Federatie Particulier Grondbezit

Prinsjesdag 2022: Koers Kabinet ongewijzigd, wachten op Remkes

September 20, 2022 by FPG
Tags:

Vandaag presenteerde het Kabinet haar begroting aan de Tweede Kamer. In de Miljoenennota ziet FPG een voortzetting van de reeds ingezette koers op het gebied van natuur en het stikstofbeleid. Het is wachten op het rapport van Johan Remkes om te zien of nog ruimte wordt geboden die koers te verleggen.

FPG heeft in de gesprekken met Remkes gepleit voor een integrale aanpak met meer investeringen in innovatieve maatregelen, groenblauwe diensten door ondernemers en aansluiting bij andere opgaven in het buitengebied. De begroting laat verder een groeiende fiscale druk zien op grondeigenaren in Box 3 die FPG zorgen baart. Ook is een passage opgenomen over een toekomstige doorlichting van een lange lijst fiscale regelingen, waaronder de NSW en de BOR. Een uitgebreide FPG-reactie op de verschillende onderdelen van de Miljoenennota vindt u hier

Integrale aanpak en inzet op particulier initiatief
FPG blijft hameren op een gebiedsgerichte en integrale aanpak met als uitgangspunt zelfrealisatie door ondernemers. De betrokkenheid van particulieren komt niet van de grond in gebiedsprocessen door het onduidelijke perspectief en top-down benadering van overheden. Daarop zijn enkele uitzonderingen van provincies die willen, maar ook in onzekerheid blijven over de landelijke steun en wetgeving. Zonder welwillende en enthousiaste ondernemers wordt het natuurherstel en de stikstofreductie geen succes.

Belastingplan 2023: fiscale druk stijgt
In het belastingplan 2023 verschuift de belasting van arbeid naar vermogen in lijn met de ingezette koers van dit Kabinet. Dit heeft flinke gevolgen voor particuliere verpachters en eigenaren die cultureel erfgoed in stand proberen te houden met onder andere NSW-landgoederen. Een oneerlijke situatie aangezien zij gelijk worden behandeld als beleggers die hogere rendementen halen. Volgend jaar wordt het tarief van de algemene vermogensrendementsheffing met 1% verhoogd naar 32% en die loopt op tot 34% in 2025. De vermogensrendementsheffing voor verpachte grond en opstallen bij NSW-landgoederen blijft daardoor stijgen, zonder dat dat daar meer rendement tegenover staat.

In het begrotingsplan 2023 wordt verder de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhoogd, en ook werd aangekondigd dat later dit jaar verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen wordt aangemerkt. FPG gaat in aanloop naar de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2023 in gesprek met de fiscale woordvoerders in de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de problematiek van grondeigenaren. Daarnaast beraadt FPG zich op verdere acties om leden te ondersteunen, gezien de vele ontwikkelingen in Box 3.

Nieuw Box 3 stelsel 2026: uitzondering voor grond
Vanaf 2026 wordt een nieuw Box 3 stelsel ingevoerd. FPG zet zich in om de vermogensbelasting voor particuliere grondeigenaren te verlagen en ook vrij te stellen voor eigenaren van NSW-opstallen. Het is van wezenlijk belang dat in de transitie van het landelijk gebied de mobiliteit van grond en rendement behouden blijft om ook te kunnen investeren in de verduurzaming op het platteland. Ook pachters zijn gebaat bij een lagere vermogensbelasting voor grondeigenaren omdat fiscale lasten dan niet meer hoeven te worden doorbelast. Dit haalt de druk eraf en zorgt voor een betere inkomenspositie van alle partijen in het buitengebied, waardoor ook daadwerkelijk natuurschoon behouden kan blijven. Het is niet voor niets dat veel leden van FPG experimenteren met pachtkortingen bij duurzame bedrijfsvoering van pachters. Voor de meeste particuliere verpachters kan dit nu niet uit door de veel te hoge fiscale druk.

Geen verrassingen landbouwbegroting
Op het eerste gezicht bevat de landbouwbegroting 2023 weinig nieuws. Een bedrag van 504 miljoen euro gaat naar de provincies voor de versnelling van de gebiedsgerichte aanpak. Een bedrag van 340 miljoen euro wordt uitgetrokken voor verduurzaming van de veehouderij, waaronder de opkoopregeling. Ook wordt 250 miljoen extra uitgetrokken voor de legalisatie van de PAS-melders. Een bedrag van 29 miljoen euro wordt uitgetrokken voor innovatie, bijvoorbeeld, staltechnieken en management maatregelen. Het programma Natuur wordt verder bekostigd met 300 miljoen voor maatregelen in natuurgebieden. De bossenstrategie moet ook hier deels uit worden betaald. Het is nogmaals wachten op het rapport van bemiddelaar Remkes en de perspectiefbrief van de nieuwe Minister van Landbouw voor verschuivingen en meer perspectiefvolle investeringsrichtingen.

Extra investeringen waterstofnetwerk en veiligheid
Het kabinet trekt de komende jaren ook 750 miljoen euro voor realisatie van het waterstofnetwerk, waarbij in wordt gezet om gasleidingen te gebruiken voor waterstoftransport. FPG pleit in contacten met het ministerie voor overleg, goede afspraken en een faire vergoeding wanneer deze leidingen over het terrein van leden lopen. Zo kan het klimaatbeleid worden gerealiseerd en versneld waar nodig.

Tenslotte trekt het Kabinet de lijn door om extra middelen uit te trekken voor veiligheid. Ondernemers en grondeigenaren hebben bescherming nodig bij de terugdringing en beheersing van onder andere drugscriminaliteit. FPG is samen met BOA-werkgevers in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid om het eerder toegezegde geld van 5,5 miljoen euro voor groene BOAs zo goed mogelijk te besteden en daarmee de veiligheid in het buitengebied te vergroten.