Federatie Particulier Grondbezit

(Update 13-11) Aandacht voor oneerlijke vermogensrendementsheffing bij debat Belastingplan 2021

13 november 2020 door FPG

Op maandag 26 oktober start de Tweede Kamer de mondelinge behandeling van het Belastingplan 2021

Op maandag 26 oktober start de Tweede Kamer de mondelinge behandeling van het Belastingplan 2021. Belangrijk onderdeel daarbij is de aanpassing van de vermogensrendementsheffing. Met de voorgestelde aanpassing in het Belastingplan 2021 is de oneerlijke fiscale situatie van verpachters en eigenaren van NSW-landgoederen geenszins verbeterd. FPG heeft in aanloop naar het debat hierover weer nadrukkelijk aan de bel getrokken.

 

(Update 13-11) Kabinet focust vooral spaarders

Op 11 en 12 november vond de plenaire Kamerbehandeling plaats van het Belastingplan 2021. Hierbij werd Staatssecretaris Vijlbrief vooral gevraagd naar de stand van zaken van de opdracht om te komen tot belastingheffing op basis van werkelijk rendement in box 3. FPG heeft de Staatssecretaris meerdere malen concrete en eenvoudig toepasbare oplossingen aangedragen om dit te regelen voor verpachters en landgoedeigenaren. .

Tijdens de debatten werd helaas nogmaals duidelijk dat het kabinet op dit moment enkel oog heeft voor de fiscale situatie van spaarders in box 3. Volgens FPG kan het niet zo zijn dat hiermee belastingbetalers die aantoonbaar en structureel onder een onhoudbare en oneerlijke fiscale druk staan genegeerd worden. Dit is bovenal opmerkelijk om FPG concrete oplossingen aandraagt die invulling geven aan een harde opdracht uit het coalitieakkoord.

FPG laat het hier ook zeker niet bij zitten en stelt alles in het werk om op korte termijn met Staatssecretaris Vijlbrief in gesprek te gaan. Een nieuw aangrijppunt is ook de aanloop naar de jaarlijkse vaststelling van de pachtnormen in januari (klik hier). 

Ondertussen blijven we verpachters in box 3 adviseren om niet zomaar de door de Belastingdienst aangegeven normwaarden over te nemen. Die zijn in individuele gevallen exorbitant hoog, niet redelijk en niet billijk. Dat geldt wanneer het werkelijk rendement ver onder het gehanteerde fictieve rendement blijft. (klik hier)


Schriftelijke vragen over verlagen waardering verpachten en NSW-opstallen

Na de presentatie van het Belastingplan 2021 op Prinsjesdag richt FPG alle pijlen op Den Haag om de nijpende fiscale situatie van verpachters en eigenaren van NSW-opstallen wederom aan de kaak te stellen. Het is dan ook goed om te zien dat in de schriftelijke voorbereiding VVD, SGP en CDA vragen stellen over belastingheffing op basis werkelijke rendement, een concrete opdracht voor de staatssecretaris uit het regeerakkoord. Het CDA vraagt naar de specifieke situatie voor verpachters en eigenaren van NSW-opstallen (klik hier voor volledig verslag). FPG vindt dat het kabinet in zijn beantwoording steken laat vallen.

In een uitgebreide notitie (hier) gaan wij in op de onvolledige beantwoording van de vragen door het kabinet. Naar de mening van FPG wijst het kabinet onterecht naar de waardestijging van landbouwgrond en vergelijkt ze NSW-opstallen onterecht met regulier onroerend goed. In een uitgebreid document worden onze bezwaren tegen de kabinetsbehandeling toegelicht. De reactie van FPG is in belangrijke mate gebaseerd op het rapport dat eerder dit jaar in opdracht van FPG opgesteld is door Countus.

