Federatie Particulier Grondbezit

Water is sturend én vraagt sturing!

18 november 2021 door FPG

Water is hot! Zo vond het Nationale Deltacongres plaats op 11 november. Daarnaast ligt in

Water is hot! Zo vond het Nationale Deltacongres plaats op 11 november. Daarnaast ligt in de Tweede Kamer een wetsvoorstel om de geborgde zetels af te schaffen. Hiervoor werd een rondetafel georganiseerd op 18 november. Samen met Bibian van Rijckevorsel, onze FPG bestuurder en portefeuillehouder Water, kijken we terug en vooruit.

‘We kunnen niet langer wachten’

2021 11 24 Bibian van RijckevorselNamens FPG en in zijn hoedanigheid als Algemeen Bestuurslid van Waterschap de Dommel nam Van Rijckevorsel deel aan het Nationaal Deltacongres dat als hoofdthema “Water als sturend principe” had. Daarover zegt hij: “Tijdens het congres was de urgentie voelbaar. We kunnen niet langer wachten met maatregelen nemen. Water is sturend in alle opgaven in het buitengebied. We moeten natuurgrond en landbouwgrond als spons inzetten en tegelijkertijd het water voldoende ruimte geven. Dit is van levensbelang. Het mag duidelijk zijn dat grondeigenaren daarin een sleutel tot succes bieden en dit ook de nodige kansen biedt. Respect voor eigendom, dus samen met betrokken partijen als gelijkwaardige partners aan de slag gaan, moet daarbij het uitgangspunt zijn! ”

Landgoed Lankheet

Een aansprekend voorbeeld dat de revue passeerde tijdens het Nationaal Deltacongres was het duurzaam waterproject van Landgoed Het Lankheet. Dat was dan ook genomineerd door het Nationaal Deltaprogramma voor Het Zonnetje 2021, maar won helaas net niet. Van Rijckevorsel: “Een prachtig voorbeeld van hoe eigenaren en natuurbeheerders werken aan een integrale gebiedsontwikkeling met water als leidend principe.”

Voorstel tot afschaffing geborgde zetels

Een actueel thema is het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66 om de geborgde zetels in de Waterschapsbesturen af te schaffen. FPG strijdt hiertegen samen met VNO-NCW en LTO Nederland. Op 18 november vond nog een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer met experts en belanghebbenden. Van Rijckevorsel: “Niemand aan tafel leek gelukkig met het wetsvoorstel, toch lijkt er een meerderheid te bestaan in de Tweede Kamer. Met partijen als de PVV die de Waterschappen via deze weg helemaal willen afschaffen en partijen als GroenLinks en de Partij voor de Dieren die dit vooral willen om het groene geluid meer te laten klinken. Een vreemde coalitie die uiteindelijk de Waterschappen als functioneel bestuur in gevaar brengt.”

Particuliere vertegenwoordigers

Particuliere grondeigenaren zijn vertegenwoordigd in de waterschapsbesturen door de geborgde zetels. Vertegenwoordigers als Van Rijckevorsel, geselecteerd door de VBNE, vertegenwoordigen de stem van de particuliere bos- en natuureigenaren in de waterschapsbesturen. Ook bedrijven en boeren hebben geborgde zetels. De Geborgden bezetten rond de 25% van het totaal aantal zetels. De andere zetels worden verdeeld aan de hand van de waterschapsverkiezingen die tegelijkertijd met de provinciale statenverkiezigen plaatsvinden. Volgens van Rijckevorsel is deze bestuursvorm functioneel en werkt het goed doordat belanghebbenden in het buitengebied direct betrokken worden bij de uitvoeringsagenda van de waterschappen.

‘Zonder ons gaat het niet’

Van Rijckevorsel: “Belangrijk is om te weerleggen dat het slecht gaat met geborgden aan tafel, zoals de initiatiefnemers van de wet willen doen geloven. In ons Waterschap de Dommel wordt heel goed en nauw samengewerkt tussen eigenaren en inwoners, leidend tot schoon en voldoende water voor alle partijen. Samen werken we aan de wateroplossingen die nodig zijn in een veranderend klimaat. En zonder medewerking van grondeigenaren, sturing en kennis van landbouwers en natuurterreineigenaren gaat het de Waterschappen in de toekomst simpelweg niet lukken.”

In de komende maanden wordt het wetsvoorstel verder behandeld. Een politiek besluit dreigt, met allemaal verliezers en uiteindelijk wellicht de volledige afschaffing van de Waterschappen als eindpunt. FPG blijft zich samen met andere geborgden en goedgezinde politieke partijen verzetten.