Federatie Particulier Grondbezit

Kamer zet Minister aan het werk: meer armslag en capaciteit groene BOA's

24 mei 2022 door FPG
Labels:

De Tweede Kamer heeft vandaag een viertal moties aangenomen ter ondersteuning van de groene BOA’s in Nederland. De “groene BOA-coalitie”, bestaande uit Natuurmonumenten, Landschappen NL, Federatie Particulier Grondbezit, Nationale Park de Hoge Veluwe, de Jagersvereniging, Leisurelands en Sportvisserij NL, is blij met deze politieke steun voor meer armslag en capaciteit. De Tweede Kamer geeft hiermee scherpere kaders voor uitwerking en opvolging door het ministerie. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel en blijft een gapend capaciteitstekort in het buitengebied op de korte termijn bestaan.

Groene BOA-coalitie: minister maak hier écht werk van

Met dit signaal ziet de groene BOA-coalitie de steun groeien voor meer armslag en capaciteit in het buitengebied. Dit moet zich nu snel vertalen in concrete acties. De coalitie roept de minister daarom op nu écht werk te maken van de opvolging, gezien de trage voortgang tot dusver. Deze aangenomen moties komen voort uit een Rondetafelgesprek Groene BOA's op 15 april en het Commissiedebat Politie van 11 mei.

Ga in overleg en maak snelheid

De toegezegde steun is hard nodig gezien de gevaarlijke situatie waar deze mensen op dagelijkse basis mee te maken hebben en de trage voorgang in het dossier in de afgelopen maanden. De groene BOA-coalitie hoopt dat op basis van de moties en het al toegezegde extra financiële pakket het ministerie de komende weken gebruikt voor overleg met de coalitie. Zo kan definitief duidelijkheid worden gegeven aan de groene BOA's die de extra steun hard nodig hebben.

Bekwaamheid leidend bij toekenning en bevoegdheid wapens

De moties van de VVD, het CDA, PvdA en SGP vragen allemaal meer armslag en bevoegdheden voor groene BOA's. De Tweede Kamer wil ten eerste dat de criteria voor het behoud en toekenning van een wapen voor groene BOA’s worden gewijzigd zodat een veilige uitvoering van taken door groene BOA’s kan plaatsvinden. Bekwaamheidseisen moeten leidend zijn, niet het wel of niet gebruiken van het wapen in de praktijk.

Maak werk van samenwerking politie en BOA

Ten tweede wil de Kamer dat een gezamenlijke werkwijze wordt afgesproken tussen politie en groene BOA's: een samenwerkingsagenda voor groene BOA’s en politie. De huidige samenwerking is te versnipperd, verschillend, en teveel afhankelijk van de goede wil van individuen.

Toegang tot rijbewijzenregister

Tenslotte zijn een aantal praktische zaken vastgelegd in twee moties om veiligheid in de praktijk te bevorderen. Het moet mogelijk worden voor alle BOA's om het rijbewijzenregister van de RDW te raadplegen. Hiermee kunnen groene BOA’s beter veiligheidssituaties inschatten in het buitengebied wanneer ze (vaak alleen) verdachte auto’s signaleren.

Trek situatie tussen groene en andere BOA’s gelijk

Tenslotte wordt via een motie opgeroepen om de toegang tot systemen, informatiedeling met de politie en passende uitrusting te verbeteren. De groene BOA-coalitie vraagt de minister met klem toe te zien dat bij de uitvoering van deze motie de situatie voor de informatievoorziening voor overheidsBOA’s en groene particuliere BOA’s écht gelijk wordt getrokken. Groene BOA's moeten ook toegang tot het Basisregistratie Personen om identiteiten te kunnen controleren en zo hun handhavende rol goed te kunnen uitvoeren. Daarbij hoort ook toegang tot het RDW kentekenregister om de veiligheidssituatie écht goed te kunnen inschatten.

Problematiek rond drugsdumpingen blijft

De Groene BOA-coalitie zal opnieuw in contact treden met het ministerie, gesterkt door deze ondersteunende moties. Daarnaast vraagt de coalitie de Tweede Kamer voor meer steun bij de problematiek rondom drugsdumpingen in het buitengebied. Dit levert naast gevaar voor groene BOA's en recreanten ook grote schade aan het milieu en legt de opruimkosten grotendeels neer bij terreinbeheerders en grondeigenaren. Een oneerlijke situatie gezien de beperkte handhavingscapaciteit en een maatschappelijk probleem dat wordt afgewenteld op private partijen. Binnenkort vindt het tweeminutendebat Drugsbeleid plaats en de coalitie hoopt op aandacht voor deze problemen.

ACHTERGROND

Sinds 2014 agendeert de “groene BOA”-coalitie de steeds nijpend wordende problematiek met overlast en criminaliteit in het buitengebied. Dit is een samenwerkingsverband dat bestaat uit Natuurmonumenten, FPG, LandschappenNL, De Jagersvereniging, Sportvisserij Nederland, Nationaal Park de Hoge Veluwe en Leisurelands. De voornaamste inzet van de landelijke lobby is structureel meer middelen en ondersteuning voor groene BOA’s. Deze inspanningen hebben er mede toe geleid dat vorig jaar motie Hermans is aangenomen waarin structureel 5,5 miljoen extra middelen zijn opgenomen in de Rijksbegroting voor groene BOA’s. Sinds deze motie is aangenomen, is de coalitie met het ministerie van JenV in gesprek over de besteding hiervan. Tijdens deze gesprekken staat centraal dat het budget uit deze motie een begin is om de achteruitgang van groene BOA’s te stoppen, maar dat meer nodig is om de problematiek aan te pakken.