Federatie Particulier Grondbezit

Aanvraag GLB-pilot verdienmodel Agroforestry

May 3, 2021 by FPG

Onlangs hebben we als FPG,

niels-weiss-rDVP7whoibw-unsplash

Onlangs hebben we als FPG, samen met het Louis Bolkinstituut, Agrobosbouw NL en Van Hall Larenstein een voorstel ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een pilot vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De pilot is om met agroforestry een verdienmodel te creëren voor boer en landeigenaar en tegelijkertijd meer natuur en biodiversiteit te realiseren.

Wat is Agroforestry?

Agroforestry maakte zijn debuut voor het grote publiek in het Klimaatakkoord 2019. Hoewel deze vorm van agro-ecologische landbouw een geschiedenis van eeuwen in heel Europa kent, is het in ons land grotendeels verdwenen.

Agroforestry wordt gedefinieerd als het weloverwogen integreren van houtige gewassen (bomen en struiken) met de teelt van gewassen en dierlijke productiesystemen, vanwege de beoogde voordelen die ontstaan door de ecologische en economische interacties.

De landbouw dient de komende decennia meer als tevoren productiedoelen te combineren met uitdagingen op het gebied van onder meer stikstof, bodemkwaliteit, biodiversiteit, het sluiten van kringlopen en klimaat. Houtige (bomen en struiken) vervullen tal van ecosysteemdiensten die de landbouw kunnen helpen om deze uitdagingen te overwinnen. Om deze reden krijgt de agroforestry steeds meer aandacht.

Wat houdt de pilot in?

Deze pilot zet in op het leveren van een eerste forse bijdrage aan het verwezenlijken van de ambities op het gebied van agroforestry zoals die onder meer zijn opgenomen in onder meer het Klimaatplan 2019, de LNV-visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol verbonden’, de Uitwerking van de Bossenstrategie en de Uitwerking van het Aanvalsplan Landschapselementen.

Voor ons gaat het om door middel van praktijkvoorbeelden kennisontwikkeling te genereren rondom deze vorm van landbouw, het creëren van verdienmodellen en financiële prikkels, en het wegnemen van belemmeringen binnen wet- en regelgeving en uitdagingen op het gebied van grondzaken en eigenaarschap. Te denken val aan kansen en belemmeringen van verschillende pachtconstructies en -voorwaarden waarmee andere landgoederen en terreinbeheerders hun voordeel mee kunnen doen.

Ook iets voor u?

Inmiddels hebben zich vijf landgoederen en een landbouwbedrijf aangemeld met interesse. Het betreffend landgoederen in zowel Gelderland als Overijssel. Sommigen hebben al plannen voor bijvoorbeeld een voedselbos en anderen willen een nieuwe invullen voor een deel van het landgoed realiseren.

Wilt u meer weten, bent u geïnteresseerd om ook mee te doen of had u zelf al plannen, dan kunt u zich melden bij Maarten van de Wetering (m.vandewetering@grondbezit.nl) en zullen we gezamenlijk een verdere concretisering maken.