Federatie Particulier Grondbezit

PERSBERICHT: Stikstof niet alleen vanuit een juridische en ecologische bril bekijken

October 5, 2022 by FPG
Tags:

FPG juicht het toe dat Remkes in zijn stikstofrapport “Wat kan er wel” duidelijk heeft gemaakt dat het kabinet haar eenzijdige benadering van de stikstof problematiek moet verlaten en eerst werk moet maken om het zwaar beschadigde vertrouwen te herstellen.

FPG deelt zijn analyse dat voldoende tijd moet worden ingebouwd en dat de aanpak van stikstof integraal moet worden aangevlogen samen met andere maatschappelijke opgaven, met een sterkere stem voor grondeigenaren en ondernemers. De overheid moet daarvoor niet alleen vanuit een ecologische en juridische bril kijken.

Positief is ook dat de KDW op termijn uit de wet moet en er gestuurd gaat worden op emissie van stikstof en dat het belang van een sterke agrarische sector  op gelijke hoogte met ecologie moet worden gezet.

Landgoedmodel

FPG betreurt echter dat de oplossing niet gezocht is in een verdergaande stap, namelijk nabij natuurgebieden een grondgebonden en natuur inclusieve landbouw waarbij landbouw en natuur in balans hand in hand gaan. Ons landgoedmodel dat al eeuwenlang een bewezen concept is van duurzame instandhouding.

FPG verwerpt dan ook de gedachte om te komen tot een nieuwe vorm van zonering met scheiding van functies. En dat te realiseren middels een grondbank in plaats van zelfrealisatie door eigenaren/ beheerders in het gebied waarbij ook perspectief wordt geboden aan boeren die door willen met hun bedrijf.

In het rapport wordt landinrichting wel benoemd maar moet meer aandacht te krijgen in de op te starten gebiedsprocessen met en door de streek. “Met de wettelijke en vrijwillige kavelruil die we nu kennen kan binnen korte tijd uitvoering gegeven worden aan een gebiedsproces van onderop mét de betrokken ondernemers, eigenaren, overheden en natuurorganisaties’, benadrukt Robbertsen.

Het opkopen op vrijwillige basis van piekbelasters over alle sectoren heen kan alleen steun verdienen als daarmede tijd wordt gevonden en het behalen van het einddoel 2030 niet meer als heilig wordt verklaard.

Verminder fiscale druk en verander pachtregels

Remkes noemt ook dat remmingen vanuit fiscaliteit en pachtwetgeving vermindert dienen te worden om daadwerkelijk tot een transitie te kunnen komen. FPG is het er roerend mee eens, maar ziet dat in het belastingplan 2023 de belastingdruk op vermogen juist stijgt. Dit heeft flinke gevolgen voor particuliere verpachters en eigenaren die cultureel erfgoed in stand proberen te houden met onder andere NSW-landgoederen. 

Tal van leden van FPG experimenteren met pachtkortingen bij duurzame bedrijfsvoering van pachters. Het is belangrijk dat dit wordt voortgezet en past in de adviezen van Remkes. FPG zou het betreuren dat particuliere verpachters hiermee moeten stoppen vanwege de verzwaring van de fiscale druk op grondeigendom.

Gematigd positief

Alles overziende is FPG gematigd positief over het rapport Remkes. Het kabinet is nu aan zet. Hopelijk hebben zij een goed luisterend oor en komen ze met een duidelijk antwoord op de vraag “Wat kan er wel”!