-plenio-RwHv7LgeC7s-unsplash-bf0145be

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) constateert in het recente rapport ‘Natuurinclusief Nederland’ dat het slecht gesteld is met de toegankelijkheid en de kwaliteit van de Nederlandse natuur. De afgelopen jaren is de focus te veel gelegd op de bescherming van de natuur in beschermde gebieden en te weinig op de bredere leefomgeving, stelt de Rli. FPG omarmt en vult de oproep van de Rli aan. 

FPG ziet aanknopingspunten om in te zetten op de waarde die o.a. boeren leveren om de natuurkwaliteit te waarborgen. Langjarige vergoedingen voor geleverde diensten, ruimte voor blijvend (agrarisch, privaat) gebruik en goede monitoring zijn daarbij belangrijk. 

Het is belangrijk dat natuur niet wordt opgevat als ingekaderd begrip, maar juist vele gezichten kent, en daarom ook een ander type aandacht verdient, afgestemd op de context. Het beschermen van statusgebieden binnen de Nederlandse natuur, moet niet het hoofddoel zijn binnen het natuurbeleid. Het breder trekken van het creëren van natuur en dat willen beschermen begint in de nabije leefomgeving.

De natuur is volgens de onderzoekers te ver van de ‘gewone’ burger komen te staan, en het natuurbeleid is veralgemeniseerd en niet samenhangend ingericht. Hoogwaardige natuur is noodzakelijk voor het welzijn van burgers. Daar moet meer aandacht op worden gevestigd. Daarnaast worden er kritische noten geslagen over het stikstofbeleid en het natuurherstel. Dat beleid gaat vooral over gebieden die worden aangeduid als ‘beschermd’, onder de Natura-2000-gebieden. Emeritus hoogleraar van der Zande geeft aan dat voor planten en dieren in beschermd gebied is het essentieel dat ook het omringende land in goede staat verkeert.  

De Rli geeft een aantal beleidsaanbevelingen om de koers te wijzigen. Voor het stikstofprobleem houdt dat in dat er een gebiedsgerichte aanpak nodig is, waarbij deze opgave wordt gecombineerd met andere nationale en regionale opgaven. Ook is het advies om via het Rijk en de provincies bestaande subsidies voor natuurbeheer en landschapsbeheer te koppelen aan minimumvereisten voor basiskwaliteit natuur.