FPG draagt concrete oplossingen aan en pleit voor serieus onderzoek

Het huidige stelsel van de vermogensrendementsheffing kampt duidelijk met ernstige weeffouten met grote gevolgen voor de grondgebonden landbouw en de instandhouding van erfgoed. FPG draagt drie concrete oplossingen aan die binnen het huidige stelsel eenvoudig zijn door te voeren. Met deze oplossingen wordt belastingheffing op basis van daadwerkelijk rendement weldegelijk mogelijk.

Verpachter regulier verpachte gronden

  1. Net als bij reguliere pacht, wordt het directe rendement ook in de sociale huursector vanuit overheidswege gemaximeerd. Dit zorgde voor dezelfde fiscale problematiek als bij verpachte gronden. Middels de leegwaarderatio is deze problematiek voor de sociale huursector effectief opgelost. Dit biedt ook voor regulier verpachte gronden een reële oplossing door de waardering te baseren op de feitelijke pachtprijs of, als tweede optie, op basis van de regionorm in het betreffende gebied.

  2. Een specifieke waarderingsregel voor duurzaam, regulier verpachte landbouwgrond: Het forfait van 5,69% wordt wel berekend over de grondslag, maar die grondslag dient vanuit de 2%-norm te resulteren in een waarde in verpachte staat van 100%/5,69% x 2% = 35,15% van de vrije marktwaarde.
  1. Oplossing voor de korte termijn: terugdraaien verhoging normwaarde van 2018, terug naar 50% van de vrij marktwaarde.

Eigenaren NSW-opstallen

  1. FPG bepleit dat NSW-opstallen belast worden met ten hoogste 0,03%, zoals spaarders. Voor deze waardevolle erfgoederen is een fictief rendement met ten hoogste 0,03 % zeer op zijn plaats.

  2. Ook is het mogelijk dat alle onroerende zaken die onder de NSW zijn gerangschikt voor de inkomstenbelasting vrij te stellen; nu vallen de opstallen daar niet onder.

  3. Derde optie is het gebruik maken van een andere vrijstelling (groen beleggen).

Achtergrond:

Aanpassing box 3 nadelig voor verpachter en landgoedeigenaren

Staatssecretaris Vijlbrief gooide vrijwel direct na zijn komst de plannen van zijn voorganger Menno Snel overboord (klik hier voor meer informatie). FPG was hier voorzichtig positief over omdat de plannen van Snel zeer nadelig uitpakte voor verpachters. Het alternatief waarmee Vijlbrief op Prinsjesdag is gekomen biedt echter weinig reden voor meer optimisme. Met de aanpassing van de box 3 die in het Belastingplan 2021 worden gepresenteerd komt staatssecretaris Vijlbrief vooral spaarders en kleine beleggers tegemoet. Verpachters en eigenaren van NSW-opstallen schieten hiermee niets op (klik hier voor meer informatie)

Spaarders en kleine beleggers worden ontzien door verhoging van het heffingsvrije vermogen (van €30.846 naar €50.000). Om dit te bekostigen wordt het tarief van de algemene vermogensrendementsheffing verhoogd van 30% naar 31%. Daarbovenop wordt er vanaf 2021 gerekend met een verhoogd fictief rendement van 5,69%. Hiermee wordt de reeds onrechtvaardige en oneerlijke vermogensrendementsheffing niet alleen in stand gehouden maar zorgt dit zelfs voor een nog verdere verslechtering van de situatie.

Kabinet heeft expliciete opdracht om tot oplossingen te komen

Dat de box 3-heffing voor grote groepen belastingbetalers volledig uit het lood staat met realiteit werd in 2017 al duidelijk door het Kabinet erkend. Een van de opdrachten die het Kabinet zich in het coalitieakkoord oplegde was om de belastingheffing in. Het systeem waarbij met een forfaitair rendement wordt gewerkt, schuurt al jaren aan alle kanten. Het zorgt ervoor verpachters en eigenaren van NSW-opstallen jaarlijks geacht worden aantoonbaar volstrekt onhaalbare rendementen te boeken. FPG verwacht van het Kabinet dat zij meer doet om zijn duidelijke opdracht na te komen en het forfaitaire rendement in lijn te brengen met het werkelijke rendement.