Federatie Particulier Grondbezit

Uitvoeringsprogramma Natuur, verhoging SNL-vergoeding definitief

December 8, 2020 by FPG
Tags:

De beheervergoeding in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) wordt verhoogd van 75% naar 84%. Dit staat in het Uitvoeringsprogramma Natuur, die op dinsdag 8 december is gepresenteerd. Het Uitvoeringsprogramma is de nadere uitwerking van Programma Natuur (klik hier). Hiermee wordt de bestedingsrichting van de jaarlijkse uitgaven van de €300 miljoen extra budget voor natuurherstel vastgelegd.

Meer inzicht in uitvoering Programma Natuur

Met het uitvoeringsprogramma wordt op hoofdlijnen uiteengezet hoe het tijdspad voor de uitvoer van het Programma Natuur eruit zal zien, dit zal in twee fases gebeuren. In de eerste fase van drie jaar (2021-2023), ligt vooral de focus op direct uitvoerbare maatregelen. Op basis van de bevindingen, resultaten en afspraken na deze eerste die jaar wordt in de tweede fase de structurele aanpak tot 2030 opgezet.

De maatregelen die in het uitvoeringsprogramma worden opgesplitst in generieke maatregelen enerzijds en gebiedsgerichte maatregelen anderzijds. Voor de generieke maatregelen geldt dat deze voor het hele land gelden en in alle provincies uitgevoerd zullen worden. Voor de gebiedsgerichte maatregelen ligt de regie nadrukkelijker bij de provincies. Voor de eerste drie jaar is voor de generieke maatregelen €120 miljoen gereserveerd tegenover €600 miljoen voor de gebiedsgerichte maatregelen.

Verhoging beheervergoedingen SNL naar 84% definitief

Als onderdeel van de generieke maatregelen zullen extra middelen beschikbaar gesteld worden voor de beheervergoedingen vanuit SNL. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het pleidooi van FPG en de TBO’s. De huidige vergoeding van 75% van de standaardkostprijs stelt terreineigenaren onvoldoende in staat het beheer optimaal vorm te geven zodat de natuurkwaliteit verbeterd wordt. Om hier een impuls aan te geven worden de beheervergoedingen opgehoogd naar 84%. Rijk en provincies onderzoeken nog of een verdere verhoging haalbaar is.

Boscompensatie op een laag pitje

FPG berichtte positief over de duidelijke financiële kaders van de onlangs gepubliceerde Bossenstrategie (klik hier). In Programma Natuur zou €210 miljoen euro gereserveerd worden voor de aanplant van nieuw bos buiten het NNN. Hiermee wordt bos gecompenseerd dat in het verleden is gekapt voor de realisatie van lagere natuurtypen in het kader van Natura 2000.

Nu blijkt uit het uitvoeringsprogramma Natuur dat Rijk en provincies niet al te veel haast maken bij het realiseren van de in totaal 37.000 ha. nieuw bos. Van de €210 miljoen wordt de komende drie jaar slechts €41 miljoen opengesteld.

FPG vindt het opmerkelijk dat Rijk en provincies eerst met veel trots de Bossenstrategie presenteren om twee weken later de enige concrete doelstelling voor nieuw bos met harde financiering uit te smeren over tien jaar. Dat de ambities voor nieuwe bos niet zomaar behaald zouden worden had FPG, kijkend naar de stroeve gesprekken bij verschillende provincies, al eerder geconcludeerd. Dit beeld wordt hiermee opnieuw bevestigd.

Duidelijke kaders voor uitgave middelen gebiedsgerichte maatregelen

Zoals gezegd, zal er de komende drie jaar €600 miljoen besteed worden aan de gebiedsgerichte maatregelen. Hiervoor ligt de regie op de uitvoering bij de provincies. FPG vindt het wel goed te zien dat in het uitvoeringsprogramma duidelijke bestedingsrichtlijnen zijn aangegeven die richting geven aan de maatregelen. Ook wordt in het programma duidelijk hoe de gelden over de provincies verdeeld wordt. Zie schema onderaan dit artikel voor de procentuele verdeling per provincie.

Van de €600 miljoen zal 25% besteed worden aan de verbetering van natuurgebieden. Voor hydrologische maatregelen staat 20% van het budget genoteerd en 30% zal worden uitgegeven aan de versnelde verwerving en omvorming van natuurgebieden. Voor de zogenaamde overgangszones, dat wil zeggen gebieden buiten Natura 2000 en NNN, zal 20% geoormerkt worden. De gelden voor de overgangszones zijn bijvoorbeeld bestemd voor natuurinclusieve landbouw. FPG ziet veel perspectief voor het landgoedmodel in de overgangszones. 

Inzet FPG

FPG en haar Provinciale Verenigingen zien ernaar uit om het programma de komende jaren, samen met Rijk en provincies, verder vorm te geven. In aanloop naar het programma werd FPG ook nauw door het Rijk betrokken bij de discussie over de bestedingsrichting van het extra natuurbudget. 

Daarbij hebben we ingezet op kansen voor particuliere eigenaren. Gelijkberechtiging (gelijke behandeling particuliere eigenaren en terreinbeherende organisaties) was daarbij niet onze enige zorg, maar ook respect voor eigendom en ruimte voor zelfrealisatie. Daarnaast zet FPG zich ervoor in dat in het Programma daadwerkelijk budgettaire armslag is voor natuurinclusieve landbouw en bosbouw. Lees daarover ook meer in onze eerdere artikelen.


Eerdere artikelen:

Regeling natuurherstel komt tot leven

Leden-inventarisatie besteding LNV-budget natuurherstel

Meer erkenning voor particuliere boseigenaar in Bossenstrategie

Vertraagde regeling natuurherstel aanleiding voor werkbezoek directeur natuur van LNV

Akkoord over hoofdlijnen Programma Natuur