Federatie Particulier Grondbezit

Draagvlak voor de wolf neemt af

April 15, 2024 by FPG

Minder dan de helft van de Nederlandse bevolking vindt dat de wolf welkom is in Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek van miniser Chirstianne van der Wal heeft laten uitvoeren in september 2023. 

Er is sprake van een dalende trend in het draagvlak voor de aanwezigheid van de wolf in Nederland. In 2020 was 56 procent van de bevolking van mening dat er genoeg ruimte is voor de wolf in Nederland. Nu is dat nog maar 42 procent. Aanvallen op vee door wolven wordt het meeste genoemd als als argument tegen de wolf. Maar meer dan een kwart van de ondervraagden neigt bepaalde natuurgebieden te mijden uit angst voor de wolf. 

De Europese commissie heeft in december 2023 een voorstel ingediend om de beschermde status van de wolf te verlagen van 'strikt beschermd' naar 'beschermd'. Dit levert meer ruimte op om overlast tegen te gaan en maatregelen te treffen zonder het streven naar een gunstige staat van instandhouding in de weg te staan. Dit voorstel past prima in de visie die FPG nu al ruim twee jaar uitdraagt: 'Gecontroleerd beheer is noodzakelijk voor maatschappelijk draagvlak'. De twee belangrijskte punten van FPG zijn:

  • de wolvenpopulatie gecontroleerd beheerd kunnen worden, zowel preventief als in geval van schade;
  • daarnaast moet het mogelijk worden nulstandgebieden in te stellen waar wolven verwijderd moeten kunnen worden.

De jaarlijkse Standing Committee meeting van het Verdrag van Bern vindt plaats in december 2024. Als voldoende EU-lidstaten het steunen wordt het voorstel behandeld. Over deze steun wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 2024 in de Milieuraad gestemd. Nederland moet nog een standpunt bepalen.

Het is niet zo dat als er ingestemd wordt met de verlaging van de status er onmiddelijk andere regels gelden in Nederland. Eerst moeten de Europese en nationale wetgeving aangepast worden.