Federatie Particulier Grondbezit

Over FPG

De Federatie Particulier Grondbezit is dé vereniging voor particuliere eigenaren van grond in Nederland: landbouwgrond, bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk voor ca. 200.000 hectare en leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

Over de Federatie Particulier Grondbezit

De Federatie bestaat in haar huidige vorm sinds 1994; maar de geschiedenis van het verenigde particuliere grondbezit gaat veel verder terug: in 1911 werd de organisatie 'Het Grondbezit' al opgericht.

De FPG is een vereniging van grondeigenaren en heeft geen winstoogmerk. De ALV is het hoogste orgaan en komt twee keer per jaar samen en besluit over de benoeming van bestuursleden, contributie, de begroting, het jaarverslag en de jaarcijfers. De federatie is samengesteld uit 10 provinciale verenigingen.

Het kantoor van de organisatie is gevestigd in Ede. De werkorganisatie bestaat uit zo’n 15 medewerkers die de provinciale verenigingen ondersteunen of landelijk werken.

De FPG kent een commissie Pacht- en Grondbeleid, en ad hoc werkgroepen rond belangrijke thema’s als fiscaliteit en NSW. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers betrokken bij het werk, zowel op bestuurlijk als uitvoerend vlak.

De leden van de FPG zijn een gemêleerd gezelschap van ondernemers in het groen die integrale oplossingen bieden in het buitengebied. Zij beheren hun landbouw-, natuur- en bosgronden met oog op de toekomst en de instandhouding voor toekomstige generaties.

politie.jpg

Missie

De Federatie Particulier Grondbezit zet zich als belangenbehartiger al meer dan honderd jaar in voor het bevorderen van een economisch duurzaam en maatschappelijk verantwoord particulier grondbezit.

Particuliere eigenaren zorgen voor voedselproductie, natuur- en bosbeheer, instandhouding van cultuurhistorisch landschap en recreatiemogelijkheden. Daar heeft iedereen baat bij.

Grondeigenaren hebben daar wel voldoende financiële draagkracht voor nodig. Er moeten daarom voor hen als ondernemers ontwikkelings- en financieringsmogelijkheden zijn om hun grondbezit, ook op de lange termijn, rendabel te maken. Alleen zo kunnen zij, op eigen kracht, invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid: het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het buitengebied.

Daarom behartigt FPG de gezamenlijke belangen van grondeigenaren op alle politieke en bestuurlijke niveaus: in Den Haag en Brussel en, via haar aangesloten provinciale verenigingen, bij provincies, gemeenten en waterschappen.

Behalve het behartigen van belangen bevordert de FPG de deskundigheid van particuliere grondeigenaren en - beheerders. Dit doet zij door te werken aan een altijd actuele informatievoorziening, deskundige adviezen en concrete projecten. De FPG organiseert ook regelmatig bijeenkomsten en workshops, en biedt zo een platform voor eigenaren om elkaar te ontmoeten.

Om breder draagvlak te krijgen, werkt de FPG waar mogelijk samen met landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties. De FPG is daarnaast aangesloten bij de European Landowners' Organization en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren.

Rectangle 11.jpg