Federatie Particulier Grondbezit

Minister Adema zegt modernisering pachtstelsel toe

September 28, 2023 by FPG

Voor de transitie van het landelijk gebied hebben agrarische ondernemers meer mogelijkheden nodig om landbouwgrond te pachten en verpachters om in grond te kunnen investeren. Om dat te bereiken moet de pachtregelgeving worden aangepast vinden LTO, Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en de Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers (BLHB). De organisaties hebben daarom aan minister Adema van LNV concrete voorstellen gedaan om de wetgeving aan te passen. Het uitgangspunt is het stimuleren van duurzame, langjarige pachtovereenkomsten, waarbij verpachters een redelijk rendement kunnen halen op hun investering. Minister Adema heeft zich buitengewoon ontvankelijk getoond voor de eendracht in het veld en aangegeven dit plan verder te willen brengen ondanks de demissionaire status van het kabinet.

Begin dit jaar bespraken LTO, NAJK, FPG en BLBH al hun gezamenlijke uitgangspunten met de minister. Toen werd afgesproken deze uit te werken naar concrete voorstellen om de pachtwetgeving te veranderen. Deze zijn in de afgelopen periode voorbereid, in gezamenlijkheid met pachtdeskundigen. Vandaag zijn de voorstellen aan de minister aangeboden.

De belangrijkste voorstellen zijn:

  • Er is een stelsel van samenhangende pachtvormen uitgewerkt. Voor langdurige pacht geldt een periode van minimaal 18 jaar. Verpachters en pachters kunnen hierbij zelf de pachtprijs en voorwaarden voor verduurzaming afspreken. Een toets kan plaats vinden op redelijkheid en billijkheid.
  • Daarnaast is kortdurende pacht tot 6 jaar mogelijk. Deze is gebonden aan pachtprijsnormen.
  • Ook zijn er afspraken gemaakt over de natuurpacht, teeltpacht en het vernieuwen van overeenkomsten van reguliere pacht.  Ook is voorgesteld om grondruilovereenkomsten uit te werken. Met deze overeenkomsten kunnen agrariërs hun gronden onderling ruilen.
  • In de pachtvoorwaarden kunnen afspraken worden opgenomen over bodemkwaliteitseisen en duurzaam bodembeheer.  Een monitoringsysteem daarvoor moet worden uitgewerkt. Aangesloten kan worden bij bestaande systemen zoals bodempaspoort en KPI’s.
  • Voor alle pacht geldt dat de toetsing op bedrijfsmatig gebruik wordt aangescherpt om de mogelijkheid te hebben hobbymatig gebruik van gepachte grond en onderverpachting tegen te gaan.
  • Voor alle pacht geldt het bereiken van de AOW leeftijd als opzeggingsgrond tenzij de pachter aantoont dat het gebruik bedrijfsmatig wordt voortgezet. Het continuatierecht blijft.
  • De grote schommelingen in de pachtprijzen moeten worden gedempt. De pachtprijzen moeten bovendien beter aansluiten bij de verschillen in opbrengend vermogen tussen grondsoorten en regio’s.