Federatie Particulier Grondbezit

Belangrijke wijzigingen voor werkgevers in 2022

28 januari 2022 door FPG

Inmiddels is het nieuwe jaar alweer een paar weken van start. Een nieuw jaar betekent vaak ook nieuwe of

Inmiddels is het nieuwe jaar alweer een paar weken van start. Een nieuw jaar betekent vaak ook nieuwe of aangepaste regels als het gaat om werkgeverschap. Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor 2022? Hieronder zetten we ze op een rij.

Rookvrije werkplek per 1 januari 2022

Door een wijziging in de Tabakswet moet per 1 januari 2022 de hele werkplek rookvrij zijn. Rookruimten binnen moeten gesloten zijn en het is verboden om te roken op alle werkplekken. Dit geldt ook voor werken in de buitenlucht en voor cabines van bedrijfsvoertuigen. Onder voorwaarden mag er wel een beschutte rookplek op het buitenterrein worden ingericht. Die moet dan los staan van het bedrijfspand. Stigas heeft veel nuttige informatie op een rij gezet om u als werkgever hierbij te helpen. Bijvoorbeeld 5 stappen voor een effectieve aanpak. Kijk hier voor de informatie van Stigas.

Cao-wijzigingen per 1 januari 2022

In ons vorige bericht gaven we uitleg over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Bos & Natuur. Onderdeel hiervan waren een aantal aanpassingen per 1 januari 2022. Zo zijn de lonen verhoogd met 2%, de nieuwe loontabel vind je op de website van VBNE. Ook wordt in de periode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2023 geen gedifferentieerde premie WGA ingehouden op het loon van de werknemer. Gedurende die periode komt deze premie voor rekening van de werkgever.

Verder geldt per 1 januari 2022 een vervaltermijn van de wettelijke verlofdagen van zes maanden. Het wettelijk aantal verlofuren komt neer op vier weken per jaar, bij een voltijd dienstverband. Voor deeltijders is dat naar rato. Alle uren boven de wettelijke verlofuren zijn bovenwettelijke uren. Voor bovenwettelijke uren geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. U dient de verlofrechten apart bij te houden.

De VBNE vervult in opdracht van de sociale partners Bos en Natuur de rol van secretaris bij het cao overleg, dat de onderhandelingen voert voor de cao Bos en Natuur. U vindt de cao teksten, zo gauw die beschikbaar zijn, en de loonschalen van de cao Bos en Natuur op de website van de VBNE. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van de VBNE, dat kan via deze link.

Deels doorbetaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Momenteel is ouderschapsverlof een vorm van onbetaald verlof. Dit gaat veranderen in 2022. Per 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken (deels) doorbetaald ouderschapsverlof. Dit moet wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Uitbetaling van dit verlof gebeurt middels een uitkering van UWV, op de website van UWV vind je hierover meer informatie.. Dit is in ieder geval voor 50% van het loon, maar er is een motie door de Eerste Kamer ingediend om dit te verhogen naar 70%. De nieuwe regering zal hier binnenkort een besluit over nemen.

Wijzigingen op het gebied van loonadministratie

Naast bovenstaande wijzigingen zijn er ook aanpassingen die met name relevant zijn voor de loonadministratie.

  • Wettelijk minimumloon (WML)

Per 1 januari is het wettelijk minimumloon verhoogd, dit wordt elk jaar op 1 januari en 1 juli vastgesteld door de overheid. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de actuele bedragen.

  • AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd is voor 2022 vastgesteld op 66 jaar en 7 maanden. Bereikt uw werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd, dan loopt zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege af. Wilt u hem in dienst blijven houden na het bereiken van deze leeftijd? Dat kan door middel van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Let op: voor AOW-gerechtigde werknemers gelden andere regels rondom premieafdrachten, keten van contracten en ontslag.

  • Verruiming WKR is vervallen

Vanwege de coronacrisis was de vrije ruimte van de WKR (Werkkostenregeling) tijdelijk verruimd. Per 1 januari 2022 is deze verruiming komen te vervallen en is de vrije ruimte weer als vanouds: 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000,- en 1,18% van het restant van die loonsom erboven.

  • Vrijstelling voor thuiswerkkosten

Tot slot is er per 1 januari 2022 een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten van € 2,- per dag, in het kader van hybride werken. Heeft u werknemers die thuiswerken? Dan mag u hen dus een netto vergoeding van €2,- per thuisgewerkte dag verstrekken als compensatie voor gemaakte onkosten. Voor eenzelfde werkdag mag niet tegelijkertijd de thuiswerkkosten én de reiskosten voor het woon-werkverkeer naar de vaste werkplek worden vergoed. De onbelaste reiskostenvergoeding mag wél worden vergoed als op een dag deels wordt thuisgewerkt én een zakelijke (dienst)reis wordt gemaakt. Reizen van en naar het werk is geen zakelijk reis. Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie.