Federatie Particulier Grondbezit

Jacht als onderdeel van natuurbeheer

November 25, 2022 by FPG

Op 24 november 2022 vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek plaats over jacht plaats. Bestuurslid Sander Wurfbain was uitgenodigd om namens de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) als deskundige wet- en regelgeving  voor jacht. Wurfbain gaf aan dat FPG de doelen van het kabinet om de natuur te beschermen en het verlies van biodiversiteit tegen te gaan steunt. FPG is het niet eens met de uitwerking in doelen en maatregelen. ‘Voor jacht is er zeker een belangrijke rol in het natuurbeheer’, maakte Wurfbain duidelijk. 

Faunabeheer

FPG vindt dat de jacht onderdeel is van het natuurbeheer en belangrijk voor een gezonde staat van instandhouding. Het argument dat jacht niet is geoorloofd omdat dit dieren verstoort en in gaat tegen de intrinsieke waarde van dieren is een ideologisch argument. Dat zegt volgens FPG niets over nut en noodzaak van jacht voor natuurbeheer. Jacht kan nodig zijn als bepaalde wildsoorten de overhand krijgen daardoor veel schade aan natuur en eigendommen veroorzaken en de biodiversiteit schaden.

FPG ziet de jacht als één van de instrumenten die deel uit maakt van de gereedschapskoffer van de grondeigenaar, voor het beheer van het bezit. Daarbij kent de jacht een rijke historie van gebruiken, netwerken en beheer en heeft dus ook een culturele waarde.

Sander Wurfbain: ‘Er liggen tal van onderzoeken die aangeven dat een achteruitgang van de staat van instandhouding van wild in Nederland niet aan de jacht ligt, maar eerder komt door andere factoren zoals verstedelijking en de andere vormen van vermindering van natuur.’

Willem Schimmelpenninck van der Oije, directeur Jagersverenging, voegde daar nog aan toe dat Nederland een park is dat door mensen gemaakt is en daarmee door mensen beheert dient te worden. 

Wildtellingen

Tijdens het rondetafelgesprek bleek dat er veel te doen is over de validatie van de tellingen voorafgaande het sluiten van de jacht op het haas en konijn. Volgens ecoloog Wim Knol berust het onderzoek waar de minister de intrekking van de jacht op haas en konijn baseert op onjuiste beoordelingsmethodes en discutabele keuzes rond gebruikte data en referentiejaren. Het is waarschijnlijk dat de gevonden trends over de staat van instandhouding van het haas en konijn daarmee ook onbetrouwbaar zijn.

FPG vindt het belangrijk dat er eenduidige telprotocollen ontwikkeld worden die goedgekeurd zijn door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en wil graag samenwerken met onder meer de Jagersverenging, Zoogdiervereniging en Sovon, die ook tellingen verzorgen.

De aanwezige Kamerleden leken zich ervan bewust dat de tellingen die door de jagers gedaan worden, samengevoegd en gevalideerd dienen te worden met tellingen die bijvoorbeeld gedaan worden door vogelaars.

Respect voor eigendom

Het recht van de grondeigenaar om te mogen jagen valt onder het vruchtgebruik en wordt daardoor via het eigendomsrecht beschermt. De jacht is volgens FPG onderdeel van faunabeheer, waar ook beheer en schadebestrijding onder vallen. Het inperken van de wildlijst is dan ook een

inbreuk op het eigendomsrecht en lijdt tot het verlies van een instrument voor het beheer van natuur en grond. De FPG ziet de jacht als één van de instrumenten voor het beheer van het bezit.

De leden van FPG willen bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van een landelijk gebied met een hoge biodiversiteit. Dat staat buiten kijf. Maar daarbij hoort het respecteren van het eigendomsrecht en geven van rechtszekerheid aan grondeigenaren. Het besluit om de wildlijst in te perken is een inbreuk daarop met averechts effect op een effectief flora- en faunabeheer door grondeigenaren.