Federatie Particulier Grondbezit

Ontwerp Utrechts faunabeleid bemoeilijkt sleutelrol grondeigenaren in natuurbeheer

November 30, 2023 by FPG
Tags:

Op woensdag 29 november jl. heeft de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) het ontwerp Omgevingsprogramma Faunabeleid en Monitoring (OFM) in hun vergadering besproken. Hierbij hebben verschillende partijen, zoals de wildbeheereenheden (wbe’s), de Jagersvereniging en LTO ingesproken. Het UPG heeft haar input geleverd via een brandbrief om onze zorgen naar de statenleden over te brengen.

Wij herkennen veranderingen t.o.v. jacht en faunabeheer vanuit de samenleving en de juridificering ervan. Tegelijktijdig hebben wij over dit ontwerp grote zorgen over de uitvoerbaarheid, rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid ervan.

Zienswijze ingediend

In juli 2023 heeft het UPG al een zienswijze ingediend op de notitie ontwerp OFM. Hierin hebben wij o.a. aangegeven dat de Provincie Utrecht de weg in lijkt te slaan die niet bij draagt aan het oplossen van problemen, maar deze verschuift naar de toekomst en de grondeigenaren. Wij vinden dat er eerst meer inzicht nodig moet zijn over de effectiviteit van niet-dodelijke maatregelen, voordat volledig gefocust kan worden op succesvolle preventie.

Brandbrief ontwerp OFM

Er zal een combinatie mogelijk moeten blijven van dodende en niet-dodende maatregelen; preventie en afschot. Een terugtrekkende beweging naar minder middelen in de gereedschapskist, 15% minder schadevergoeding, een verhoogd eigen risico en meer stappenplannen, leiden juist tot meer en onnodige schade en lasten voor de grondeigenaar. Op die manier bemoeilijkt dit ontwerp het herstel en de instandhouding van de biodiversiteit.

Wij doen in de brief een aantal suggesties om het toekomstige faunabeleid ook een gedragen beleid te laten zijn. Hierbij moeten wat ons betreft de natuurbelangen op de eerste plek komen te staan.

Wij dringen erop aan dat met dit faunabeleid:

  1. jacht en faunabeheer pragmatisch en uitvoerbaar benaderd wordt;
  2. er erkenning is voor grondeigenaren die de sleutelfiguren zijn in het natuurbeheer;
  3. de benutting en eigendomsrecht een plek houdt in het faunabeleid.

Reacties statenleden

Mevrouw Van Gilse (statenlid VVD) heeft aan gedeputeerde Mirjam Sterk om een reactie op onze brief gevraagd. Voorts heeft mevrouw Sterk toegezegd dat zij onze brief zal meenemen in haar nota van beantwoording. Hierin worden alle vragen, opmerkingen, zienswijzen en andere reacties van de insprekers en het antwoord daarop van de provincie verwerkt.

Ook bij andere statenleden bleek onze brief onder de aandacht te zijn gekomen. De heer Van den Dikkenberg (SGP) had het over de wederkerigheid van het natuurbeheer tussen grondeigenaren en de provincie. Zo vindt hij het nog onduidelijk hoe particuliere grondeigenaren om moeten gaan met de schadeacceptatie. Komt er bijvoorbeeld ook een ‘reeënverjagingsteam’ om bosverjonging te stimuleren?

De heer Vogel (BBB) refereerde ook naar onze inbreng. Hij vind ook dat het huidige ontwerp faunabeleid weinig realistische plannen over de kosten en de uitvoering omschrijft. De heer Vogel vroeg aan de gedeputeerde of zij, samen met de wbe’s en het UPG, tot een meer gedragen plan kan komen. Gedeputeerde Sterk gaf aan in principe te spreken met de Faunabeheereenheid, waar ook alle grondeigenaren in vertegenwoordigd zijn, maar kan zich voorstellen om alsnog met betreffende stakeholders onze zienswijze te toetsen.

Vervolg

Het UPG heeft de handreiking aan de provinciale staten gedaan om in de komende periode nader met elkaar te spreken over het ontwerp OFM. Daarnaast wordt het concept OFM binnenkort ter inzage gelegd, waarbij wij als UPG weer een zienswijze zullen indienen. Verwacht wordt dat het concept faunabeleid op 27 februari 2024 ter stemming wordt gebracht.

Wij hopen dat onze zienswijze straks leidt tot een gesprek met gedeputeerde Sterk, om gezamenlijk tot een meer gedragen faunabeleid te komen. Een beleid waar de sleutelrol van de particuliere grondeigenaren gewaarborgd wordt voor de instandhouding én verbetering van de prachtige natuur in de provincie Utrecht.