Federatie Particulier Grondbezit

Ontwikkelingen Box 3 en bezwaar maken forfaitair rendement

27 maart 2022 door FPG

Deze kabinetsperiode wordt belangrijk voor de fiscale situatie voor grondeigenaren.

Deze kabinetsperiode wordt belangrijk voor de fiscale situatie voor grondeigenaren. Staatssecretaris van Rij heeft al aangegeven haast te willen maken met de in het regeerakkoord aangekondigde hervorming van Box 3. De uitspraak van de Hoge Raad van 24 december over de spaartaks heeft de hervorming in een stroomversnelling gebracht. Het betekent namelijk, zoals diverse malen ook al door de FPG is aangegevendat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel waar ook een groot deel van de particuliere grondeigenaren onder vallen, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Werk aan de winkel voor het ministerie dus. De eerste contourennota voor een nieuwe Box 3 wordt begin april verwacht. Daarnaast wordt vol ingezet op de hersteloperatie n.a.v. de gerechtelijke uitspraak. 

Betekenis verpachters uitspraak 24 december: maak bezwaar

Recent adviseerde Advocaat-generaal (AG) Niessen bij de Hoge Raad over de toepassing van de uitspraak van 24 december voor nog lopende zaken. De uitleg over de toetsing van het “werkelijk rendement” maakt het verdedigbaar en bepleitbaar dat verpachters tot en met het jaar 2022 over geen hogere grondslag belasting verschuldigd zijn dan het werkelijke directe rendement: oftewel de pachtopbrengst. Met de waardestijging hoeft geen rekening te worden gehouden. De staatssecretaris heeft gevraagd de aangiften 2020 en 2021 nog gewoon in te vullen en dat rekening gehouden wordt met het arrest van 24 december. Mocht de belastingdienst dus toch uitgaan van een hogere grondslag (forfaitair rendement), dan kan daar bezwaar tegen worden gemaakt ‘ter behoud van rechten’. Hiervoor stelde FPG eerder al eens een Modelbezwaarschrift op. De staatssecretaris kan in de komende weken nog nadere duiding geven hoe hij omgaat met het arrest in het kader van de hersteloperatie, maar het is aan te raden bezwaar te overwegen als verpachter.

Vervolg

In de tussentijd is FPG in contact met ambtenaren en politici om te werken richting een fair systeem voor grondbezitters in lijn met eerder gemaakte notities. Juist in deze tijd van grote transities ook in het landelijk gebied is een stimulerend fiscaal klimaat vereist in plaats van dat gewenste ontwikkelingen ontmoedigd worden. Begin april wordt een contourennota voor de nieuwe Box 3 verwacht.