Federatie Particulier Grondbezit

Succesvolle bijeenkomsten over subsidieregeling versneld natuurherstel

12 februari 2021 door FPG
Labels:

Tot 12 maart 2021 kan de landelijke subsidieregeling voor versneld natuurherstel worden aangevraagd. In december en januari heeft de FPG drie succesvolle bijeenkomsten georganiseerd over de regeling. Meer dan honderd geïnteresseerde leden maakten gebruik van de mogelijkheid om direct vragen te stellen over de regeling en de aanvraag.

Achtergrond

Suzanne Lubbe, beleidsadviseur natuur en stikstof (LNV), lichtte het doel en de totstandkoming van de regeling toe. De regeling is onderdeel van het Programma Natuur, daarover gaf FPG updates op onze website (zie hier en hier). Bij de regeling wordt een eerste bedrag van €125 miljoen opengesteld voor korte termijn natuurherstel. De openstelling betreft een 1e tranche. Als de middelen niet allemaal in de 1e tranche worden benut, komt er een mogelijkheid om deze in 2e tranche wel te benutten. De 2e tranche is nog niet uitgewerkt en het is vooralsnog niet duidelijk wie er dan aanspraak kan maken op de regeling. FPG pleit hierbij voor een minder strakke focus op Natura 2000.

Aanvraagprocedure

Sprekers van RVO gingen inhoudelijk op de regeling in. Voor ingelogde leden is de presentatie terug te lezen. In de presentatie wordt aan de hand van voorbeelden en formats uitgelegd hoe u de regeling kunt aanvragen. Deze formats zijn ook beschikbaar op de website van RVO: https://mijn.rvo.nl/versneld-natuurherstel.

Bepaling subsidiebedrag

In de regeling wordt gewerkt met een zogenoemde referentie. De referentie wordt opgebouwd naar rato van het aantal hectares stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebied in eigendom (zie hier de lijst met de gebieden). De betreffende terreineigenaren krijgen een maximaal subsidiebedrag van €719 per hectare Natura 2000-gebied. Hierbij is het goed om op te merken dat het subsidiebedrag weliswaar wordt berekend over alle hectare stikstofgevoelige natuur maar dat de middelen locatie specifiek ingezet kunnen worden en dus niet over het hele areaal. Voorafgaand aan de aanvraag kunt u uw hectares aanvragen om het maximale subsidiebedrag te berekenen. U kunt uw hectares opvragen bij regelingversneldnatuurherstel@rvo.nl.

Minimaal subsidiebedrag

Bij de regeling wordt gewerkt met een minimaal subsidiebedrag van €25.000. Dit houdt in dat eigenaren met een areaal vanaf 34,77 ha. aan stikstofgevoelige natuur eigenstandig een subsidieaanvraag kunnen doen. Eigenaren met een kleiner areaal kunnen in aanmerking komen voor de regeling door een samenwerkingsverband met andere eigenaren aan te gaan. Wanneer samenwerking met andere eigenaren wordt beoogd, is FPG uiteraard bereid deze gesprekken te faciliteren. Daarnaast faciliteren andere partijen zoals de bosgroepen en rentmeesterkantoren samenwerkingsverbanden.

Subsidiabele activiteiten

Wat betreft de subsidiabele activiteiten richt de regeling zich voornamelijk op natuurherstelmaatregelen die voldoen aan de PAS-herstelstrategieën (klik hier voor informatie). Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van steenmeel, het inrichten van braakliggend terrein, plaggen en maaien, en hydrologische maatregelen. Andere maatregelen mogen onder de aanvraag geschaard worden als deze de kwaliteit van stikstofgevoelige habitats, of habitats van soorten, aantoonbaar verbeteren of de oppervlakte daarvan uitbreiden. Binnen de regeling is geen ruimte is voor verwerving van gronden. Het ingediende plan mag overlappen met al bestaande beheerplannen, zolang onderdelen van het ingediende plan nog niet gefinancierd zijn door bijvoorbeeld de provincies.

In sommige gevallen is het lastig om op tijd een advies op maat klaar te hebben voor het projectvoorstel. Aanvullend onderzoek is mogelijk na de aanvraag, mits dit in de kosten van de aanvraag is meegenomen. Het aangevraagde (en toegekende) bedrag blijft namelijk gelijk. Daarnaast is het gebruik van bestaande publicaties van eerdere, soortgelijke, onderzoeken mogelijk.

Aanvragen

Aan de hand het voor u gereserveerde bedrag kunt u een projectvoorstel opstellen om bij het RVO in te dienen. Aanvragen is mogelijk van 1 februari 2021 tot en met 12 maart, uiterlijk 17.00 uur. Aangeraden wordt om tijdig met de aanvraag te beginnen, omdat in sommige gevallen E-herkenning moet worden aangevraagd wat enkele dagen kan duren. Bij vragen over het indienen van de aanvraag e.d. kunt u een mail sturen naar: regelingversneldnatuurherstel@rvo.nl.