Federatie Particulier Grondbezit

Minister Adema (LNV) steunt verbetering pachtregels voor transitie landelijk gebied

April 14, 2023 by FPG

De minister van landbouw heeft onlangs zijn beantwoording[1] aan de Tweede Kamer gestuurd op de gestelde vragen rondom pacht. Er wordt in ons land ongeveer 500.000 hectare grond verpacht. Deze grond is grotendeels in handen van particulieren en institutionele beleggers. De antwoorden van de minister op de Kamervragen sluiten aan op overleg dat FPG met LTO, BLHB en NAJK met de minister voert.

Voor de leden van FPG is het belangrijk dat er werkbare en eerlijke regels voor pacht zijn die zorgen voor lange termijn zekerheid. Pachters en verpachters kunnen dan:

  • de omgevingskwaliteit verbeteren;
  • het verdienvermogen van de bedrijven versterken;
  • bijdragen aan een aanzienlijke verduurzaming van het buitengebied met ontwikkelingsruimte voor toekomstgerichte boeren.

De belangrijkste punten in antwoorden op Kamervragen over pacht zijn:

  • Dat na de herziening van de pachtwet een groter deel van de pachtcontracten langlopend wordt. Duurzame pachters zullen kunnen op die manier langer de grond beheren, waardoor zij langer van de voordelen van goede bodem kunnen genieten.
  • Dat de minister het beeld van de VVD-fractie deelt dat de pachtwetgeving gebiedsgerichte extensivering moet faciliteren.
  • Dat er geen wettelijke belemmeringen meer zijn voor het maken van afspraken tussen pachter en verpachter over extensiever gebruik van de grond.
  • Dat pachtafspraken per locatie ingevuld worden, zodat afspraken met maatwerk kunnen worden gemaakt
  • Dat de minister erkent dat er onder de huidige pachtwetgeving onzekerheid bestaat over welke duurzaamheidsvoorwaarden kunnen worden gesteld. Dat moet wat FPG dan ook anders, bijvoorbeeld door duurzaamheidsvoorwaarden te koppelen aan bestaande regelingen en/of certificering.
  • Bij bestaande reguliere pacht zijn er ook enkele aanpassingen die de minister wil maken. Onder andere vanwege het ongewenst aanhouden van pachtgronden door boeren die grotendeels gestopt zijn. Dit moet dan via een toets op bedrijfsmatigheid gehandhaafd worden. FPG vindt dat op deze manier pachtcontracten actueel gehouden kunnen worden.

Hoe gaat dit verder?

FPG, LTO, BLHB en NAJK zitten gezamenlijk aan tafel  om verdere voorstellen voor verandering van de pachtregels uit te werken. Dat doen we ook in samenspraak met diverse externe deskundigen. De partijen hopen in juni van dit jaar de minister een rapportage te kunnen aanbieden met onze bevindingen en oplossingsrichtingen.