Federatie Particulier Grondbezit

FPG aan tafel bij meedenksessie Invasieve exoten van Ministerie voor Economische zaken en Klimaat

June 27, 2024 by FPG

Voor een nieuw te maken ‘Aanvalsplan invasieve exoten’ werd FPG uitgenodigd voor een bijeenkomst van het ministerie van EZ over invasieve dieren. Eerder waren er al 4 bijeenkomsten, bij de bijeenkomst over gebiedsgerichte aanpak nam FPG ook deel.

Voor een nieuw te maken ‘Aanvalsplan invasieve exoten’ werd FPG uitgenodigd voor een bijeenkomst van het ministerie van EZ over invasieve dieren. Eerder waren er al 4 bijeenkomsten, bij de bijeenkomst over gebiedsgerichte aanpak nam FPG ook deel.

Er was een breed scala aan meedenkers aanwezig: NVWA, branchevertegenwoordiging van handelaars, TBO’s, soortenorganisaties waaronder Zoogdiervereniging en RAVON, dierenwelzijnsorganisaties o.a. van Dierenambulance en Dierenbescherming, en de FBE en de Jagersvereniging.

Uit een inventarisatieronde waar verbeteringen van het huidige beleid konden worden voorgesteld rolden 7 thema’s uit. Onder deze thema's werden verschillende suggesties geschaard en aangevuld. Sommige suggesties waren de volgende:

  • Preventie van instroom van buitenaf
  • Verbeterde coordinatie van regelgeving (meer landelijk en Europees dan provinciaal omdat het gaat over mobiele soorten)
  • Meer publieksvoorlichting over de directe en indirecte schade (bijv. ziekte versprijding naar inheemse soorten)
  • Mogelijkheden om een overtollig geworden dier naar een opvang te brengen ipv vrijlaten

Ook de financiën kwamen aan bod: voor goede preventie, monitoring en tijdige maatregelen moet de overheid voldoende middelen ter beschikking stellen. Vooruitschuiven van de aanpak levert risico op uit de hand lopen van het probleem.

In de bijeenkomst ‘gebiedsgerichte aanpak’ was ook een heel breed palet aan belanghebbenden aanwezig. Alle aanwezigen was gevraagd de twee belangrijkste verbeterpunten uit te kiezen. De suggesties liepen behoorlijk uiteen. In prioritering werd er op de as biodiversiteit-maatschappelijk belang geschoven. Sommige waterplanten bedreigen de veiligheid en andere exoten kunnen prioritaire N2000 soorten bedreigen. Het belang van vroege signalering en hard ingrijpen werd benadrukt door vele partijen. Sommige exoten hebben zich al gevestigd. Daar werd de suggestie gedaan om niet meer te streven naar volledige verwijdering maar middels een systeemaanpak de soort beheersbaar te maken. Er was ook een voorstel om, naar voorbeeld van Faunabeheereenheden (FBE), Exoten Beheer Eenheden in te richten.

FPG heeft de belangen van grondeigenaren natuurlijk extra aandacht gegeven. FPG heeft zich er voor ingezet dat terreineigenaren de lasten niet  zomaar kunnen dragen voor beleid dat wettelijk toebehoort aan Rijk en provincie. Het is van belang in een vroeg stadium in een gebied samenwerken te organiseren. Als beheerders en eigenaren niet samenwerken in een gebied wordt er veel geld en tijd verspilt. Particuliere eigenaren moeten niet alleen financieel ondersteund worden, kennisdeling is erg belangrijk.

Het Aanvalsplan moet in de loop van september aan de kamer worden gepresenteerd. Het nieuw kabinet moet er vervolgens mee aan de slag om een gewenste beleidslijn verder in te vullen. FPG blijft dit proces op de voet volgen.