Federatie Particulier Grondbezit

Succesvolle FPG-familiedag met stevige stikstofdiscussie

July 5, 2022 by FPG

Op 2 juli vond de eerste FPG-familiedag plaats, in combinatie met de Algemene Ledenvergadering en een inhoudelijk programma met als hoofdspreker Gelders gedeputeerde en IPO-bestuurder Peter Drenth. Het was een geweldige dag, op het Nationale Park de Hoge Veluwe. Leden met hun kinderen en/of kleinkinderen konden de hele dag genieten van al het moois dat deze Nederlandse parel te bieden heeft, inclusief een bezoek aan het Museonder. Daarnaast vertelde directeur Seger van Voorst tot Voorst over de uitdagingen voor het Park.

familiedag2

Stikstof en transitie in het landelijk gebied

Het inhoudelijke programma concentreerde zich op het thema stikstof en de aanstaande transitie in het landelijk gebied. De aanwezige leden konden in gesprek hierover met Gelders gedeputeerde Peter Drenth, tevens portefeuillehouder landbouw en stikstof voor het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Vanuit FPG introduceerde voorzitter Roel Robbertsen de spreker en het thema. Hij gaf daarbij aan dat leden van de FPG, niet weglopen en naar redelijkheid en billijkheid verantwoording willen nemen in dit dossier. En dat FPG de richting steunt als het gaat om de natuur te beschermen, het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, groen blauwe diensten te stimuleren en niet in de laatste plaats perspectief te bieden aan een grondgebonden landbouw.

familiedag3

Perspectief in kabinetsplannen ontbreekt

Maar Robbertsen benadrukte tegelijkertijd dat het aan dat het aan perspectief ontbreekt in de plannen van het Kabinet en de huidige doelstellingen onrealistisch zijn. Hij onderstreepte daarbij de belangrijke rol van de provincies en verschillende gedeputeerden die zich hard maken voor meer ruimte voor een goede invulling met perspectief voor de landbouw en de natuur op langere termijn. De leden van FPG hebben bij die invulling veel te bieden. Voorzitter Robbertsen vroeg Drenth dan ook de FPG-beleidsvisie “Landschapsgronden, bekijk het breed” in dit kader ter harte te nemen.

FPG-visie: verwevenheid door boerenlandgoed

In de FPG-visie staan het behoud van een economische vitaliteit van het landelijk gebied door zelfrealisatie van verschillende natuur- en milieudoelen, en door meer ruimte voor verschillende functies, centraal. FPG kiest voor een meer grondgebonden, extensieve en natuur-inclusieve landbouw nabij natuurgebieden, met toepassing van innovaties in management, state-of-the-art staltechnieken en mestverwaarding. Ruimte moet daarbij worden gegeven door overheden om dit te combineren met andere functies zoals energie, wonen, recreatie. Zo wordt tegelijkertijd maatschappelijke meerwaarde en economische draagkracht gecreëerd in het buitengebied. Het landgoedmodel van FPG ligt hieraan ten grondslag en wordt verder vorm gegeven in de visie met het "boerenlandgoed”.

Drenth: provincies nemen het voortouw in gebiedsprocessen

Peter Drenth nam de FPG-leden mee in de visie vanuit de provincies op de stikstofaanpak. Gelderland heeft zelf een plan voor de stikstofopgave, en net als verschillende andere provincies het voortouw genomen om samen met grondeigenaren en andere belanghebbenden tot gedragen plannen te komen in gebieden waarbij multifunctionaliteit en integraliteit van economie, natuur, cultuur en sociale verbanden leidend zijn. Het is volgens Drenth dan belangrijk om elkaar vast te houden, ook economisch perspectief te bieden en gezamenlijke ideeën in rondom kwetsbare gebieden te ontwikkelen. Daarbij moeten ook andere dan landbouwsectoren bijdragen, tijd en flexibiliteit worden gegeven aan provincies om gebiedsprocessen goed te laten verlopen. Drenth maakte nogmaals duidelijk dat onteigening voor hem geen begaanbare weg is.

Vervolg familiedag

Na de inleiding van Peter Drenth vond een interessante interactie plaats met een wens elkaar te blijven informeren en spreken in de spannende komende tijd. Na het inhoudelijke deel vond het huishoudelijke deel plaats met onder andere de vaststelling van de jaarcijfers. Opvolgend spraken Julius Heyning  als voorzitter van de JPG over het opvolgingsvraagstuk, en Seger van Voorst tot Voorst over het Park. Tenslotte werd na de mogelijkheid om de Moeflon-expositie te bezoeken, gezamenlijk afgesloten met een hapje en een drankje. Al met al kan worden terug gekeken op een zeer geslaagde eerste familiedag, waar veel leden met hun families gebruik hebben gemaakt om in de ochtend het Nationale Park al uitvoerig te bezoeken.

In memoriam

Tijdens het officiële gedeelte van het programma werd ook stilgestaan bij de plotseling overleden, Frans baron van Verschuer. Hij was een zeer gewaardeerd lid met een grote betekenis voor de duurzame instandhouding van het particulier erfgoed, onder andere als voorzitter van het Mariënwaerdt Initiatief. Vanuit FPG en haar leden gaan de gedachten uit naar zijn familie en dierbaren.