Federatie Particulier Grondbezit

Impressie Community of Practice Klimaatrobuuste Landgoederen

January 29, 2021 by FPG
Tags:

Tijdens deze online bijeenkomst zijn we met ruim 50 deelnemers ingegaan op de effecten en de concrete uitwerkingen van dit Manifest. Daarnaast was het een goed moment om kennis en ervaring met de betrokken ondertekenaars uit te wisselen met voorbeelden uit de praktijk; de meerwaarde.

Community of Practice (CoP)

FPG-bestuurslid Adrienne Vriesendorp opende de bijeenkomst en benadrukte de belangrijke rol van het particulier initiatief en gaf aan dat het Manifest bijgedragen heeft aan de positieve profilering van landgoederen. “Wij hebben ook de ambitie die rol te spelen.” Ze toonde zich enthousiast over de samenwerking met Soil4U, waarbij de FPG aan alle gesprekstafels waar zij aanschuift gebruik kan maken van de ervaringen van Soil4U als praktijkplatform.

Zo heeft elke organisatie haar eigen rol in dit geheel. De lobby-kant lag bij de FPG en de praktijk bij Soil4U. “Het is de plek waar onze leden van elkaar kunnen leren”, aldus Vriesendorp.

Waar staan we?

Verder werd besproken waar we met het Manifest staan, hoe het bij de deelnemende landgoederen gaat en wat de vragen en uitdagingen zijn. Namens Soil4U nam Liesbeth Cremers van landgoed Vilsteren de deelnemers mee in haar ervaringen in het Vechtdal.

Liesbeth vertelde dat er een gevoel van urgentie op het landgoed Vilsteren heerst, de boeren het moeilijk hebben, het klimaat om handelen vraagt en het waterschap grootschalig gaat ingrijpen in en rond de rivier de Vecht.

In een goede samenwerking wordt er op het landgoed met de boeren gezocht naar nieuwe vormen van natuurgerichte landbouw mét een verdienmodel voor boeren op basis van betaalde ecosysteemdiensten. Samen met het waterschap wordt er gekeken naar een kleinschalig waterbeheer.

Samenwerken

Door samen te werken met de verschillende stakeholders uit de regio werd de armslag vele malen groter. Ook hebben we het maatschappelijk nut van de landgoederen laten zie, konden projecten georganiseerd worden en leerden en werkten iedereen wat meer volgens het ‘Landgoedmodel’ en het landgoed-denken. Liesbeth: “als je elkaar beter kent, ga je elkaar ook meer gunnen.”

Gezamenlijk met de stakeholders in je directe omgeving kan je gebiedsgericht werken en wordt duidelijker wat de rol van de landgoedeigenaar is. Zodoende creëren we in de regio een schakel tussen beleid en de praktijk, alsmede tussen de buitenwereld en de eigen binnenwereld waarbij het platform Soil4U faciliteert en inspireert.

Bosgroepen

Als directeur van de Bosgroepen presenteerde Gijs Kuneman de stand van zaken met bos en klimaat in context van de Bossenstrategie en andere beleidsontwikkelingen. Bijvoorbeeld de rol van subsidies in klimaatslim bosbeheer, en van private financiering. Vanaf januari 2021 kan CO2-vastlegging in nieuw en in bestaand bos gecertificeerd worden.

Praktijk

De bijeenkomst werd zo mogelijk nóg praktischer met de presentatie van Eric Brinckmann (landgoed Het Lankheet) en Kees van Bochove (Universiteit Wageningen) over een innovatief meetinstrument voor bodemkwaliteit.

De zogeheten Open Bodem Index is een efficiënt meetinstrument, maar omdat het vooral in een agrarische context is ontwikkeld, ontbreken bodem-biologische en klimaat-indicatoren. Het project Sensorisch Landschap, uitgevoerd op landgoederen met jonge onderzoekers, beoogt die leemte te vullen.

De grafiek die de hoeveelheid bodemleven in de boswei op het Lankheet in beeld brengt is een studieobject van jewelste. “Ik ken die wei”, zei Eric Brinckmann, “en je zag dat vernatting meteen minder CO2-uitstoot opleverde. Interessant voor agrariërs met natuurdoelen.”

Uitdaagrecht

Tot slot vertelde Liesbeth Cremers over een interessant nieuw wapen in de strijd: ‘het uitdaagrecht’. Dit is een kansrijk participatie-instrument waarmee inwoners de mogelijkheid krijgen om een collectieve voorziening van de gemeente of provincie over te nemen. Inclusief het daarvoor beschikbare budget. Omdat zij denken het beter, goedkoper of efficiënter te kunnen doen.

Het betekent dat je de overheid kunt uitdagen door als particulier aan de slag te gaan en zo de uitvoering van overheidsbeleid kunt versnellen. Het Manifest doet feitelijk precies dat. “Je kunt meer dan je denkt en de tijd is er rijp voor.”

Ook het Manifest tekenen?

Met het ondertekenen van het Manifest geven particuliere landgoederen aan wat zij willen en kunnen bijdragen aan de huidige klimaatopgaven. Het Manifest is positief in ontvangst genomen door de heer Donné Slangen, directeur Natuur en Biodiversiteit bij het ministerie van LNV. 

Het laat zien dat landgoederen veel te bieden hebben en daarin ook concreet durven te zijn. Het Manifest heeft daardoor een bijdrage geleverd op het vlak van natuurbeleid, klimaatbeleid, bosstrategie en stikstofbeleid.

Mocht u na het lezen van het Manifest ook geïnteresseerd zijn om deze te ondertekenen en met uw landgoed om mee te doen, dat kan! Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Aster Leuftink via fpg@grondbezit.nl.