Federatie Particulier Grondbezit

Prinsjesdag: slecht nieuws vermogensrendementsheffing, geen verrassingen LNV

September 15, 2020 by FPG

Het kabinet steunt bedrijven en mensen bij de omschakeling naar een veranderende economie, zo schrijft het in de Miljoenennota

Het kabinet steunt bedrijven en mensen bij de omschakeling naar een veranderende economie, zo schrijft het in de Miljoenennota. Ook het buitengebied maakt daarvan onderdeel uit. Terecht gaf Koning Willem Alexander in de door Corona gekleurde troonrede daarom ook aandacht aan de enorme impact van de stikstofmaatregelen van het kabinet. In de begroting zijn de daarvoor eerder overeengekomen bedragen van € 5 miljard voor natuurherstel en stalaanpassing, verplaatsing of weidegang verwerkt.

Voor die gewenste omschakeling helpt niet dat het kabinet helemaal niets voorstelt om de buitensporige vermogensrendementsheffing voor verpachte grond en opstallen van landgoederen te matigen. FPG vindt dit ronduit teleurstellend. Het herbevestigd nogmaals het failliet van het pachtbeleid. Hierdoor is al jaren de vermogensrendementsheffing voor verpachte grond hoger dan de pachtopbrengst.

Belastingplan teleurstellend

De doelstelling uit het regeerakkoord om de vermogensrendementsheffing beter aan te laten sluiten bij het werkelijke rendement wordt voor verpachters allengs meer een farce. Het kabinet deed vooralsnog niets met de concrete voorstellen die FPG heeft ingediend (zie hier) om te voorkomen dat de vermogensrendementsheffing voor verpachters nog langer boven de pachtprijs uitstijgt.

In het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2021 staan wederom geen maatregelen om de zeer negatieve effecten van de vermogensrendementsheffing voor verpachters in box 3 te ondervangen. Spaarders en kleine beleggers worden wel ontzien door verhoging van het heffingsvrije vermogen (van €30.846 naar €50.000). Om dit te bekostigen wordt het tarief van de algemene vermogensrendementsheffing zelfs verhoogd van 30% naar 31%. Daarbovenop wordt er vanaf 2021 ook gerekend met een verhoogd fictief rendement van 5,69%. Hiermee wordt de reeds onrechtvaardige en oneerlijke vermogensrendementsheffing niet alleen in stand gehouden maar zorgt zelf voor een nog verdere verslechtering van de situatie. 

De vermogensrendementsheffing rekent ook met hetzelfde fictieve rendement voor opstallen (anders dan het woonhuis) op particuliere landgoederen. Ook dit gaat alle redelijkheid te boven en valt nooit te realiseren. Het beheer van landgoederen is gericht op continuïteit over generaties heen en het bijeenhouden van het landgoed dat landschap, cultuurhistorie en natuur beheert. Door de irreële vermogensrendementsheffing staat dit onder druk.

FPG had naast overleg met het ministerie van Financiën hierover ook uitgebreid contact met verschillende fiscale woordvoerders. Die zullen we met oog op de Kamerbehandeling hierover opnieuw benaderen. Het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2021 (vermogensrendementsheffing!) begint op 26 oktober. De behandeling van de LNV begroting staat geagendeerd voor de week van 24 november.

Geen verrassende LNV begroting

Uit een eerste snelle beoordeling bevat de landbouwbegroting weinig nieuws. De toonzetting is die van streven naar nieuwe kansen voor verduurzaming en ondernemerschap. Ook met de titel van haar begroting probeert minister Schouten die te raken met “duidelijkheid voor de Nederlandse landbouw en natuur”. De minister schrijft daarover dat er volgend jaar financiële regelingen en subsidies voor boeren komen die willen omschakelen naar meer duurzame (kringloop)landbouw en boeren die willen stoppen. FPG benadrukt wel opnieuw dat de complexiteit van pachtsituaties daarbij niet onderschat moet worden (zie ook hier). Wanneer er sprake is van bedrijfsbeëindiging of opkoop van agrarische bedrijven met pachtgronden, kan dat niet zonder ook afspraken te maken met de eigenaar van de grond.

Hooguit kan als nieuwtje worden gezien dat volgens de Landbouwbegroting de consultatie voor het wetsvoorstel voor het nieuwe pachtbeleid start in de eerste helft van 2021. Daarbij worden ook de Grondkamers geëvalueerd. Eerder had minister Schouten al een wetsvoorstel voorzien voor eind 2019. Door andere prioriteiten kwam ze daaraan niet toe.

Opnieuw kondigt de minister verder maatregelen aan om de onderhandelingspositie van boeren en tuinders sterker te maken in vergelijking tot hun afnemers.

Overige

In de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is € 200 miljoen opgenomen voor aanpassingen om met de gevolgen van extreem weer om te gaan. Het kabinet spreekt daarbij ook van bufferzones rond natuurgebieden als waterberging aan te leggen.

Zoals verwacht omvat het Belastingplan 2021 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd ook een aanpassing van het overgangsrecht bij de Natuurschoonwet. Meer daarover vindt u in ons artikel hier. Deze aanpassing hangt samen met het nieuwe NSW Rangschikkingsbesluit dat juist vorige week is gepubliceerd.