Federatie Particulier Grondbezit

Meer aandacht voor arbeid?!

20 december 2021 door FPG

FPG is een project gestart om meer aandacht te geven aan het onderwerp werkgeverschap. In de eerste nieuwsbrief

FPG is een project gestart om meer aandacht te geven aan het onderwerp werkgeverschap. In de eerste nieuwsbrief van 2022 zal een enquête worden opgenomen om de mening over dit onderwerp te peilen onder leden.

CAO Bos & Natuur

In dit artikel alvast een bericht over de CAO Bos & Natuur. Afgelopen zomer hebben sociale partners in de Bos & Natuur (dat zijn werkgeversorganisaties en de vakbonden) een onderhandelingsresultaat gesloten voor een nieuwe CAO Bos en Natuur voor de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2023 . De gemaakte afspraken  worden nu uitgewerkt in een nieuwe CAO-tekst. Deze tekst wordt op korte termijn verwacht en gecommuniceerd via de nieuwsbrief van de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren). Hieronder lichten we een aantal belangrijke onderwerpen toe die door sociale partners zijn afgesproken.

Looncijfers 

Onderdeel van de gemaakte afspraken is een loonsverhoging per 1 januari 2022 van 2%. Op de website van de VBNE is de nieuwe salaristabel terug te vinden. Per 1 januari 2023 zal er nogmaals een loonsverhoging plaatsvinden van 2,25%.

Ook wordt in de periode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2023 geen gedifferentieerde premie WGA worden ingehouden op het loon van de werknemer. Gedurende die periode komt deze premie voor rekening van de werkgever.

Per 1 juli 2021 zijn bovendien de jeugdlonen in het ondernemingsdeel bosbouw afgeschaft.

Verjaring van verlof

Een andere gemaakte afspraak gaat over de verlofdagen. Sociale partners zijn overeengekomen dat de verjaringstermijn van verlof wordt aangepast naar de wettelijke termijnen. Dit betekent dat per 1 januari 2022 wettelijke verlofuren na zes maanden verlopen. Wettelijke verlofuren zijn vier weken per jaar (dat is in geval van een voltijd dienstverband, voor deeltijders is dit naar rato). Alle uren daar boven zijn bovenwettelijke uren. Voor bovenwettelijke uren geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Voorbeeld: een werknemer van 30 jaar met een werkweek van 40 uur heeft volgens de CAO recht op 200 vakantie-uren in 2022. 160 uren hiervan zijn wettelijke vakantie-uren. Dat betekent dat deze voor 1 juli 2023 moeten zijn opgenomen, anders komen ze te vervallen. Voor de overige 40 uren geldt dat ze vijf jaar geldig zijn.

Rouwverlof

In de nieuwe CAO wordt ook opgenomen dat werknemers recht hebben op rouwverlof bij overlijden van een levenspartner of kind. Het gaat dan om maximaal 10 dagen doorbetaald rouwverlof bij een voltijd dienstverband. Bij een deeltijd dienstverband wordt dit naar rato berekend. Op de website van de VBNE is een handreiking ‘Rouw op het werk’ te downloaden, en een bijbehorende checklist.

Voortzetting deelname PAWW

Door sociale partners wordt gekeken naar het al dan niet voortzetten van deelname aan de PAWW, (reparatie derde WW-jaar en de loongerelateerde uitkering van de WGA )  Om een goed beeld te krijgen van wat werknemers in onze sector willen, zal er binnenkort een enquête worden verspreid met het verzoek om deze door uw werknemers in te laten vullen.

Seizoensfuncties

In het ondernemingsdeel bosbouw worden de functies avondportier en kaartcontroleur uit de tabel met seizoensfuncties verwijderd. De functie van campingbeheerder wordt toegevoegd aan de seizoensfuncties.

Op de hoogte blijven?

De VBNE is betrokken bij de onderhandelingen van de cao Bos en Natuur en dat is de partij die over de voortgang communiceert. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van de VBNE, dat kan via deze link.