Federatie Particulier Grondbezit

FPG: zorg om SIM-afwijzingen en energievraagstuk

October 13, 2022 by FPG

In september heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed(RCE) de aanvragen voor de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) behandeld en hierover gecommuniceerd. Een substantieel aantal FPG-leden heeft een afwijzing ontvangen op aanvragen hiervoor. FPG heeft in de afgelopen weken actief geïnventariseerd onder de leden over de gevolgen.

In gesprek met RCE

De resultaten worden binnenkort in de Federatie Particuliere Monumenteigenaren (FPMe) besproken, waar FPG lid van is en waar samen wordt opgekomen voor de gezamenlijke belangen. Ondertussen is gesproken met de RCE over de afwijzing en de toename in beheerproblemen door stijgende kosten. Daarnaast wordt bij betrokken ministerie en de Tweede Kamer aan de bel getrokken.

Structurele oplossing voor verduurzaming en energiekosten

Vanuit FPG pleiten wij voor structurele oplossingen om de particuliere Rijksmonumenten op de lange termijn te behouden en op duurzame wijze te kunnen beheren. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre monumenteigenaren gebruik kunnen maken van bestaande overheidsregelingen om de energiekosten onder controle te houden en verduurzaming te kunnen versnellen.

Logischerwijs pleit de FPMe, mede namens FPG, voor meer financiële ruimte om monumenten goed te kunnen beheren. Het blijkt namelijk dat in de jaren 2020, 2021 en 2022 de beschikbare budgetten structureel overvraagd worden. De evaluatie van de monumentenzorg staat voor 2023 op de agenda van het ministerie van OC&W. Dat is een goede aanleiding om nogmaals deze structurele tekorten voor het voetlicht te brengen.

Ruimte in Miljoenennota 2023?

In de tussentijd wordt gekeken binnen de Miljoenennota of nog ruimte gevonden kan worden voor extra middelen. Op 14 november as. wordt in de Tweede Kamer over de cultuurbegroting gesproken waar ook de SIM onder valt.