Federatie Particulier Grondbezit

Rondetafelgesprek Groene BOA's: Kamerleden delen zorg gapend capaciteitstekort

April 21, 2022 by FPG

Afgelopen donderdag (15 april, 14.00-16:30) vond het Rondetafelgesprek Groene BOA’s plaats in de vaste

Afgelopen donderdag (15 april, 14.00-16:30) vond het Rondetafelgesprek Groene BOA’s plaats in de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid. Een grote groep Kamerleden was aanwezig en gaf gehoor aan de groeiende zorg over de veiligheid in het buitengebied. Het tekortschietende aantal groene BOA’s en ondersteuning voor deze cruciale beschermers van onze natuur, bossen en andere te beschermen gronden wordt breed onderkend. Vanuit de “groene boa”-werkgeverscoalitie namen verschillende bestuurders deel aan het Rondetafelgesprek, waaronder Seger van Voorst tot Voorst namens het Nationale Park de Hoge Veluwe en FPG. Kijk hier het Rondetafelgesprek terug.

Kamerbrief over situatie groene BOA’s gevraagd

FPG ziet de getoonde steun graag omgezet in daadwerkelijke investering in veiligheid, samenwerking en de middelen voor eigenaren om toezicht en handhaving te vergroten. Het is dan ook een bemoedigend signaal dat op 20 april tijdens de procedurevergadering de Kamercommissie gevraagd heeft aan de minister om via een Kamerbrief tekst en uitleg te geven over de situatie van groene BOA’s en de uitwerking van de beloofde extra middelen tijdens Prinsjesdag 2021 voor groene BOA’s. Deze brief moet voor 11 mei gestuurd worden. Vervolgens vindt een debat plaats.

Invulling structurele impuls laat op zich wachten

Een aantal zaken zijn urgent in de praktijk: het aantal groene BOA’s mag niet verder afnemen en groene BOA’s moeten veilig hun werk kunnen doen. De bij Prinsjesdag 2021 toegezegde impuls van 5,5 miljoen euro is een belangrijk begin, maar kan niet de langdurige dalende trend stoppen. Meer is nodig om opleiding, ondersteuning en uitrusting van BOA’s te financieren en de capaciteit uit te breiden. Bovendien is ondanks veel gesprekken nog steeds geen bevredigende uitwerking gekomen van de toegezegde 5,5 miljoen euro.

Drugscriminaliteit groeit, terreinbeheerders betalen

Bijkomend is het zorgwekkend dat de schade en claims voortkomend uit criminaliteit in het buitengebied op het bordje komen van werkgevers. De aanzienlijke kosten die daarmee gemoeid zijn mogen niet eenzijdig op het bord van de BOA’s terechtkomen. Dit is een maatschappelijk probleem dat dan ook door de hele samenleving gedragen moet worden, niet door vaak nietsvermoedende terreineigenaren die onvoldoende steun vanuit de politie krijgen.

Betere kaders voor passende uitrusting BOA’s

Na verdwijnen van de veldpolitie is het een feit dat het buitengebied steeds meer beschermd wordt door (groene) BOA’s. Zij kennen het buitengebied ‘beter’. Zij worden vertrouwd, ze zijn de oren en ogen van de politie. Een heikel veiligheidspunt dat meermaals werd aangestipt door BOA’s, vakbonden en werkgevers is de noodzaak van een betere uitrusting. Het kader voor het gebruik van beschermingsmiddelen als pepperspray, wapenstokken en dienstpistolen is traag en niet passend bij de veiligheidssituaties waarin groene BOA’s steeds meer komen.

Samenwerking in plaats van willekeur

FPG vindt dat de groene BOA’s vinden dat willekeur doorbroken moet worden. De samenwerking tussen de BOA’s en politie is te veel afhankelijk van individuele relaties. Dit zou structureel moeten worden aangepakt en verankerd in regels over samenwerkingsverbanden.

Context

Sinds 2014 agendeert de “groene BOA”-werkgeverscoalitie de steeds nijpend wordende problematiek in het buitengebied. Dit is een samenwerkingsverband die bestaat uit Natuurmonumenten, FPG, LandschappenNL, De Jagersvereniging, Sportvisserij Nederland, Nationaal Park de Hoge Veluwe en Leisurelands. De voornaamste inzet van de landelijke lobby is structureel meer middelen en ondersteuning voor groene boa’s. Onze inspanningen hebben er mede toe geleid dat vorig jaar motie Hermans is aangenomen waarin structureel 5,5 miljoen is opgenomen voor groene BOA’s. Sinds deze motie is aangenomen, zijn we met het ministerie van JenV in gesprek over de besteding hiervan. Tijdens deze gesprekken staat centraal dat het budget uit deze motie voldoende is om de achteruitgang van groene boa’s te stoppen, maar dat meer nodig is om de problematiek aan te pakken.