Federatie Particulier Grondbezit

Mogelijk in april meer duidelijkheid stikstofplannen

21 maart 2022 door FPG

De nieuwe minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal-Zeggelink, komt met een voorstel voor

De nieuwe minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal-Zeggelink, komt met een voorstel voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast blijft gedwongen uitkoop een optie. Dit bleek uit het commissiedebat van donderdag 10 maart in de Tweede Kamer. De wet en bijbehorend besluit stikstofreductie en natuurverbetering was onderwerp van het commissiedebat, specifiek over de gerichte opkoop van veehouderijlocaties met een hoge mate van stikstofdepositie, in de buurt van gevoelige Natura-2000-gebieden. Per 1 juli 2021 is de wet in werking getreden.

In aanloop naar het debat had de provincie Overijssel middels een brandbrief het kabinet laten weten dat er meer actie nodig is om de stikstofuitstoot te beperken en zij roept op met nieuwe bronmaatregelen te komen. FPG blijft hameren op het belang van investeren in economisch perspectief naast de natuurverbetering. Daarvoor is een bottom-up proces nodig waar boeren en grondeigenaren serieus worden genomen en integrale afwegingen worden gemaakt om stikstofreductie en kwaliteitsverbetering te realiseren.

Gelijke verdeling en verwachtingsmanagement

Kamerlid Boswijk (CDA) vroeg in het debat aandacht voor een gelijke verdeling van de lasten om de stikstofreductie voor elkaar te krijgen. Niet alleen de landbouwsector moet hieraan meedoen, maar ook de industrie en de luchtverkeerssector. Volgens GroenLinks en D66 moeten er geen valse verwachtingen gewekt worden richting boeren over de toekomst van de sector. Beide partijen roepen de minister op om op de korte termijn met uitvoeringsplannen te komen, zodat boeren, maar ook natuurhouders op de hoogte zijn van wat hen te wachten staat.

Van der Wal: Voorstel integrale gebiedsgerichte aanpak

2022 03 21 Koeien-stikstofartikelDe minister heeft naar aanleiding van het debat en de oproep van de provincie Overijssel toegezegd dat er een integrale gebiedsgerichte aanpak wordt voorbereid. Ze is voornemens om voor 6 april een toelichting te geven op de doorvertaling van de doelstellingen voor het bereiken van stikstofreductie. Ook komt er een uitwerking rondom de stappen op het vlak van de toestemmingverlening (voor voortzetting van het boerenbedrijf) en de ontwikkelingsruimte voor boeren voor de korte en lange termijn. De minister geeft aan dat ze inzet op versnelling van de uitvoering om de gebiedsgerichte aanpak in de praktijk te brengen. Dit gaat niet alleen over stikstofreductie, maar ook over kaderrichtlijn Water en de Habitatrichtlijn. Anders dan voorheen wil de minister de stikstofdiscussie verbreden naar alle facetten van natuur en klimaat, dus niet alleen de land- en tuinbouwsector. FPG ziet dit als positieve toezeggingen van de minister, maar wacht de uitwerking af.

Gedwongen uitkoop van boeren blijft een optie

De minister zegt op te komen voor een stevige centrale regie vanuit het Rijk. Voor haar is het noodzakelijk om controle te behouden op het formuleren van doelstellingen en het controleren op de naleving. Daarbij is het duidelijk dat het vrijwillig sluiten van boerenbedrijven/-activiteiten het streven is van het kabinet, maar het gedwongen laten stoppen van boerenactiviteiten blijft altijd een optie, in het geval dat er noodzakelijkerwijs niet vertrouwd kan worden op vrijwillige inzet van boeren; daar waar de stikstofuitstoot te hoog is, moet er ingegrepen worden.