Federatie Particulier Grondbezit

Ontwikkelingen pachtbeleid Schouten

30 november 2020 door FPG
Labels:

Minister Schouten wil voor het einde van het jaar de Kamer informeren over het nieuwe pachtbeleid. FPG is daarbij ook geconsulteerd en heeft gesprekken gevoerd op basis van onze uitgangspunten. Voor FPG blijft de kern dat verpachters en pachters in onderlinge vrijheid afspraken moeten kunnen maken over het gebruik van de grond, de pachtprijs en de duur van de overeenkomst.

FPG werkt vernieuwde visie uit

FPG heeft frequent overleg gehad met het ministerie rondom het Pachtdossier in de afgelopen maanden. Daarover hebben we eerder bericht. Dit gebeurde in samenspraak met onze werkgroep Pacht en het FPG-bestuur. Daarbij hebben we steeds de uitgangspunten gehanteerd die eerder in de verpachtersbijeenkomsten van FPG met de leden zijn gedeeld. De komende weken wordt deze uitgangspunten via een hernieuwde eigen FPG-pachtvisie afgestemd met leden om vervolgens het ministerie, Kamerleden en andere belanghebbenden verder te kunnen informeren. Dit met het oog op de verwachte Kamerbrief van Minister Schouten. Zodra de Kamerbrief van de Minister gepubliceerd is zullen ook verpachtersbijeenkomsten worden georganiseerd.

Noodzaak nieuw pachtstelsel

Pacht wordt cruciaal door de alom gedeelde wens om de landbouw meer grondgebonden te maken. Maximale beschikbaarheid is dan een absolute voorwaarde. Daarbij komt dat strengere bankregels grondfinanciering steeds lastiger maken. Vooral voor jonge ondernemers maakt dit uitbreiding door grondaankoop heel lastig.  Ook moeten er eisen gesteld kunnen worden aan het gebruik van de grond in verband met bodemvruchtbaarheid. Nu kan dat bij enkele pachtvormen niet. Dit alles maakt een modern pachtbeleid des te urgenter. Een beleid dat flexibiliteit biedt waarbij grond kan worden verpacht aan ondernemers die passen bij de ambities in het gebied. Nederlandse agrarische ondernemers hebben pachtgronden straks harder nodig dan ooit om hun ambities te kunnen waarmaken.

Prijsregulering leidt tot verlies landbouwgrond

Overregulering zal maar één lang termijneffect hebben namelijk: verlies van pachtgrond. Verpachters zullen hun grond namelijk dan niet meer willen verpachten. Het dalende gebruik van de huidige reguliere pachtvormen maakt heel duidelijk dat het dwingend recht en de prijsvorming via pachtnormen totaal onaantrekkelijk zijn. De enorme ruimtedruk waarmee grondeigenaren worden geconfronteerd zal leiden tot functieverandering en het gevreesde verlies aan landbouwgrond in Nederland. Bij reguliere pacht betalen verpachters nu al jaar op jaar meer aan vermogensrendementsheffing dan dat ze aan pacht ontvangen. Dat is een onwerkbare situatie.

Dwingend recht blokkeert vernieuwing sector

Het huidige pachtstelsel kent daarnaast zoveel dwingend recht dat los van de prijs verpachters zich wel vier keer bedenken om reguliere pachtcontracten af te sluiten. Recent nog werd een verpachter door het Pachthof teruggefloten. De verpachter wilde het contract met de pachter opzeggen, omdat die zijn hele bedrijf (gebouwen en grond in eigendom) had verkocht om opnieuw te beginnen in Duitsland. De verpachter werd in het ongelijk gesteld en kan dus zijn land niet uitgeven aan een nieuwe generatie, passend binnen het gebied. De vraag die FPG heeft: hoe helpt dit Nederland en jonge ondernemers?

In de media verschenen vorige week verschillende artikelen over dit onderwerp