Federatie Particulier Grondbezit

FPG: stikstofplannen zijn onhaalbaar, terug naar tekentafel

June 13, 2022 by FPG
Tags:

De kabinetsplannen voor stikstofreductie die afgelopen vrijdag 10 juni werden gepresenteerd zijn onhaalbaar en bieden grondeigenaren en ondernemers in de landbouw weinig perspectief. Voor FPG is het geen vraag of er in de natuur moet worden geïnvesteerd. Dat is nodig. Het kabinet stelt echter doelen die niet haalbaar zijn en op deze manier vooral sturen op sanering van landbouw in het landelijk gebied. FPG verwacht van het kabinet dat er plannen worden gemaakt die grondeigenaren en agrarische ondernemers in staat stellen te investeren in de toekomst. Als die er niet is, zullen zij niet in beweging komen en dat is wel wat deze plannen nu veroorzaken.

Kabinetsplan voor stikstofreductie

Het kabinet geeft aan de wettelijke stikstofdoelen voor 2030 te willen realiseren door het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Daarin worden enorme stikstofreductie-offers gevraagd van de landbouw in en rondom het NNN-netwerk. Per gebied zijn reductiepercentages genoemd die de mogelijkheden van bedrijven ver te boven gaan. Behalve stikstofmaatregelen gaat het NPLG ook in op andere grote opgaven zoals met betrekking tot water en klimaat. De doelen van deze integrale benadering zijn zo vergaand dat technische maatregelen niet toereikend zijn of sowieso niet beschikbaar. Vermindering van de omvang van de veestapel en extensivering in die gebieden is dan onontkoombaar.

Te snel én te veel willen bereiken

FPG vindt dat Nederland zich onnodig laat opjagen en teveel vraagt binnen een te korte tijd. Daarmee zet het kabinet op voorhand de gebiedsgerichte aanpak in de provincies die op dit moment al onder grote druk staat onder nog grotere spanning. Het is de vraag of onder deze grote druk er voldoende ruimte is voor grondeigenaren en agrarische ondernemers om zich voluit voor een aanpak met perspectief in te zetten.

De NPLG belooft dat een snelle sociaaleconomische impactanalyse voor de gebieden wordt gemaakt. Dit is enorm belangrijk, tegelijk met verdere concretisering van de perspectiefnota van Minister Staghouwer die ook op 10 juni is gepresenteerd. Een wenkend perspectief is essentieel om boeren en grondeigenaren in beweging te krijgen. Dat perspectief is er nu niet kan worden geconcludeerd.

Oproep: bredere kijken naar haalbaarheid en zorg voor bestaanszekerheid

FPG is ervan overtuigd dat verbetering  van de natuur en ecologische doelstellingen kunnen samengaan met economische en culturele voorwaarden. Voorstellen daarover doet FPG in de notitie “visie landschapsgronden: bekijk het breed”. Daarin wordt ingegaan op mogelijkheden voor andere bedrijfsmodellen zoals boerenlandgoederen waarin grondgebonden en meer natuurgerichte landbouw, natuur, wonen en recreatie worden gecombineerd.

De centrale voorwaarden blijven dat de overheid realistische doelen stelt, voldoende tijd biedt voor aanpassing, investeringen in innovatie erkent en stimuleert, daarop afgestemde wetgeven en meerjarige zekerheid zodat grondeigenaren en agrarische ondernemers ook naar de toekomst weten waarom zij vandaag investeren.

De FPG zet in op het overtuigen van de meerderheid van de Kamer, en leden van de coalitiepartijen, om de plannen bij te sturen.