Federatie Particulier Grondbezit

Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn zet druk op verdiencapaciteit

17 september 2021 door FPG

FPG ziet met het op 6 september gepresenteerde zevende actieprogramma

FPG ziet met het op 6 september gepresenteerde zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn de druk op de verdiencapaciteit van haar leden exorbitant toenemen. Door invoering van meer verplichtingen voor vanggewassen en grotere bufferstroken kunnen minder vierkante meters per hectare ingezet worden voor productie. Dit drukt de opbrengsten, en daarmee de grondwaarde en pachtinkomsten. FPG wil maatwerk op gebiedsniveau en meer ruimte voor ondernemerschap bij het voldoen aan de gestelde doelen.

Belemmering van innovatie

Voorschriften in het actieprogramma zijn generiek, terwijl met de huidige techniek, kennis en aankomende innovaties voldoende milieuwinst te behalen is. Dit actieprogramma werkt de razendsnelle ontwikkeling in de landbouw tegen en motiveert grondeigenaren niet. Goed bodembeheer moet het uitgangspunt zijn, waarbij niet middelvoorschriften maar doelen leidend moeten zijn. In sommige gebieden zijn maatregelen niet nodig, simpelweg omdat daar doelen al gehaald worden of gaan worden.

Geen economische impactanalyse

Het 7e actieprogramma ligt voor ter consultatie. FPG vind het vreemd dat geen economische impactanalyse is gemaakt alvorens dit voor te leggen. Op verzoek van de Tweede Kamer worden de economische gevolgen van de vanggewassen en buffers langs sloten geanalyseerd en nagestuurd naar de Tweede Kamer. Nieuw beleid moet volgens FPG altijd op uitvoerbaarheid en betaalbaarheid worden getoetst in de aanloop naar publicatie van het actieprogramma.

Kringlooplandbouw verder weg

De ambities voor kringlooplandbouw van het ministerie komen met dit voorgestelde actieprogramma verder onder druk. Samenwerking tussen veehouderij en akkerbouw wordt bemoeilijkt. En door de strikte deadlines voor het zaaien van vanggewassen wordt de logistieke uitdaging voor de keten enorm. Nog los van de opbrengstderving door te vroeg moeten oogsten van gewassen. De voorgestelde verplichting om een rustgewas te telen is ook een typisch middelvoorschrift dat enorm drukt op het verdienvermogen en de ondernemersvrijheid. FPG vindt dat niet uit te leggen. De natuur laat zich niet sturen en flexibiliteit is nodig in het snel veranderende klimaat.

De publieke consultatie is geopend tot en met maandag 18 oktober 2021 en geeft de mogelijkheid om te reageren op het actieprogramma. Via deze website kunt u meer lezen over het actieprogramma en de mogelijkheden om te reageren.