Federatie Particulier Grondbezit

Haas en Konijn: Perk eigendomsrecht niet in!

26 februari 2021 door FPG

Op donderdag 11 februari werd het allerlaatste Kamerdebat

Op donderdag 11 februari werd het allerlaatste Kamerdebat van de commissie Landbouw over weidevogels door de Partij voor de Dieren en de SP misbruikt om de wildlijst in te perken. Hun motie over het schrappen van haas en konijn van de lijst van vrij bejaagbare soorten kreeg een meerderheid, ondanks het ontraden ervan door minister Schouten. De FPG is zeer ontstemd over deze uitkomst.

Nieuw Kabinet aan zet

Inperking van de wildlijst betekent wederom een inperking van het eigendomsrecht voor grondeigenaren. FPG vraagt dan ook de minister om de motie naast zich neer te leggen. Dit zal in eerste instantie ook moeten, aangezien de motie een wijziging van de wet Natuurbescherming betekent. En nu het kabinet demissionair is, mag geen nieuwe wetgeving worden voorgesteld. De behandeling en eventuele uitvoering van de motie zal dan ook worden doorgeschoven naar een nieuw kabinet.

Aanleiding Rode Lijst

De ontstane situatie komt voort uit de discussie over de Rode Lijst. Die lijst werd op dinsdag 3 november gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze publicatie werd het haas en het konijn toegevoegd aan de laagste bedreigingscategorie. De minister heeft in november terecht aangegeven dat de instandhouding van het haas en konijn niet in het geding is. Hier vindt u een eerder bericht over de actualisatie van de rode lijst.

Lobby en klachtenprocedure

Wanneer het haas en het konijn daadwerkelijk van de wildlijst geschrapt worden zoals de aangenomen motie vraagt, betekent dit een inperking van het eigendomsrecht. De FPG ziet het dan ook als haar taak om in komende periode extra aandacht te vragen voor het eigendomsrecht en gevolgen van eventuele inperking. Politieke partijen en het nieuwe kabinet zullen hierover worden benaderd. Daarbij wordt ook een klachtenprocedure bij de Europese Commissie overwogen in het geval dat de motie wordt omgezet in wetgeving. FPG zal daarbij zoveel mogelijk optrekken met gelijkgestemden, waaronder de Jagersvereniging.

Jacht is effectief beheer

Grondeigenaren zijn goed in staat zijn om samen met jagers het wildbeheer te verzorgen. Dat doen ze al eeuwen op een effectieve en duurzame manier. Jachthouders zijn op grond van de Wet natuurbescherming ook gehouden om een redelijk stand van de in hun jachtveld aanwezige wildsoorten te waarborgen. Mooi voorbeeld zijn de verschillende projecten rondom de patrijs en wilde eend, waarbij grondeigenaren, jagers en weidevogelgroepen samenwerken aan het herstel van de soorten.

EU verdrag beschermt eigendomsrecht

FPG hecht vanzelfsprekend grote waarde aan het eigendomsrecht. Het jachtrecht behoort bij het eigendom van de grond. De eigenaar heeft, mits niet verpacht of verhuurd, het vruchtgebruik van de grond en daar valt de jacht ook onder. Van zijn grond mag de eigenaar duurzaam oogsten. Een overheid mag dit eigendomsrecht niet zomaar inperken: het Europees verdrag van de Rechten van de Mens beschermt hier tegen. Een inperking mag alleen als er een zwaarwegend maatschappelijk belang is, en doordat het met deze diersoorten nog goed gaat, valt dit niet te onderbouwen.

Duurzame benutting van wild is vastgelegd in de wet Natuurbescherming door middel van de vijf soorten op de wildlijst. Het verwijderen van een of meerdere soorten is dan ook een inperking van het eigendomsrecht zonder aanwijsbaar wettelijke noodzaak.

Faunatellingen & onderbouwing rode lijst

De wildbeheereenheden in Nederland doen jaarlijks verslag aan de provincies over de aantallen geschoten wild en soorten die via beheer en schadebestrijding gedood worden. Tevens voeren de wildbeheereenheden jaarlijks tellingen uit naar een veelvoud van soorten. Het is dan ook opmerkelijk dat deze cijfers geen onderdeel uitmaken van de data ter onderbouwing van de Rode Lijst. De provincies gebruiken deze cijfers van wildbeheereenheden wel voor de onderbouwing van provinciaal faunabeleid. De Jagersvereniging pleit daarom voor een onafhankelijke Autoriteit Faunagegevens. Dit pleidooi ondersteunt de FPG.