Federatie Particulier Grondbezit

Cao Bos en Natuur: verwachtingen lopen ver uiteen

March 10, 2023 by FPG

Op 9 maart vond het eerste verkennende gesprek plaats tussen werkgevers en vakbonden over een nieuwe cao Bos en Natuur. De betrokken werkgeversvertegenwoordigers in deze cao zijn Natuurmonumenten, LandschappenNL, AVIH en FPG. De huidige cao loopt op 1 juli van dit jaar af. In dit bericht informeren we jullie vanuit werkgeverszijde over de start van de onderhandelingen.

In het gesprek is de inzet van zowel werknemers- als werkgeversvertegenwoordigers toegelicht. Het gesprek was intensief en het is duidelijk dat de verwachtingen over en weer nog ver uiteen lopen.

Tijdens deze eerste verkenning hebben de werkgeversvertegenwoordigers uitgelegd hoe de ontwikkelingen van vandaag de dag de organisaties beïnvloeden (de hoge energiekosten, grondstofprijzen, inflatie, krapte op de arbeidsmarkt, werkgeverslasten). Waar de werkgevers mee worden geconfronteerd is dat de kosten fors zijn opgelopen maar daarentegen de verschillende inkomstenbronnen voor werkgevers onder druk staan, zoals de SNL-vergoedingen, donateurs- of lidmaatschapsgelden, subsidies en pachtinkomsten. Gelet op de ontwikkelingen in de huidige markt hebben de werkgeversvertegenwoordigers daarom een kortere looptijd van de cao voorgesteld.

De volgende punten voor de werkgevers bij de nog te maken cao-afspraken zijn belangrijk:

  • Het overeind houden van de werkgelegenheid;
  • De concurrentiepositie van de organisaties op peil houden;
  • Tegemoetkomen aan stijgende kosten voor werknemers;
  • Rekening houden met de onder druk staande inkomsten voor de aangesloten organisaties die voor het grootste gedeelte afhankelijk zijn van subsidie, lidmaatschapsgelden en/of pachtinkomsten;

Ondanks dat de verwachtingen van de onderhandelingspartners op dit moment ver uit elkaar liggen, is het hart voor de sector en haar werknemers vanuit beide kanten duidelijk. Dat geeft ons dan ook het vertrouwen dat we dit onderhandelingsproces gezamenlijk tot een goed einde kunnen brengen.